Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-662 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Immunologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Krzysztof Rakus
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Katarzyna Kłak, Miriam Mojżesz, Krzysztof Rakus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z: i) anatomią i morfologią układu odpornościowego, ii) przebiegiem wrodzonej i nabytej (komórkowej i humoralnej) reakcji odpornościowej, iii) podziałem i funkcją poszczególnych populacji leukocytów, iv) mechanizmami regulacji przebiegu reakcji odpornościowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza: student rozumie i potrafi wytłumaczyć znaczenie pojęć stosowanych w immunologii oraz rozumie mechanizmy regulujące przebieg reakcji odpornościowej. Zna aktualny stan wiedzy dotyczącej mechanizmów odpowiedzi wrodzonej i nabytej. Rozumie różnice pomiędzy odpowiedzią na antygeny zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe i potrafi wyjaśnić przyczyny tych różnic. Zna i rozumie sposób wykorzystywania w naukach biomedycznych zjawiska pamięci i swoistości reakcji immunologicznych. Rozróżnia typy i funkcje poszczególnych przeciwciał. Rozumie zasady doboru dawców i biorców podczas transplantacji oraz zjawiska nadwrażliwości i autoimmunizacji. Rozumie podstawy tworzenia i działania szczepionek. Potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy funkcjonowaniem układu odpornościowego, hormonalnego i nerwowego.

Umiejętności: Student czyta ze zrozumieniem literaturę i posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu immunologii oraz zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu aktualnych problemów dotyczących odporności (np. znaczenie szczepień profilaktycznych czy skutki nadużywania antybiotykoterapii). Student potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych. Student potrafi samodzielnie wykonać proste oznaczenia immunologiczne i rozróżnia morfologię narządów limfatycznych i różnych populacji leukocytów.

Postawy: Student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk o odporności z literatury naukowej, internetu, i dostępnej w masowych mediach.


Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać co najmniej podstawowe wiadomości na temat biologii komórki i fizjologii zwierząt.Forma i warunki zaliczenia:

• zaliczenie 3 kolokwiów odbywających się po kolejnym cyklu zajęć laboratoryjnych, dotyczących odpowiednio: (i) komórek odpornościowych i narządów limfatycznych, (ii) odporności wrodzonej i (iii) odporności nabytej.

• egzamin w formie testu

• warunki zaliczenia jest poprawne odpowiedzenie na 60 % pytań

• aktywny udział w zajęciach, w tym w dyskusji dydaktycznej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza i umiejętności studenta zostaną sprawdzone podczas cząstkowych kolokwiów odbywających się na ćwiczeniach i podczas egzaminu końcowego. Dodatkowym kryterium weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez studentów będzie ocena ich wypowiedzi/dyskusja podczas ćwiczeń laboratoryjnych oraz umiejętność rozwiązywania quizów o charakterze immunologicznym.

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny),

• metody aktywizujące (gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, quizy),

• metody eksponujące (film/animacja),

• metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 21 h

ćwiczenia laboratoryjne – 24 h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć - 25 h

przygotowanie do egzaminu – 30 h


w sumie: 100 h = 4 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

Pełny opis:

Wykłady: Istota działania układu odpornościowego. Główne komponenty układu odpornościowego. Komórki zaangażowane w odporność wrodzoną i nabytą. Narządy limfatyczne centrale i obwodowe. "Szkolenie" i krążenie limfocytów. Odporność wrodzona i nabyta. Mechanizmy odporności nieswoistej. Związane z patogenami wzorce PAMP, receptory wiążące patogeny (PRR), inflamasom. Odczyn zapalny. Fagocytoza, zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe i mechanizmy cytotoksyczności komórek żernych. Cytokiny. Odporność nabyta: odpowiedź komórkowa i humoralna. Pamięć i swoistość odporności z udziałem limfocytów i przeciwciał. Zalety (szczepienia profilaktyczne) i wady odporności nabytej (autoimmunizacja). Cząsteczki wiążące antygen i organizacja kodujących je genów. Receptory limfocytów T (TCR) i limfocytów B (BCR/Ig). Cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Prezentacja antygenów limfocytom. Aktywacja limfocytów. Mechanizmy cytotoksyczności limfocytów. Struktura i funkcje przeciwciał. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Pamięć immunologiczna. Regionalna odpowiedź immunologiczna. Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi (MALT). Elementy immunopatologii i immunologii klinicznej. Nadwrażliwość (alergie). Zjawiska autoimmunizacyjne. Niedobory odporności (SCID, AIDS). Immunohematologia (grupy krwi; choroba hemolityczna noworodków). Immunologia transplantacyjna (dobór dawców).Immunomodulacja (psychoneuroimmunologia). Immunologia rozrodu. Starzenie się układu odpornościowego. Ewolucja odporności.

Ćwiczenia laboratoryjne: Zajęcia laboratoryjne i z użyciem technik multimedialnych (blok sześciu ćwiczeń, po 4h):

1-2) Komórki odpornościowe i narządy limfatyczne - budowa, podział, funkcje. Analiza mikroskopowa budowy morfologicznej centralnych i obwodowych narządów limfatycznych oraz poszczególnych typów leukocytów. Najnowsze wiadomości na temat podziału i roli różnych populacji leukocytów 3-4) Odporność wrodzona: badania przebiegu odczynu zapalnego, aktywność bójcza leukocytów (wybuch tlenowy, aktywność lizozymu, fagocytoza). Rozpoznanie PRR-PAMP 5-6) Odporność nabyta: podział i funkcje limfocytów, budowa i podział: przeciwciał, receptorów limfocytów T i MHC; drogi aktywacji dopełniacza. Pomiar miana przeciwciał. Przetworzenie i prezentacja antygenów wewnątrz- i zewnątrz-komórkowych.

Literatura:

Literatura:

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Fanger M.W., Whelan A., Lydyard P. M. Immunologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2017.

Ptak M., Ptak W., Szczepanik M. Podstawy immunologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Uwagi:

Obowiązkowy; III rok I stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.