Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza instrumentalna komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-495 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna komórki
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Karasiński
Prowadzący grup: Janusz Karasiński, Krzysztof Łukowicz, Matylda Niedziela, Anna Osyczka, Marek Romek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W04 – Student rozumie zasady działania mikroskopów świetlnych i ich możliwości badawcze. Zna techniki analityczne z nimi związane. Zna procedury związane z preparatyką materiałów biologicznych służących obrazowaniu w mikroskopach świetlnych oraz powstające w tym czasie artefakty. Posiada wiedzę dotyczącą działania i zastosowania programów morfometrycznych, analizy i obróbki obrazu. Zna zasady analizy wariancji i wybranych testów post hoc. Zna zasady przygotowania pracy badawczej.

K_U01 Student potrafi ustawić i obsłużyć mikroskop kontrastowo-fazowy, polaryzacyjno-interferencyjny, fluorescencyjny i konfokalny w celu zobrazowania struktury materiału biologicznego.

K_U04 Student zna podstawowe terminy w języku polskim i angielskim z zakresu budowy i działania mikroskopów świetlnych, pozwalające na swobodne poruszanie się w zagadnieniach związanych z obrazowaniem struktur biologicznych; zna również terminologię dotyczącą urządzeń i technik pochodnych mikroskopii świetlnej.

K_U07 Student zna i sprawnie posługuje się programami Image J oraz wybranymi testami z pakietu Statistica.

K_U06Student potrafi przygotować pracę badawczą z zakresu mikroskopii świetlnej i technik histochemicznych, zaprezentować ją w logiczny i zrozumiały dla innych sposób wskazując cel pracy, zastosowane techniki badawcze oraz otrzymane wyniki; potrafi wskazać najważniejsze wnioski.

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przygotowującej preparaty biologiczne jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu


Wymagania wstępne:

Ukończony kurs Podstawy mikroskopowania

Forma i warunki zaliczenia:

Z każdego ćwiczenia student może otrzymać 1 pkt za aktywność. Ocena końcowa wystawiana jest po zsumowaniu punktów za aktywność oraz punktów z kolokwium. Kolokwium zaliczeniowe obejmuje 30 pytań, po 2 pytania z każdego ćwiczenia, 1 punkt za każde pytanie. Do zaliczenia wymagane jest 51% punktów (tj minimum 16 punktów uzyskanych z aktywności i kolokwium).

ZMIANA GRUP ĆWICZENIOWYCH I ODRABIANIE ĆWICZEŃ JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE NA ZAMIANĘ. DOPUSZCZALNA JEST JEDNA NIEOBECNOŚĆ NIEUSPRAWIEDLIWIONA.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1) Praktyczne posługiwanie się mikroskopem świetlnym obejmuje sprawdzenie umiejętności:

a) prawidłowego ustawienia oświetlenia wg Köhlera (skala 0-5p),

b) ustawienia parametrów mikroskopu kontrastowo-fazowego (skala 0-5p),

c)polaryzacyjno-interferencyjnego(skala 0-5p),

d)fluorescencyjnego (skala 0-5p),

e) przygotowanie do analizy i zbieranie obrazów w mikroskopie konfokalnym(skala 0-5p),

f) poprawne wykonanie analizy obrazów

(skala 0-5p).

2)Przygotowanie sprawozdania z eksperymentu w formie oryginalnej pracy badawczej:

a) streszczenie (skala 0-5p),

b) wstęp (skala 0-5p),

c) materiały i metody(skala 0-5p),

d) wyniki (skala 0-5p),

e) dyskusja (skala 0-5p),


Metody dydaktyczne:

Część teoretyczna - prezentacje multimedialne, które obejmują zagadnienia związane z teorią, budową i działaniem mikroskopów świetlnych oraz sposobami przygotowania preparatów do mikroskopii świetlnej. Studenci wspólnie z prowadzącym, rozwiązują zadania problemowe związane z mikroskopią świetlną.

2) Część praktyczna - obejmuje pracę z mikroskopami świetlnymi; student uczy się sprawnie posługiwać wszystkimi elementami mikroskopu służącymi właściwemu obrazowaniu materiałów biologicznych. W oparciu o protokół student poznaje techniki przygotowywania materiałów do obserwacji mikroskopowych i samodzielnie wykonuje preparatyBilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 60 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 10 h

Przygotowanie do końcowego kolokwium zaliczeniowego 5 h

SUMA 75 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biologia
biologia
biologia

Pełny opis:

Limit miejsc: 18

Treść kursu: Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny z wykorzystaniem różnych technik mikroskopii optycznej (mikroskop kontrastowo-fazowy, polaryzacyjno-interferencyjny, fluorescencyjny). Studenci poznają metody pomiaru różnych parametrów komórkowych, a także zasady analizy i obróbki obrazu. Wprowadzone zostaną proste metody stereologiczne i statystyczne służące ilościowemu ujęciu wyników. Podstawą zaliczenia będą sprawozdania mające układ oryginalnej pracy badawczej.

Literatura:

Literatura podstawowa

- materiały dostarczone przez prowadzącego

- http://micro.magnet.fsu.edu/primer/

- Pluta M.: - Mikroskopia optyczna. PWN, Warszawa 1982

- Appel L., Kowalczyk R.: - Mikroskop. Budowa i użytkowanie. WNT, Warszawa 1966

- Ryś J., - Stereologia materiałów. Fotobit Design. Kraków 1995

Literatura uzupełniająca

Staub F., Olewicz E.: Mikroskop metalograficzny. Budowa i zastosowanie. PWT, Warszawa 1956

Ryś J., - Metalografia ilościowa. Skrypt AGH nr 847. Kraków 1982

DeHoff R.T., Rhines F.N.: Quantitative Microscopy. McGraw-Hill. New York 1968.

Sałtykow S.A.: - Stiereometriczeskaja mietałłografija. Izd. Mietałłurgia. Moskwa 1970

Underwood E.E: - Quantitative Stereology. Reading 1970

Wojnar L., Majorek M.: - Komputerowa analiza obrazu. Fotobit Design. Kraków 1994

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.