Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza instrumentalna komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-495 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna komórki
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Karasiński
Prowadzący grup: Milena Damulewicz, Janusz Karasiński, Anna Osyczka, Marek Romek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W04 – Student rozumie zasady działania mikroskopów świetlnych i ich możliwości badawcze. Zna techniki analityczne z nimi związane. Zna procedury związane z preparatyką materiałów biologicznych służących obrazowaniu w mikroskopach świetlnych oraz powstające w tym czasie artefakty. Posiada wiedzę dotyczącą działania i zastosowania programów morfometrycznych, analizy i obróbki obrazu. Zna zasady analizy wariancji i wybranych testów post hoc. Zna zasady przygotowania pracy badawczej.

K_U01 Student potrafi ustawić i obsłużyć mikroskop kontrastowo-fazowy, polaryzacyjno-interferencyjny, fluorescencyjny i konfokalny w celu zobrazowania struktury materiału biologicznego. Student umie wykonać doświadczenie i rozumie jakie niezbędne odczynniki są potrzebne do poszczególnych etapów doświadczenia, jakie reakcje chemiczne zachodzą na poszczególnych etapach doświadczenia i jakich enzymów wymagają.

K_U04 Student zna podstawowe terminy w języku polskim i angielskim z zakresu budowy i działania mikroskopów świetlnych, pozwalające na swobodne poruszanie się w zagadnieniach związanych z obrazowaniem struktur biologicznych; zna również terminologię dotyczącą urządzeń i technik pochodnych mikroskopii świetlnej.

K_U07 Student zna i sprawnie posługuje się programami Image J oraz wybranymi testami z pakietu Statistica.

K_U06Student potrafi przygotować pracę badawczą z zakresu mikroskopii świetlnej i technik histochemicznych, zaprezentować ją w logiczny i zrozumiały dla innych sposób wskazując cel pracy, zastosowane techniki badawcze oraz otrzymane wyniki; potrafi wskazać najważniejsze wnioski.

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przygotowującej preparaty biologiczne jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zaplanowanych doświadczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie raportu w formie zwięzłej pracy badawczej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1) Praktyczne posługiwanie się mikroskopem świetlnym obejmuje sprawdzenie umiejętności:

a) prawidłowego ustawienia oświetlenia wg Köhlera (skala 0-5p),

b) ustawienia parametrów mikroskopu kontrastowo-fazowego (skala 0-5p),

c)polaryzacyjno-interferencyjnego(skala 0-5p),

d)fluorescencyjnego (skala 0-5p),

e) przygotowanie do analizy i zbieranie obrazów w mikroskopie konfokalnym(skala 0-5p),

f) poprawne wykonanie analizy obrazów

(skala 0-5p).

2)Przygotowanie sprawozdania z eksperymentu w formie oryginalnej pracy badawczej:

a) streszczenie (skala 0-5p),

b) wstęp (skala 0-5p),

c) materiały i metody(skala 0-5p),

d) wyniki (skala 0-5p),

e) dyskusja (skala 0-5p),


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Część teoretyczna - prezentacje multimedialne, które obejmują zagadnienia związane z teorią, budową i działaniem mikroskopów świetlnych oraz sposobami przygotowania preparatów do mikroskopii świetlnej. Studenci wspólnie z prowadzącym, rozwiązują zadania problemowe związane z mikroskopią świetlną, analizą ekspresji białek i kwasów nukleinowych.

2) Część praktyczna - obejmuje pracę z mikroskopami świetlnymi oraz hodowlami komórkowymi; student uczy się sprawnie posługiwać wszystkimi elementami mikroskopu służącymi właściwemu obrazowaniu materiałów biologicznych. W oparciu o protokół student poznaje techniki przygotowywania materiałów biologicznych do obserwacji mikroskopowych i samodzielnie wykonuje preparaty.Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 60 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 10 h

Przygotowanie do końcowego kolokwium zaliczeniowego 5 h

SUMA 75 h


Pełny opis:

Limit miejsc: 18

Treść kursu: Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny z wykorzystaniem różnych technik mikroskopii optycznej (mikroskop kontrastowo-fazowy, polaryzacyjno-interferencyjny, fluorescencyjny). Studenci poznają metody pomiaru różnych parametrów komórkowych, a także zasady analizy i obróbki obrazu. Wprowadzone zostaną proste metody stereologiczne i statystyczne służące ilościowemu ujęciu wyników. Analiza ekspresji Nestyny w wybranych hodowlach komórek. W ramach tej części zajęć studenci zapoznają się z technikami izolacji RNA, jego analizą spektrofotometryczną, przepisywania go na cDNA, reakcją PCR i analizą wyników metodą elektroforezy DNA. Podstawą zaliczenia będą sprawozdania mające układ oryginalnej pracy badawczej.

Literatura:

Literatura podstawowa

- materiały dostarczone przez prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Karasiński
Prowadzący grup: Milena Damulewicz, Janusz Karasiński, Anna Osyczka, Marek Romek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.