Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-685 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia miasta
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie struktury i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami biotycznymi i abiotycznymi środowisk zurbanizowanych. Poznanie ugrupowań wybranych organizmów bytujących w warunkach miejskich oraz metod służących do ich badania.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- opisuje warunki życia organizmów w środowisku miejskim i przystosowania wybranych grup organizmów do zmiennych warunków w terenie zurbanizowanym,

- wie na czym polega zjawisko synurbizacji


Umiejętności

- identyfikuje ślady bytowania zwierząt w mieście,

-analizuje problemy ekologiczne związane ze środowiskiem miejskim

- wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania wniosków,


Kompetencje społeczne

- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role i wykonując różne obowiązki

- rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy z uznanych źródeł informacji naukowej


Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs z ekologii na poziomie podstawowym

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia terenowe – obecność obowiązkowa. Obowiązkowy raport z ćwiczeń złożony w wyznaczonym terminie stanowi warunek przystąpienia do egzaminu pisemnego. W celu zaliczenia raportu należy otrzymać co najmniej 50% przyznanych punktów, natomiast do oceny końcowej zostanie włączone 10% punktów z raportu.

Zaliczenie prezentacji

W celu zaliczenia prezentacji należy otrzymać co najmniej 50% przyznanych punktów, natomiast do oceny końcowej zostanie włączone 15% punktów z prezentacji i jej streszczenia.

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przystąpienie do egzaminu tylko w przypadku zaliczenia prezentacji i zaliczenia raportu..


Egzamin pisemny z obejmujący tematykę wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń, składający się z dwóch części: pierwsza w postaci zamkniętych pytań i/oraz pytań do uzupełnienia, część druga w postaci krótkiego eseju na wybrane dwa tematy.


Udział procentowy komponentów cząstkowych końcowego zaliczenia:

- czynne uczestnictwo, brak nieobecności,

praca w grupie - 10%

- raport - 10%

- prezentacja indywidualna …...15%

- egzamin pisemny - 65%


Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie co najmniej 50% z wszystkich punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza

Egzamin pisemny zawierający pytania otwarte i testowe.

Najczęstsze rośliny i zwierzęta w mieście. Przystosowania organizmów do życia w mieście. Synantropizacja i synurbizacja.


Umiejętności

Raport za zajęć terenowych poprawnie opisujący obserwowane i analizowane przykłady obecności zwierząt w przestrzeni miejskiej.

Poprawna merytorycznie prezentacja problemu związanego z tematyką zajęć w oparciu o co najmniej 10 artykułów naukowych


Kompetencje społeczne

Komunikatywność, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz udział i zaangażowanie w pracy grupowej


Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny,

• wykład konwersatoryjny,

• prezentacje multimedialne, film,

• ćwiczenia terenowe


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 10 h

ćwiczenia terenowe – 10 h

Konwersatoria – 10 h


Praca własna studenta:

przygotowanie do egzaminu – 15 h

przygotowanie raportu – 10 h

czytanie literatury zalecanej do konwersatoriów – 10 h


w sumie: 65 h = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Wykłady, konwersatoria, ćwiczenia terenowe

Pełny opis:

Wykłady

- podstawowe wiadomości o ekosystemach miejskich, elementy biotyczne i abiotyczne ekosystemów zurbanizowanych

- charakterystyka zbiorowisk roślinnych, korytarzy ekologicznych w terenach miejskich,

- charakterystyka fauny miejskiej,

- mechanizmy adaptacyjne zwierząt w terenach miejskich,,

- synatropizacja i synurbizacja,

- metody wykorzystywane w badaniu ekosystemów miejskich

Konwersatoria

- indywidualne prezentacja omawiające wybrany problem związanych z badaniami w ekosystemach miejskich

- ćwiczenia terenowe –tereny miejskie Krakowa, zajęcia z prowadzącym (dwa razy) – badanie śladów bytowania zwierząt w terenach miejskich, określenie czynników, które wpływają na rozmieszczenie zwierząt w mieście

Literatura:

Literatura podstawowa

Materiały udostępnione przez prowadzącego.

Uwagi:

studia I stopnia, II lub III rok; fakultatywny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.