Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-65 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Joachimiak
Prowadzący grup: Andrzej Joachimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:


- wiedza

Student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe elementy budujące chromatynę i chromosomy podziałowe; potrafi opisać przebieg podziału mitotycznego i mejotycznego; potrafi wymienić etapy i cele analizy kariotypu, wyjaśnić ich znaczenie oraz scharakteryzować stosowane w tym celu metody, zarówno klasyczne i molekularne; potrafi wymienić procesy wpływające na zmiany ilościowe i jakościowe genomu jądrowego oraz wytłumaczyć ich rolę w filogenezie i ontogenezie; potrafi wskazać praktyczne zastosowania badań nad chromosomami i chromatyną


- umiejętności

Student potrafi interpretować wyniki analizy kariotypu oraz umiejętnie korzystać z różnych sposobów ich przedstawiania; potrafi dokonać wyboru odpowiednich do założonego celu metod badania chromosomów; rozumie podstawowe pojęcia i teorie związane z budową i funkcjonowaniem genomu jądrowego- kompetencje społeczne

Student rozumie konieczność uzupełniania wiedzy i ma świadomość szans i zagrożeń związanych z rozwojem i praktycznym wykorzystaniem wiedzy na temat budowy i funkcjonowania genomu eukariontów

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu - pisemne zaliczenie na ocenę (1 godz.) w zróżnicowanej formie obejmującej krótkie pytania, uzupełnienia tekstu, interpretację danych oraz test jednokrotnego wyboru do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów

warunki dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:- uczestnictwo w wykładach

Metody dydaktyczne:

wykład – 1h tygodniowo - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

udział w wykładach 15h

przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 25h

SUMA 35h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Omówienie podstawowych pojęć (kariotyp, genom, liczba chromosomów, poliploidalność, zawartość jądrowego DNA); Omówienie ważniejszych metod badania chromosomów roślin, zwierząt i człowieka (klasyczne i prążkowe metody analizy kariotypu, metody molekularne: FISH, GISH, cytometria przepływowa, metody imunocytochemiczne w badaniach chromatyny); Przykłady zastosowania różnych metod w rozwiązywaniu konkretnych problemów badawczych i praktycznych; Prezentacja danych na temat budowy chromatyny, chromosomów eukariotycznych, struktury, ewolucji i polimorfizmu kariotypu oraz poliploidalności.

Literatura:

Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. 2005. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Srebrniak M.I., Tomaszewska A. 2008. Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Connor M., Ferguson-Smith M. 1998. Podstawy genetyki medycz-nej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.Genom człowieka. Praca zbiorowa pod redakcją W. Krzyżosiaka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Joachimiak A. 1994. Analiza kariotypu roślin. Skrypt UJ nr 717, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Joachimiak
Prowadzący grup: Andrzej Joachimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.