Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie badań i analiza ich wyników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-672 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Planowanie badań i analiza ich wyników
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Koteja
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student rozumie podstawy metodologii empirycznych nauk przyrodniczych (problem badawczy, hipoteza, falsyfikacja).

Rozumie na podstawowym poziomie podstawy teoretyczne Ogólnego Modelu Liniowego, metody analizy wariancji i analizy regresji, zna podstawowe układy eksperymentalne (czynnikowy, hierarchiczny), rozróżnia typy czynników (ustalony, losowy) występujących w układach eksperymentalnych/quasi-eksperymentalnych.

Zna zasady przygotowania typowego wniosku o sfinansowanie projektu badawczego w obszarze badań podstawowych (takie jak w NCN).

Umiejętności

Potrafi przygotować opis prostego projektu badawczego (w postaci takiej jak we wnioskach o finansowanie projektów badawczych NCN);

Dla podanego problemu badawczego potrafi zaplanować eksperyment lub sposób zbierania danych terenowych spełniający wymogi układu quasi-eksperymentalnego;

Potrafi przedstawić model statystyczny (w postaci Ogólnego Modelu Liniowego) dla układów czynnikowych, hierarchicznych i ich prostych kombinacji, wskazać sposób testowania hipotez dla prostych układów modelu "mieszanego" (zawierającego czynniki ustalone i losowe), oraz wykonać odpowiednie analizy przy pomocy ogólnodostępnego programu do analiz statystycznych;

Potrafi przedstawić wyniki badań i wnioski z analiz statystycznych w postaci raportu pisemnego oraz prezentacji ustnej, z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Kompetencje

Potrafi współpracować z innymi studentami przy projektowaniu badań, analizie danych i opracowaniu raportów;

Akceptuje konieczność rygorystycznego przestrzegania wymogów metodologicznych w projektowaniu i analizie wyników badań empirycznych.

Wymagania wstępne:

Znajomość metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym (w zakresie takim jak wymagany na studiach biologicznych lub biologiczno-geograficznych drugiego poziomu; np. kurs INoŚ 67); umiejętność posługiwania się komputerem.

Forma i warunki zaliczenia:

• Nie jest wystawiana osobna ocena z ćwiczeń.

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

- Wykonanie indywidualnych zadań domowych: przygotowanie własnego wstępnego projektu badań, wykonanie recenzji projektu badawczego, opracowanie modelu statystycznego dla określonego eksperymentu, opracowanie planu badań na zadany temat (bez formalnej oceny).

- Aktywny udział w pracy zespołowej: przygotowanie projektu badań (wniosku o grant), wykonanie analiz statystycznych, przedstawienie raportu pisemnego i prezentacji ustnej wyników badań (bez formalnej oceny).

• Egzamin końcowy (pisemny): zaplanowanie badań dla zadanego problemu badawczego, przy określonych ograniczeniach logistycznych oraz zaplanowanie adekwatnych analiz statystycznych. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na egzaminie ≥40% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Ewaluacja przedstawionych projektów i raportów (bez formalnej oceny – zadania muszą być doprowadzone do stanu zadowalającego).

• Egzamin pisemny sprawdzający przede wszystkim umiejętność zaplanowania badań dla zadanego problemu badawczego, przy określonych ograniczeniach logistycznych oraz zaplanowanie analiz statystycznych dla zaplanowanych badań (zaliczenie: ≥40% punktów).

Metody dydaktyczne:

• Wykłady konwersatoryjne: 1.5 godz. tydzień x 10 tygodni

• Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne (w tym prezentacje ustne przedstawiane przez studentów): 3 godz./tydzień x 10 tygodni

• Praca indywidualna - zadania domowe (przygotowanie wstępnych projektów, wykonanie recenzji projektów, opracowanie modeli statystycznych i przygotowanie planów badań na zadany temat)

• Praca w kilkuosobowych zespołach (przygotowanie projektów badań, wykonywanie analiz statystycznych, przygotowanie raportów i ich prezentacji multimedialnych):

• Konsultacje indywidualne/grupowe, wg uznania studentów (prowadzący kurs będzie dostępny dla studentów przez minimum 1 godz./tydzień w trakcie trwania zajęć)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 15 h

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 h

Zadania domowe (opracowanie modeli statystycznych do zadanego projektu badań, opracowanie własnego projekt badań, recenzja projektu, wykonanie analizy danych, raport pisemny, przygotowanie prezentacji ustnej): 40 h

Konsultacje indywidualne: 2 h

Przygotowanie do końcowego egzaminu: 30 h

Razem: 132 h

Pełny opis:

Zakres treści wykładów: Elementy metodologii nauk przyrodniczych (program badawczy, hipoteza naukowa, falsyfikacja); Statystyka matematyczna jako narzędzie testowania hipotez; Elementy socjologii nauki (system wymiany informacji naukowej, oceny dorobku uczonych i finansowania badań naukowych oraz kryteria oceny jakości projektów badawczych); Repetytorium z metod statystycznych na poziomie średnio-zaawansowanym (podstawy teoretyczne analizy wariancji i analizy regresji; czynniki i modele ustalone, losowe i mieszane; ANOVA prosta, czynnikowa i hierarchiczna; hipotezy a priori i a posteriori); Zaawansowane układy ANOVA, obejmujące kombinacje układów czynnikowych, hierarchicznych i z pomiarami powtarzanymi oraz czynników ustalonych i losowych; Regresja wielokrotna i metoda najmniejszych kwadratów; Ekwiwalentność analizy regresji i analizy wariancji, Ogólny Model Liniowy; Analiza kowariancji.

Tematy ćwiczeń:

Praca nad projektami "zadanymi": Analiza błędów metodologiczych w przykładowych badaniach; Znajdowanie właściwego modelu statystycznego dla złożonych układów eksperymentalnych, określanie typu czynników (ustalone, losowe) i powiązań między czynnikami (interakcje, zagnieżdżenia), znajdowanie właściwego składnika błędu dla testowania hipotez; Planowanie badań oraz analiz statystycznych dla zadanego zagadnienia, przy określonych ograniczeniach logistycznych.

Praca nad projektami "własnymi": Struktura typowych wniosków o sfinansowanie projektów badawczych (na przykładzie wniosków o projekty własne NCN) i struktura typowych raportów z badań empirycznych (na przykładzie artykułów w renomowanych czasopismach); Prezentacja wstępnych propozycji projektów badań i analiza ich wartości naukowej i poprawności metodologicznej; Zespołowe przygotowanie i przedstawienie wniosków o sfinansowanie projektów badawczych, ich prezentacja i krytyka; Wykonanie kompletnych analiz statystycznych dla wirtualnych wyników badań (wygenerowanych przez prowadzącego) dla przedstawionego projektu; Przygotowanie raportu z badań, w formie zgodnej z wymaganiami dla manuskryptów składanych do druku w czasopismach naukowych; Ustna prezentacja wyników z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Literatura:

Podstawowe:

- A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN (1999 lub nowsze)

- G.A. Ferguson i Y. Takane: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN (1997)

- J. Weiner: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. PWN (1998)

- Formularze wniosków o finansowanie projektów badawczych NCN i przykładowe skuteczne wnioski.

- Zalecenia dla autorów z renomowanych czasopism naukowych.

Uzupełniające:

- Podręczniki i przykłady z pakietów programów statystycznych: SAS, SYSTAT, Statistica

- G. Quinn and M. Keough: Experimental design and data analysis for biologists. Cambridge U. Press (2002)

- J. Ziman: Społeczeństwo nauki. PIW (1972)

- A. F. Chalmers: Czym jest to co zwiemy nauką? Wrocław: Siedmioróg (1997)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Koteja
Prowadzący grup: Paweł Koteja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.