Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Życie i ewolucja owadów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-471 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Życie i ewolucja owadów
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Knutelski
Prowadzący grup: Stanisław Knutelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza: ma podstawową wiedzę z zakresu życia i ewolucji owadów; zna systematykę, nazewnictwo łacińskie i polskie oraz cechy charakterystyczne najważniejszych grup systematycznych Insecta; rozumie przyczyny różnorodności oraz różnych sposobów życia i strategii ewolucyjnych owadów; opisuje historie życiowe wybranych grup owadów; wie jak owady się przystosowały do różnych środowisk i sposobów życia; zna sposoby rozmnażania się i rozwoju, biotopy oraz sposoby zdobywania pokarmu, zmysły i behawior sześcionogów; wyjaśnia różne interakcji owadów ze środowiskiem oraz innymi organizmami; umie szacować bogactwo gatunkowe i różnorodność owadów w różnych rejonach geograficznych i biotopach oraz określa przyczyn tego zróżnicowania; posługuje się poprawną terminologia entomologiczną; rozumie przyczyny radiacji oraz specjacji owadów; zna metody badań biologii i ewolucji w tym analiz molekularnych;

ma wiedzę na temat bioróżnorodności Insekta; potrafi korzystać z zasobów informacji o życiu i ewolucji owadów; interpretuje złożoność procesów i zjawisk wśród sześcionogów; śledzi aktualną literaturę z zakresu entomologii;

- umiejętności: stosuje podstawowe techniki, właściwe dla studiowania życia i ewolucji owadów; rozwija spostrzegawczość oraz rejestruje i dokumentuje dane o Insekta; planuje i realizuje projekty badawcze dotyczące problemów życiowych owadów i ich ewolucji; ma umiejętności zdobywania informacji o owadach oraz tworzenia i przedstawiania publicznego prezentacji multimedialnych na wskazany temat; potrafi zadawać pytania i tworzyć hipotezy badawcze; posiada umiejętność krytycznego podejścia do dostępnych w masowych mediach i Internecie informacji odnoszących się do owadów; rozpoznaje czynniki kształtujące życie i ewolucję Hexapoda oraz ich powiązania ekologiczne; jest w stanie stosować właściwe słownictwo i terminologię entomologiczną we właściwych sytuacjach; umie przygotować prezentację oraz zreferować wybrany problem; samodzielnie podnosi poziom wiadomości i umiejętności dotyczących owadów;

- kompetencje społeczne: aktywnie uczestniczy w zajęciach kursowych, starannie wykonując powierzone mu zadania; jest otwarty na nową wiedzę i umiejętności; ma świadomość potrzeby badania życia i ewolucji owadów, rozumie znaczenie i potrzebę tego dla poznania ogólnych mechanizmów ewolucji oraz ochrony zdrowia człowieka i jego zasobów naturalnych przed niektórymi gatunkami; ma świadomość znaczenia owadów w ekosystemach i życiu człowieka; rozumie potrzebę poznawania życia owadów oraz finansowania badań entomologicznych jako stymulatora rozwoju gospodarczego; rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk zachodzących w świecie owadów; zna przyczyny uprzedzeń ludzi do niektórych gatunków Insecta oraz umie uświadamiać i edukować o potrzebie współistnienia tych zwierząt dla dobra całej przyrody i człowieka; potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz indywidualnie; jest w stanie odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania; prawidłowo zdaje pytania i wyciąga wnioski dotyczące życia i ewolucji owadów; potrafi myśleć i działać w sposób logiczny i twórczy.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną; podstawą zaliczenia kursu jest aktywny udział w wykładach i konwersatoriach oraz przygotowanie jednej prezentacji multimedialnej na wybrany temat i przedstawienie jej w trakcie konwersatorium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Udział w dyskusji podczas konserwatorium; przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej oraz wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami podczas jej przedstawienia na konwersatorium.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, prezentacje multimedialne, konwersatorium.Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 20h

Udział w konwersatorium 10h

Wyszukiwanie informacji na wybrany temat 10h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 10h

Suma 50h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Znaczenie i różnorodność owadów; wiek owadów, radiacja Hexapoda; sposoby przemieszczania się Insecta oraz ich wędrówki; odżywianie się, oddychanie, zmysły, komunikacja, zachowanie, instynkty; reprodukcja, rozwój, historie życiowe; adaptacje owadów do życia w specyficznych środowiskach lądowych i wodnych, formy wodne; interakcje: owady-rośliny, owady-grzyby, owady-inne zwierzęta; życie indywidualne i zbiorowe owadów; obrona i atak; populacje owadów; specjacje i ekstynkcje Insecta.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wigglesworth V.B. Życie owadów. 1977. PWRiL, Warszawa.

Biej-Bijenko G.J. 1976. Zarys entomologii. PWRiL, Warszawa.

Futuyuma J. 2008.Ewolucja. UW, Warszawa.

Treści wykładów oraz materiały dostarczane studentom po każdym wykładzie.

Literatura uzupełniająca:

Kozłowski MW. 2008. Owady Polski. Multico, Warszawa.

Kozłowski MW. 2009. Owady Polski. Chrząszcze. Multico, Warszawa.

Mroczkowski M., Kadej M. 2007. Chrząszcze-Coleoptera. (Cz. 23, zesz.23). Piśmiennictwo. 660 pp. Wyd. MiIZ PAN, Warszawa.

Program Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/)

Razowski J. (red.). 1990-1997. Wykaz zwierząt Polski. Ossolineum, Kraków.

Katalogi Fauny Polski – poszczególne grupy systematyczne owadów.

Fauna Poloniae – różne grupy systematyczne owadów. Wyd. MiIZ PAN, Warszawa.

Klucze do oznaczania zwierząt Polski – różne grupy systematyczne owadów. Wyd. MiIZ PAN, Warszawa.

Czasopisma: Polskie Pismo Entomologiczne, Wiadomości Entomologiczne, Genesis, Fragmenta Faunistica, International Journal of Insect Science, European Journal of Entomology.

Strona internetowe: KSIB (http://www.ksib.pl/) oraz http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_entomology_journals

Uwagi:

Kurs odbywa się w latach parzystych (co dwa lata).

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Knutelski
Prowadzący grup: Stanisław Knutelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.