Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia funkcjonalna układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-463 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Anatomia funkcjonalna układu nerwowego
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Janeczko, Zuzanna Setkowicz-Janeczko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student opisuje budowę i funkcjonowanie komórek nerwowych oraz rozumie zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie organizmu (K_W09:P1A_W04+++), wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii związanej z ośrodkowym układem nerwowym (K_W13:P1A_W04, P1A_W05+++).

Student czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim (K_U02:P1U02+++), czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim (K_U03:P1A_U03++), potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii (K_U11:P1A07+++).

Student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej(K_K01:P1A_K01, P1A_K05++), jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia (K_K06:P1A_K06)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Oceniane jest samodzielne przygotowanie studenta do poszczególnych zajęć. Student potrafiący zintegrować wiedze z ćwiczeń oraz nabytą samodzielnie przystępuje do egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Proseminarium: ocena wypowiedzi ustnych i pisemnych. Esej.

Wykład: egzamin pisemny po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny udziału w proseminarium


Metody dydaktyczne:

Wykład ( wykorzystaniem technik multimedialnych) oraz 15 tygodni 2 godzinnych zajęć proseminaryjnych. Na każde zajęcia student opracowuje zadany temat. W czasie zajęć umiejętności te są weryfikowane i poszerzane.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (30h) – 30h

Udział w ćwiczeniach (30h) – 30h

Przygotowanie do ćwiczeń, kolokwiów, egzaminu – 30+15+20h

Suma: 125h


Pełny opis:

Anatomia układu nerwowego. Komórka nerwowa. Łuk odruchowy. Budowa i czynności układów somatosensorycznych. Układy ruchowe i zaburzenia ich działania. Kora mózgowa i układ wzgórzowo-korowy. Wzrok i słuch. Układ siatkowaty, sen, czuwanie. Układ limbiczny, procesy emocjonalne. Autonomiczny układ nerwowy. Homeostaza. Specjalizacja półkul mózgowych. Ośrodki mowy, afazja. Uczenie się i pamięć. Uszkodzenia mózgu. Zaburzenia wyższych czynności psychicznych.

Literatura:

G.W. Matthews "Neurobiologia"

M.J. FitzGerald "Neuroanatomia"

W. Traczyk „Fizjologia człowieka w zarysie”

oraz literatura podawana na zajęciach

Uwagi:

Kurs odbywa się w latach parzystych (co dwa lata).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Janeczko, Zuzanna Setkowicz-Janeczko
Prowadzący grup: Krzysztof Janeczko, Zuzanna Setkowicz-Janeczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.