Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-474 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Anatomia człowieka
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wronka
Prowadzący grup: Iwona Wronka, Martyna Żurawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest poznanie prawidłowej budowy układów oraz narządów ciała człowieka oraz podstaw anatomii funkcjonalnej.

Efekty kształcenia:

Zna budowę anatomiczną organizmu człowieka. Opisuje prawidłową budowę narządów i układów narządów także w aspekcie rozwojowym i funkcjonalnym. Rozumie zasady współdziałania narządów i układów narządów w organizmie. K_W09 +++ (P1A-W04), K_W13+

Umie rozpoznawać podstawowe struktury anatomiczne i prawidłowo stosuje nomenklaturę anatomiczną K_U12 +++ (P1A_U08)

Stosuje zasady bioetyki w odniesieniu do szczątków ludzkich. K_K04 ++ (P1A_K04)Forma i warunki zaliczenia:

Na ocenę końcowa składają się punkty uzyskane z zaliczenia ćwiczeń i wykładów

Zaliczenie z ćwiczeń - kolokwium pisemne na ostatnich ćwiczeniach, opis na przygotowanych schematach budowy poszczególnych kości. Za ocenę 3 - student uzyskuje 1 punkt, za każdy wyższy stopień o 1 punkt więcej (maksymalnie za ocenę bardzo dobry z ćwiczeń - 5 punktów).

Egzamin z wykładów- test jednokrotnego wyboru, obejmujący 48 pytań.

Do uzyskania oceny pozytywnej 3.0 konieczne jest uzyskanie minimum 31 punktów, łącznie z wykładów i ćwiczeń.

czas trwania zaliczenia: 60 min.;

termin: sesja letnia, ustalany przez opiekuna roku.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia: ocenianie ciągłe na podstawie przygotowania do bieżących zajęć z zakresu podanego w harmonogramie ćwiczeń. Kolokwium końcowe pisemne.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

wykład - prezentacja multimedialna

ćwiczenia - pokaz preparatów i modeli anatomicznych


Bilans punktów ECTS:

aktywność nakład pracy

udział w wykładach 30 h

udział w ćwiczeniach 10 h

przygotowanie się do ćwiczeń 8 h

przygotowanie się do zaliczenia z ćwiczeń - 10

przygotowanie się do egzaminu 30 h

udział w egzaminie 2 h

suma 90 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady:

1.Ogólna budowa organizmu człowieka i reguły opisu: płaszczyzny, symetria, asymetria, topografia narządów.Budowa połączeń kości. Połączenia kości szkieletu osiowego. Szczegółowa charakterystyka wybranych stawów: ramiennego, łokciowego, biodrowego, kolanowego.

2.Układ mięśniowy: Budowa mięśni szkieletowych. Mięśnie głowy, klatki piersiowej, brzucha, obręczy barkowej i kończyny górnej, obręczy biodrowej i kończyny dolnej.

3.Układ pokarmowy: budowa i funkcja otrzewnej; charakterystyka i funkcja poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. Gruczoły przewodu pokarmowego; ślinianki, wątroba, trzustka. Drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy. Krążenie wrotne.

4.Układ oddechowy: rozwój, górne drogi oddechowe, krtań, tchawica, drzewo oskrzelowe, budowa płuc. Unaczynienie płuc. Mechanika oddychania.

5.Układ krwionośny: budowa szczegółowa serca: Naczynia krwionośne, mały i duży obieg krwi: naczynia krwionośne zaopatrujące narządy i okolice ciała. Układ limfatyczny: narządy limfatyczne, krążenie limfy. Budowa śledziony

6.Układ moczowy: lokalizacja i budowa nerki, nefron; unaczynienie nerek; drogi wyprowadzające mocz: moczowody, pęcherz moczowy.

7.Narządy rozrodcze: męskie i żeńskie.

8.Gruczoły dokrewne: budowa anatomiczna, topografia, funkcja: przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, trzustki, gonad.

9.Centralny układ nerwowy: mózgowie: kresomózgowie, móżdżek, pień mózgu; komory mózgu, opony mózgowia, rdzeń kręgowy, opony rdzenia kręgowego.

10.Układ nerwowy obwodowy somatyczny: nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe; sploty nerwowe. Układ nerwowy autonomiczny – podział i topografia.

11.Narządy zmysłów: budowa gałki ocznej, narządy towarzyszące. Narząd węchy i smaku – lokalizacja kubków smakowych. Narząd słuchu i równowagi – budowa ucha zewnętrznego, środkowego wewnętrznego. Powłoka wspólna.

Ćwiczenia:

1. Szkielet osiowy – kręgosłup, klatka piersiowa

2. Szkielet kończyny górnej

3. Szkielet kończyny dolnej.

4. Budowa mózgoczaszki.

5. Budowa twarzoczaszki.

Na ćwiczeniach wykorzystuje się preparaty anatomiczne suche (kości), modele anatomiczne

Literatura:

Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka PZWL (wyd. po 1964 r.)

Bertolini R., Leytert G., Atlas anatomii człowieka VEB Georg Thieme, Leipzig (dowolne wydanie)

Sokołowska_Pituchowa M. (red.), 2003, Anatomia człowieka

Skawina A. (red.), 2003, Anatomia prawidłowa człowieka, wyd. UJ

Ignasiak Z., 2007. Anatomia układu ruchu. Elsevier Urban&Partner, Wrocław

Ignasiak Z., 2008. Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego. Elsevier Urban&Partner, Wrocław

Uwagi:

biologia, studia stacjonarne I stopnia, II rok

obowiązkowy dla ścieżki biologia organizmów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wronka
Prowadzący grup: Iwona Wronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.