Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki immunobiologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-676 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Techniki immunobiologiczne
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Katarzyna Kłak, Miriam Mojżesz, Krzysztof Rakus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z najnowszymi technikami badawczymi używanymi w immunobiologii i immunologii klinicznej.

Efekty kształcenia:

Student rozumie znaczenie pojęć stosowanych w immunologii. Zna i stosuje techniki i narzędzia badawcze stosowane w immunobiologii (K_W10: P2A_W07, K_U01: P2A_U01, +++). Zna i potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium (K_W12: P2A_W09, +++).

Potrafi zaprojektować i wykonać poprawnie podstawowe badania immunologiczne (K_U05: P2A_U04; P2A_U01, +++), a następnie zestawić, zilustrować, zanalizować i krytycznie ocenić ich wyniki. Potrafi wyciągać wnioski z prostych analiz/testów immunologicznych i wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do ich interpretacji (K_U07: P2A_U06, P2A_U07, ++).

Posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej i aktywnie aktualizuje wiedzę na temat odporności i nowoczesnych technik immunologicznych (K_K11: P2A_K07, P2A_K01, ++) oraz potrafi ocenić zagrożenia wynikające ze stosowanych technik badawczych (K_K10: P2A_K06, ++). Posługuje się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu aktualnych problemów dotyczących wykorzystania najnowszych metod badawczych w opiece zdrowotnej (K_K09: P2A_K05,++). Jest również samokrytyczny i potrafi krytycznie zanalizować swoje umiejętności i działania (K_K06: P2A_K03, ++).


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Immunologia (WBNZ-662)

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe. Oceniana jest samodzielna praca studenta na poszczególnych zajęciach jak również każdorazowo sporządzane sprawozdanie, w tym poprawność opisu przebiegu doświadczenia, statystyczne/graficzne opracowanie uzyskanych wyników i poprawność wyciągniętych wniosków.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe, ćwiczenia praktyczne i sprawozdania.

Metody dydaktyczne:

Blok zajęć obejmuje 12 tygodni i składa się z 2 wykładów (2h i 3h, z wykorzystaniem technik multimedialnych) oraz 10 tygodni 4-godzinnych zajęć laboratoryjnych lub komputerowych. Zajęcia praktyczne poprzedzane są 15-20 minutowym wprowadzeniem, po którym - w oparciu o dostarczone instrukcje - studenci samodzielnie wykonują zaplanowane na dany dzień testy lub rozwiązują podane zagadnienia, a następnie przeprowadzają ich analizę oraz opracowują w formie sprawozdania.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 6 h

ćwiczenia laboratoryjne – 50 h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć – 15 h

Przygotowanie sprawozdania – 20 h

przygotowanie do kolokwium – 20 h


w sumie: 111 h = 4 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykład: Wprowadzenie do tematyki i metodyki eksperymentów immunobiologicznych. Omówienie podstaw teoretycznych nowoczesnych metod badawczych stosowanych w immunobiologii oraz technik immunobiologicznych wykorzystywanych w innych działach biologii i medycyny (w tym w diagnostyce medycznej).

Ćwiczenia laboratoryjne: Pozyskiwanie komórek immunokompetentnych. Podstawy pracy w warunkach sterylnych (linie komórkowe i hodowle pierwotne) - prowadzenie hodowli i testy in vitro na aktywność komórek immunokompetentnych: proliferacja, pinocytoza, fagocytoza, wybuch tlenowy, przyleganie komórek, cytotoksyczność; Monitorowanie poziomu mediatorów odczynu zapalnego; Pomiar ekspresji genów metodą qRT-PCR, Elektroforeza; Western-blot; Immuno/cyto/histochemia. ELISA, Badania z użyciem cytometru przepływowego i mikroskopu fluorescencyjnego; Wstęp do bioinformatyki, bazy danych, analiza sekwencji, projektowanie starterów molekularnych; Komputerowe opracowywanie wyników: statystyczne i graficzne.

Literatura:

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Immunologia porównawcza (red. B.Płytycz), Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1999

Hodowla komórek i tkanek (red. St. Stukłosowa), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003.

Uwagi:

Kurs zalecany do specjalności: Biologia komórk.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Katarzyna Kłak, Miriam Mojżesz, Krzysztof Rakus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.