Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-513 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Paleobiologia
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie sposobów powstawania i zachowania skamieniałości, cech kopalnych organizmów i ich zespołów oraz charakteru zapisu paleontologicznego. Nabycie umiejętności paleobiologicznej interpretacja zapisu kopalnego.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• Student opisuje przebieg procesów fosylizacji oraz nazywa podstawowe formy skamieniałości organizmów.

• Student zna metody preparowania, opisywania i interpretacji paleobiologicznej organizmów kopalnych.

• Student opisuje przebieg ewolucji świata organizmów oraz zna przyczyny głównych wydarzeń ewolucyjnych.


W zakresie umiejętności:

• Student potrafi rozpoznać i opisać wybrane skamieniałości.

• Student wyciąga wnioski paleobiologiczne, paleoekologiczne i stratygraficzne na podstawie zespołu skamieniałości.

• Student wyszukuje literaturę paleobiologiczną krajową i obcą w celach porównawczych materiału kopalnego i jego interpretacji.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest 80% obecności. Zaliczenie ćwiczeń jest praktyczne w formie rozpoznawania skamieniałości. Każdy student otrzyma do rozpoznania dwa okazy/zdjęcia skamieniałości. Należy podać przynależność systematyczną okazu, wypisać cechy, które pozwoliły na jego zidentyfikowanie, podać jego charakterystykę paleobiologiczną. Do zaliczenie wymagane jest prawidłowe rozpoznanie i opisanie przynajmniej jednej skamieniałości.


Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie kursu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru z materiału ćwiczeń i wykładów. Wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej przebiegu procesów fosylizacji, rodzajów skamieniałości organizmów, metod preparowania, opisywania i interpretacji paleobiologicznej organizmów kopalnych oraz przebiegu ewolucji świata organizmów, głównych wydarzeń ewolucyjnych i wielkich wymierań zostanie sprawdzone pytaniami jednokrotnego wyboru w teście zaliczeniowym kursu (wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktów).


Nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania i opisywania wybranych skamieniałości oraz wyciągania wniosków paleobiologicznych, paleoekologicznych i stratygraficznych na podstawie skamieniałości zostanie sprawdzone w formie praktycznego zaliczenia ćwiczeń polegającego na rozpoznawaniu skamieniałości i dokonywaniu ich charakterystyki (do zaliczenia wymagane prawidłowe rozpoznanie i opisanie przynajmniej jednej skamieniałości z dwóch). Nabycie przez studenta umiejętności wyszukiwania literatury paleobiologicznej krajowej i obcej w celach porównawczych materiału kopalnego i jego interpretacji zostanie sprawdzone przez przygotowanie przez studentów prezentacji dotyczącej wybranych ekosystemów kopalnych w ramach ćwiczeń.


Metody dydaktyczne:

• Wykład (prezentacja multimedialna)

• Wykład konwersatoryjny

• Pokaz skamieniałości

• Ćwiczenia praktyczne w identyfikacji taksonomicznej skamieniałości na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych i ich interpretacji paleobiologicznej

• Pokaz metod preparowania skamieniałości

• Dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• Wykład – 15 h

• Ćwiczenia – 16 h

• Ćwiczenia terenowe – 4 h


Praca własna studenta:

• Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń – 5 h

• Przygotowanie do zaliczenia kursu – 10 h


W sumie: 50 h = 2 ETCS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Ćwiczenia i wykłady z wykorzystaniem oryginalnych materiałów skamieniałości z Polski i ze świata. Ćwiczenia w terenie.

Pełny opis:

Wykład:

Paleobiologiczna interpretacja zapisu kopalnego. Organizmy kopalne jako żywe organizmy. Sposoby zachowania skamieniałości. Kopalne zespoły oraz charakter zapisu paleontologicznego - fosylizacja, procesy tafonomiczne. Biologiczna i paleontologiczna koncepcja gatunku. Powstawanie gatunków i dużych grup systematycznych widziane przez zapis kopalny. Paleoekologia - podstawowe definicje, podział środowisk morskich i lądowych oraz organizmów je zamieszkujących ze względu na miejsce ich bytowania, biologię i zastosowanie w stratygrafii. Pochodzenie i wczesna ewolucja życia na Ziemi. Życie i ewolucja świata organicznego w fanerozoiku. Główne wydarzenia makroewolucji. Wielkie wymierania.

Ćwiczenia:

Wybrane ekosystemy paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku Polski – charakterystyka występujących organizmów, struktura troficzna, znaczenie ewolucyjne. Budowa morfologiczna i anatomiczna kopalnych organizmów eksponowana na bogatym oryginalnym materiale skamieniałości. Najnowsze odkrycia w polskiej paleobiologii. Ćwiczenia praktyczne w identyfikacji taksonomicznej skamieniałości na podstawie cech morfologicznych i anatomicznych i ich interpretacji paleobiologicznej.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wprowadzenie do paleobiologii. Wydanie 4, zmienione. Warszawa, 2011.

Futuyma D.J. Ewolucja. Warszawa, 2008.

Briggs D. E., Crowther P. R. (eds). Palaeobiology II. Oxford, 2001.

Uwagi:

Fakultatywny, zalecany dla ścieżki Biologia organizmów

Studia pierwszego stopnia, II, III rok

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Prowadzący grup: Jacek Madeja, Grzegorz Pacyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.