Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Entomologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-419 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Entomologia ogólna
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Knutelski
Prowadzący grup: Stanisław Knutelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: K_W01: Student rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne, zwłaszcza dotyczące filogenezy organizmów żywych, a w szczególności owadów; K_W10: Student objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia organizmów, a szczególności wartości przystosowawcze cech morfologicznych, kluczowych dla owadów; K_W12:Student rozumie mechanizmy ewolucji, a zwłaszcza procesów makroewolucyjnych dzięki którym powstały duże grupy w obrębie owadów , np. Pterygota czy Holometabola. K_W15: Student zna podstawowe zasady rozpoznawania roślin i zwierząt. Jest w stanie na podstawie cech morfologicznych zaklasyfikować danego owada do określonego rzędu czy wyższej jednostki taksonomicznej; K_W21: Student rozumie związki między osiągnięciami nauk biologicznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem różnorodności biologicznej. Jest wstanie wskazać rolę owadów w funkcjonowaniu życia na ziemi, ich znaczenia jako wektory chorób, szkodniki upraw czy element kontrolujący walkę biologiczną;


W zakresie umiejętności:

K_U03: Student czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim poszerzające jego stan wiedzy o ewolucji owadów i potrafi te teksty interpretować.. K_U04: Student wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego, na bieżąco śledząc najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące owadów; K_U06: Student wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. W trakcie zajęć terenowych wykonuje ekspertyzy wpływu oddziaływania środowiska na parametry populacji i zespołów owadów; K_U07: Student stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Na podstawie własnych eksperymentów terenowych jest w stanie poprawnie analizować wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski.

K_U13: potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie naukowe problemu lub zadania badawczego z zakresu nauk biologicznych. Każde zadań wykonywanych na zajęciach praktycznych kończy się samodzielnym sprawozdaniem z użyciem dostępnej literatury źródłowej w języku angielskim;

W zakresie kompetencji społecznych: K_K02: Student potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu. W trakcie zajęć praktycznych część ćwiczeń wykonywana jest zespołowo na podstawie dostarczonych instrukcji, co wymaga określonego zaplanowania i kierowania. K_K06: Student jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu z zoologii bezkręgowców

Liczba uczestników kursu nie może przekraczać 18 osób.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

Sprawdzianu wiedzy teoretycznej w formie testowej oraz zaliczenia udziału w zajęciach praktycznych na podstawie wykonanych sprawozdań.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie udziału w zajęciach terenowych na podstawie samodzielnie wykonanych sprawozdań.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe (zajęcia terenowe)


Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 30 h

Udział w zajęciach terenowych 30 h

Przygotowanie sprawozdania z zajęć terenowych 15 h

Przygotowanie do egzaminu 20 h

Suma 95h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Zajęcia praktyczne w formie zajęć terenowych w Stacji Górskiej UJ w Ochotnicy Górnej (Gorce) odbywać się będą przez trzy dni (piątek – niedziela) w drugim tygodniu maja. Studenci finansują przejazd do Stacji we własnym zakresie.



Pełny opis:

Poznanie ogólnego planu budowy stawonogów jako konsekwencja wytworzenia szkieletu zewnętrznego. Poznanie ogólnego planu budowy owadów z naciskiem na cechy morfologiczne niezbędne do prawidłowego rozróżniania owadów i pracy z kluczami do oznaczania. Określenie stopnia zmienności oraz homologii pomiędzy poszczególnymi cechami. Poznanie głównych etapów ewolucji owadów i wskazanie cech apomorficznych jako adaptacji do określonych warunków środowiskowych. Zapoznanie się z teoriami objaśniającymi duże współczesne zróżnicowanie owadów na Ziemi (teoria klucza i zamka, koewolucja z roślinami okrytozalążkowymi). Zapoznanie się z metodami kontroli populacji owadów w środowisku naturalnym i agrocenozach. Ocena roli owadów dla życia człowieka i funkcjonowania ekosystemów lądowych. Wykorzystanie owadów w różnych dziedzinach nauki (jako wskaźniki monitoringu środowiskowego, entomologii sądowej, ochrony przyrody).

Praktyczne metody szacowania wpływu różnych zjawisk zewnętrznych na elementy środowiska przyrodniczego. Planowanie monitoringu środowiskowego w oparciu o owady słodkowodne.

Literatura:

S Gillot C. 1995. Entomology. Kluwer Academic / Plenum Publishers.

Grimaldi D., Engel M.S. 2001. Evolution of the Insects (Cambridge Evolution Series). Cambridge University Press.

Gullan P. J., Peter Cranston 2004. , The Insects: An Outline of Entomology. Wiley-Blackwell.

Hennig W. 1981. Insect Phylogeny. John Wiley & Sons Ltd.

Skalski T. 2004. Entomologia ogólna. Skrypt w wersji elektronicznej.

Uwagi:

Kurs odbywa się w latach nieparzystych (co dwa lata).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Knutelski
Prowadzący grup: Stanisław Knutelski, Tomasz Pyrcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.