Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-673 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zakrzewska
Prowadzący grup: Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad ochrony środowiska z uwzględnieniem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju; zna zasady przekazywania danych dotyczących stanu środowiska do międzynarodowych agencji środowiskowych; dysponuje wiedzą z zakresu metod oceny stanu środowiska stosowanych w podsystemach i zadaniach realizowanych w Państwowym Monitoringu Środowiska; posiada wiedzę z zakresu terminologii oraz właściwości chemicznych pierwiastków i związków chemicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska i mających negatywny wpływ na organizmy żywe, dysponuje wiedzą z zakresu zastosowania metod analizy chemicznej i analizy instrumentalnej do oceny stanu środowiska naturalnego w ramach PMŚ; zapoznaje się z zastosowaniem podstawowych technik i narzędzi badawczych w monitoringu środowiska; dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych związanych z kontrolą środowiska;

W zakresie umiejętności student:

Potrafi ocenić stan środowiska; potrafi wyszukiwać, zanalizować i zinterpretować dane dotyczące emisji i ładunków zanieczyszczeń do środowiska, ich przyczyny oraz ocenić trendy występujących zmian; umie ocenić zanieczyszczenie powietrza w powiązaniu z warunkami meteorologicznym, wyciągnąć wnioski a także zaproponować rozwiązania problemu; zna podstawową literaturę przedmiotu i umie wykorzystać bazy danych do oceny stanu środowiska; potrafi przygotować sprawozdanie i prezentację

W zakresie kompetencji student:

Potrafi pracować w grupie w sposób odpowiedzialny; dba o jakość merytoryczną i estetyczną wykonywanych zadań; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i stałego aktualizowania wiedzy; dba o środowisko i zdaje sobie sprawę z potrzeby edukowania społeczeństwa w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska;


Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie na podstawie obecności, sprawozdania z ćwiczeń, przygotowania prezentacji

Zaliczenie kursu na podstawie egzaminu pisemnego (test wyboru, uzupełnienia)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach (ćwiczenia, konwersatorium i zajęcia w terenie)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykłady w formie prezentacji, ćwiczenia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 24 h

Udział w ćwiczeniach i zajęciach terenowych - 20 h

Przygotowanie sprawozdań - 10 h

Przygotowanie do egzaminu - 10 h

Suma - 64 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biologia

Pełny opis:

Odpowiedzialność państwa, instytucji i przedsiębiorstw za stan i ochronę środowiska. Podstawy prawne ochrony środowiska w świetle Dyrektyw Unii Europejskiej. Cele i zasady stosowania monitoringu środowiska. Podstawowe wskaźniki, standardy i dopuszczalne normy stanu środowiska: powietrze, wody i gleby. Odpady. Techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Monitoring techniczny vs. monitoring biologiczny. Reprezentatywność laboratoriów. Inspekcja Ochrony Środowiska. Zadania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. Podsystemy PMŚ. Monitoring powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, Bałtyku, osadów, skażeń promieniotwórczych. Monitoring gleby i ziemi. Monitoring hałasu. Monitoring pól elektromagnetycznych. Monitoring promieniowania jonizującego. Monitoring przyrody. Monitoring lasów. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Programy pomiarowe ZMŚP. Informacja społeczeństwa o stanie środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Gospodarka w ekosystemach leśnych funkcjonujących w warunkach skażeń przemysłowych. Wykorzystanie danych z biomonitoringu do oceny skażenia środowiska. Gromadzenie i przetwarzanie danych. Analiza informacji dotyczących aktualnego stanu środowiska w Małopolsce i Polsce (na podstawie artykułów prasowych).

Literatura:

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku. WIOŚ, Kraków 2016; Ochrona Środowiska 2015. GUS. Warszawa 2015; Raporty i opracowania Biblioteki Monitoringu Środowiska – szczególnie: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2014 roku. WIOŚ, Kraków 2015. Stan środowiska Polsce. Raport 2014; Sygnały EEA 2014 - Jakość naszego życia a środowisko; Sygnały EEA 2015 - Życie w zmieniającym się klimacie; Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020; www.gios.gov.pl/stansrodowiska

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zakrzewska
Prowadzący grup: Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad ochrony środowiska z uwzględnieniem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju; zna zasady przekazywania danych dotyczących stanu środowiska do międzynarodowych agencji środowiskowych; dysponuje wiedzą z zakresu metod oceny stanu środowiska stosowanych w podsystemach i zadaniach realizowanych w Państwowym Monitoringu Środowiska; posiada wiedzę z zakresu terminologii oraz właściwości chemicznych pierwiastków i związków chemicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska i mających negatywny wpływ na organizmy żywe, dysponuje wiedzą z zakresu zastosowania metod analizy chemicznej i analizy instrumentalnej do oceny stanu środowiska naturalnego w ramach PMŚ; zapoznaje się z zastosowaniem podstawowych technik i narzędzi badawczych w monitoringu środowiska; dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą uwarunkowań prawnych związanych z kontrolą środowiska;

W zakresie umiejętności student:

Potrafi ocenić stan środowiska; potrafi wyszukiwać, zanalizować i zinterpretować dane dotyczące emisji i ładunków zanieczyszczeń do środowiska, ich przyczyny oraz ocenić trendy występujących zmian; umie ocenić zanieczyszczenie powietrza w powiązaniu z warunkami meteorologicznym, wyciągnąć wnioski a także zaproponować rozwiązania problemu; zna podstawową literaturę przedmiotu i umie wykorzystać bazy danych do oceny stanu środowiska; potrafi przygotować sprawozdanie i prezentację

W zakresie kompetencji student:

Potrafi pracować w grupie w sposób odpowiedzialny; dba o jakość merytoryczną i estetyczną wykonywanych zadań; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i stałego aktualizowania wiedzy; dba o środowisko i zdaje sobie sprawę z potrzeby edukowania społeczeństwa w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska;


Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie na podstawie obecności, sprawozdania z ćwiczeń, przygotowania prezentacji

Zaliczenie kursu na podstawie egzaminu pisemnego (test wyboru, uzupełnienia)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach (ćwiczenia, konwersatorium i zajęcia w terenie)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykłady w formie prezentacji, ćwiczenia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 24 h

Udział w ćwiczeniach i zajęciach terenowych - 20 h

Przygotowanie sprawozdań - 10 h

Przygotowanie do egzaminu - 10 h

Suma - 64 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biologia

Pełny opis:

Odpowiedzialność państwa, instytucji i przedsiębiorstw za stan i ochronę środowiska. Podstawy prawne ochrony środowiska w świetle Dyrektyw Unii Europejskiej. Cele i zasady stosowania monitoringu środowiska. Podstawowe wskaźniki, standardy i dopuszczalne normy stanu środowiska: powietrze, wody i gleby. Odpady. Techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Monitoring techniczny vs. monitoring biologiczny. Reprezentatywność laboratoriów. Inspekcja Ochrony Środowiska. Zadania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. Podsystemy PMŚ. Monitoring powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, Bałtyku, osadów, skażeń promieniotwórczych. Monitoring gleby i ziemi. Monitoring hałasu. Monitoring pól elektromagnetycznych. Monitoring promieniowania jonizującego. Monitoring przyrody. Monitoring lasów. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Programy pomiarowe ZMŚP. Informacja społeczeństwa o stanie środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Gospodarka w ekosystemach leśnych funkcjonujących w warunkach skażeń przemysłowych. Wykorzystanie danych z biomonitoringu do oceny skażenia środowiska. Gromadzenie i przetwarzanie danych. Analiza informacji dotyczących aktualnego stanu środowiska w Małopolsce i Polsce (na podstawie artykułów prasowych).

Literatura:

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku. WIOŚ, Kraków 2016; Ochrona Środowiska 2015. GUS. Warszawa 2015; Raporty i opracowania Biblioteki Monitoringu Środowiska – szczególnie: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2014 roku. WIOŚ, Kraków 2015. Stan środowiska Polsce. Raport 2014; Sygnały EEA 2014 - Jakość naszego życia a środowisko; Sygnały EEA 2015 - Życie w zmieniającym się klimacie; Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020; www.gios.gov.pl/stansrodowiska

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.