Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Immunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-662 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Immunologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Krzysztof Rakus
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Katarzyna Kłak, Miriam Mojżesz, Krzysztof Rakus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z: i) anatomią i morfologią układu odpornościowego, ii) przebiegiem wrodzonej i nabytej (komórkowej i humoralnej) reakcji odpornościowej, iii) podziałem i funkcją poszczególnych populacji leukocytów, iv) mechanizmami regulacji przebiegu reakcji odpornościowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza: student rozumie i potrafi wytłumaczyć znaczenie pojęć stosowanych w immunologii oraz rozumie mechanizmy regulujące przebieg reakcji odpornościowej. Zna aktualny stan wiedzy dotyczącej mechanizmów odpowiedzi wrodzonej i nabytej. Rozumie różnice pomiędzy odpowiedzią na antygeny zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe i potrafi wyjaśnić przyczyny tych różnic. Zna i rozumie sposób wykorzystywania w naukach biomedycznych zjawiska pamięci i swoistości reakcji immunologicznych. Rozróżnia typy i funkcje poszczególnych przeciwciał. Rozumie zasady doboru dawców i biorców podczas transplantacji oraz zjawiska nadwrażliwości i autoimmunizacji. Rozumie podstawy tworzenia i działania szczepionek. Potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy funkcjonowaniem układu odpornościowego, hormonalnego i nerwowego.

Umiejętności: Student czyta ze zrozumieniem literaturę i posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu immunologii oraz zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu aktualnych problemów dotyczących odporności (np. znaczenie szczepień profilaktycznych czy skutki nadużywania antybiotykoterapii). Student potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych. Student potrafi samodzielnie wykonać proste oznaczenia immunologiczne i rozróżnia morfologię narządów limfatycznych i różnych populacji leukocytów.

Postawy: Student wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk o odporności z literatury naukowej, internetu, i dostępnej w masowych mediach.


Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać co najmniej podstawowe wiadomości na temat biologii komórki i fizjologii zwierząt.Forma i warunki zaliczenia:

• zaliczenie 3 kolokwiów odbywających się po kolejnym cyklu zajęć laboratoryjnych, dotyczących odpowiednio: (i) komórek odpornościowych i narządów limfatycznych, (ii) odporności wrodzonej i (iii) odporności nabytej.

• egzamin w formie testu

• warunki zaliczenia jest poprawne odpowiedzenie na 60 % pytań

• aktywny udział w zajęciach, w tym w dyskusji dydaktycznej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza i umiejętności studenta zostaną sprawdzone podczas cząstkowych kolokwiów odbywających się na ćwiczeniach i podczas egzaminu końcowego. Dodatkowym kryterium weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez studentów będzie ocena ich wypowiedzi/dyskusja podczas ćwiczeń laboratoryjnych oraz umiejętność rozwiązywania quizów o charakterze immunologicznym.

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny),

• metody aktywizujące (gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, quizy),

• metody eksponujące (film/animacja),

• metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 21 h

ćwiczenia laboratoryjne – 24 h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć - 25 h

przygotowanie do egzaminu – 30 h


w sumie: 100 h = 4 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne

Pełny opis:

Wykłady: Istota działania układu odpornościowego. Główne komponenty układu odpornościowego. Komórki zaangażowane w odporność wrodzoną i nabytą. Narządy limfatyczne centrale i obwodowe. "Szkolenie" i krążenie limfocytów. Odporność wrodzona i nabyta. Mechanizmy odporności nieswoistej. Związane z patogenami wzorce PAMP, receptory wiążące patogeny (PRR), inflamasom. Odczyn zapalny. Fagocytoza, zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe i mechanizmy cytotoksyczności komórek żernych. Cytokiny. Odporność nabyta: odpowiedź komórkowa i humoralna. Pamięć i swoistość odporności z udziałem limfocytów i przeciwciał. Zalety (szczepienia profilaktyczne) i wady odporności nabytej (autoimmunizacja). Cząsteczki wiążące antygen i organizacja kodujących je genów. Receptory limfocytów T (TCR) i limfocytów B (BCR/Ig). Cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Prezentacja antygenów limfocytom. Aktywacja limfocytów. Mechanizmy cytotoksyczności limfocytów. Struktura i funkcje przeciwciał. Regulacja odpowiedzi immunologicznej. Pamięć immunologiczna. Regionalna odpowiedź immunologiczna. Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi (MALT). Elementy immunopatologii i immunologii klinicznej. Nadwrażliwość (alergie). Zjawiska autoimmunizacyjne. Niedobory odporności (SCID, AIDS). Immunohematologia (grupy krwi; choroba hemolityczna noworodków). Immunologia transplantacyjna (dobór dawców).Immunomodulacja (psychoneuroimmunologia). Immunologia rozrodu. Starzenie się układu odpornościowego. Ewolucja odporności.

Ćwiczenia laboratoryjne: Zajęcia laboratoryjne i z użyciem technik multimedialnych (blok sześciu ćwiczeń, po 4h):

1-2) Komórki odpornościowe i narządy limfatyczne - budowa, podział, funkcje. Analiza mikroskopowa budowy morfologicznej centralnych i obwodowych narządów limfatycznych oraz poszczególnych typów leukocytów. Najnowsze wiadomości na temat podziału i roli różnych populacji leukocytów 3-4) Odporność wrodzona: badania przebiegu odczynu zapalnego, aktywność bójcza leukocytów (wybuch tlenowy, aktywność lizozymu, fagocytoza). Rozpoznanie PRR-PAMP 5-6) Odporność nabyta: podział i funkcje limfocytów, budowa i podział: przeciwciał, receptorów limfocytów T i MHC; drogi aktywacji dopełniacza. Pomiar miana przeciwciał. Przetworzenie i prezentacja antygenów wewnątrz- i zewnątrz-komórkowych.

Literatura:

Literatura:

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Fanger M.W., Whelan A., Lydyard P. M. Immunologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2021.

Immunologia. Podstawowe zagadnienia i aktualności Witold Lasek

PWN 2014.

Uwagi:

Obowiązkowy; III rok I stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Krzysztof Rakus
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Katarzyna Kłak, Miriam Mojżesz, Krzysztof Rakus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.