Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-475 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Polański
Prowadzący grup: Katarzyna Kotarska, Małgorzata Lenartowicz, Zbigniew Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza – K_W01++: rozumie podstawowe zjawiska i procesy genetyczne, K_W07+++: zna podstawowe mechanizmy molekularne przekazywania informacji genetycznej, regulacji ekspresji genów,

K_W20+++: zna podstawowe zasady stosowania technik transgenezy roślin i zwierząt, inżynierii genetycznej i terapii genowej

- umiejętności – K-U01+++: stosuje podstawowe techniki badawcze jak: wykonanie preparatów chromosomowych (chromosomy olbrzymie, analiza segregacji mutantów, crossing – over, chromatyna płciowa), K-U02+: czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu zagadnień genetycznych w języku polskim i K-U03+ angielskim,

K-U12++: potrafi komunikować się z innymi biologami posługując sie poprawnie językiem biologicznym w zakresie genetyki

- kompetencje społeczne- K-K06+: student jest odpowiedzialny za powierzony na ćwiczeniach sprzęt, K-K07+: bezpieczeństwo pracy własnej i innych, K-K02+: umie pracować w grupie, K_K04+++:prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie testowej

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium końcowe (pytana testowe, miniesej)

Egzamin pisemny w formie testowej

Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 30 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 h

Przygotowanie się do zaliczenia 15 h

Przygotowanie się do egzaminu 40 h

Suma 130 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

studia I stopnia, II rok, semestr zimowy

Znaczenie i zakres genetyki: prawa Mendla (na przykładzie dziedziczenia u roślin, zwierząt i człowieka); wpływ środowiska na kształtowanie się cech; współdziałanie genów; cechy ilościowe; lokalizacja genów w chromosomach; dziedziczenie cech sprzężonych; replikacja DNA, transkrypcja, translacja, kod genetyczny, struktura genomu organizmów pro i eukariotycznych, mutacje, transpozony, reperacja i rekombinacja DNA, regulacja ekspresji genów, genetyczne podstawy różnicowania się komórek i tkanek; podstawy genetyki rozwoju, imprinting genomowy, dziedziczenie pozajądrowe, inżynieria genetyczna, podstawy genetyki populacji, przykłady chorób dziedzicznych u człowieka, transformacja nowotworowa.

Literatura:

Genetyka zwierząt – K.Charon, M., Świtoński PWN 2004

Genetyka molekularna pod red. P. Węgleńskiego PWN 2006

Genomy - TA Brown PWN 2001

Podstawy cytogenetyki roślin – S. Rogalska, J. Małuszyńska, .MJ Olszewska PWN 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Polański
Prowadzący grup: Katarzyna Kotarska, Małgorzata Lenartowicz, Zbigniew Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.