Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-447 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Dynarowicz-Łątka
Prowadzący grup: Anna Chachaj-Brekiesz, Patrycja Dynarowicz-Łątka, Agnieszka Gonet-Surówka, Barbara Krajewska, Małgorzata Krzeczkowska, Katarzyna Makyła-Juzak, Agnieszka Skórska-Stania, Elżbieta Szostak, Anita Wnętrzak, Krzysztof Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- rozumie znaczenie matematyki i metod statystycznych oraz metod numerycznych w interpretacji zjawisk procesów biologicznych K_W03 (P1A_W02, P1A_W06);

- ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii w zakresie koniecznym dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów biologicznych K_W04 (P1A_W03);

- zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w biologii molekularnej, biochemii K_W16 (P1A_W07);

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii K_W22 (P1A_W09);

- wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego K_U04 (P1A_U03);

- stosuje na poziomie podstawowym metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych K_U07 (P1A_U04, P1A_U05)

-przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne K_U08 (P1A_U06)

- potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach K_U10 (P1A_U07);

- potrafi planować swoja edukację oraz uczyć się w sposób samodzielny i ukierunkowany K_U15 (P1A_U11);

- widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobiste K_K01 (P1A_K01, P1A_K05);

- potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu K_K02 (P1A_K02);

- jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia K_K06 (P1_K06)

- ma świadomość ryzyka wykonywania działalności orz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania własne i działania innych osób, kieruje się zasadami etyki K_K07 (P1A_K06)


Wymagania wstępne:

Podstawy chemii, matematyki i fizyki w zakresie szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – egzamin testowy (jednokrotnego wyboru, 60 pytań) na zakończenie zajęć

Ćwiczenia.: umiejętność samodzielnego wykonania i pozytywne zaliczenie15 ćwiczeń, pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych, poprawne opracowanie sprawozdań zawierających analizę uzyskanych wyników.

Konwersatoria: pozytywne zaliczenie kolokwiów cząstkowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykład - egzamin (test)

Konwersatoria – kolokwia częściowe

Ćwiczenia – kolokwia częściowe, sprawozdania


Metody dydaktyczne:

Metody podające: prezentacje multimedialne, prelekcja, objaśnienia i wyjaśnienia (konsultacje indywidualne).

Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria


Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy studenta

Udział w wykładach 30 h

Udział w konwersatoriach 45 h

Udział w ćwiczeniach 45 h

Przygotowanie do egzaminu 60 h

Przygotowanie do ćwiczeń 30 h

Przygotowanie do konwersatoriów 30 h

Suma 240 hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Elementarne cząstki budowy materii. Budowa atomu. Budowa cząsteczek. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Stechiometria. Systematyka chemiczna i charakterystyka związków nieorganicznych i kompleksowych. Rodzaje reakcji chemicznych. Elementy chemii fizycznej - fazy: gazowa, ciekła i stała; równowagi fazowe; termodynamika chemiczna; równowaga chemiczna; roztwory elektrolitów, równowagi w roztworach elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowe; podstawy kinetyki chemicznej; elektrochemia - ogniwa, elektroliza. Elementy chemii analitycznej - analiza jakościowa i ilościowa związków nieorganicznych; analiza miareczkowa, potencjometria, spektrofotometria..

Literatura:

A.Bielański, Chemia ogólna i nieorganiczna, PWN 1976;

T. Kędryna, Chemia ogólna z elementami biochemii, ZamKor 2013

L. Sobczyk, A. Kisza, Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, 2008;

J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna , PWN 1999;

Zbiory zadań (Śliwa A., Glinka N., Całus H.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Dynarowicz-Łątka
Prowadzący grup: Anna Chachaj-Brekiesz, Patrycja Dynarowicz-Łątka, Agnieszka Gonet-Surówka, Barbara Krajewska, Małgorzata Krzeczkowska, Katarzyna Makyła-Juzak, Agnieszka Skórska-Stania, Elżbieta Szostak, Anita Wnętrzak, Krzysztof Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.