Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia zbiorowisk roślinnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-688 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia zbiorowisk roślinnych
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (w trakcie)

Okres: 2017-02-25 - 2017-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Dzwonko, Maciej Kozak
Prowadzący grup: Zbigniew Dzwonko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student zna i rozumie procesy ekologiczne na poziomie zbiorowisk oraz w skali krajobrazu. Zna główne typy roślinności środkowej Europy oraz problematykę jej ochrony.


W zakresie umiejętności:

Student potrafi analizować zróżnicowanie roślinności w skali lokalnej, sporządzić jej zwięzły opis i zidentyfikować główne typy zbiorowisk roślinnych i ekosystemów.


W zakresie kompetencji społecznych:

Student potrafi efektywnie pracować w terenie w małym zespole badawczym.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu ekologii ogólnej lub podstaw ekologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na ćwiczeniach, wykazanie się umiejętnością samodzielnego wykonywania zdjęć fitosocjologicznych i zdanie pisemnego sprawdzianu w formie testu, w przypadku którego należy uzyskać co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady: zaliczenie końcowe na podstawie pisemnego testu ze znajomości i zrozumienia tematyki omawianej i dyskutowanej na wykładach.Ćwiczenia: poprawnie wykonane zdjęcia fitosocjologiczne i szkice do map roślinności.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Ćwiczenia w terenie, podczas których studenci pod kierunkiem prowadzącego oraz samodzielnie analizują, opisują i kartują wybrane płaty roślinności leśnej, łąkowej i murawowej.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 25 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia 30 godz.

Suma 75 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Czynniki i procesy decydujące o składzie i bogactwie gatunkowym zbiorowisk roślinnych. Przemiany roślinności pod wpływem działalności człowieka. Znaczenie wyspowych siedlisk we współczesnym krajobrazie dla zachowania lokalnego bogactwa gatunkowego i utrzymania różnorodności zbiorowisk. Spontaniczna kolonizacja, ekologiczna sukcesja i odtwarzanie zbiorowisk roślinnych. Metody wyróżniania i klasyfikacji jednostek roślinności oraz ich wykorzystanie do określania i identyfikacji ekosystemów. Przegląd i ekologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych Polski i środkowej Europy. Mapy roślinności. Ocena warunków środowiska na podstawie stanu roślinności i składu gatunkowego fitocenoz. Wykorzystanie danych fitosocjologicznych we współczesnych programach ochrony przyrody.

Literatura:

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań.Faliński J.B. 1990. Kartografia geobotaniczna. Część 2. Kartografia fitosocjologiczna. PPWK, Warszawa - Wrocław.Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1977. Przegląd zbiorowisk roślinnych lądowych i słodkowodnych. W: Szata roślinna Polski. Tom I. W. Szafer, K. Zarzycki (red.). PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Dzwonko, Maciej Kozak
Prowadzący grup: Zbigniew Dzwonko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student zna i rozumie procesy ekologiczne na poziomie zbiorowisk oraz w skali krajobrazu. Zna główne typy roślinności środkowej Europy oraz problematykę jej ochrony.


W zakresie umiejętności:

Student potrafi analizować zróżnicowanie roślinności w skali lokalnej, sporządzić jej zwięzły opis i zidentyfikować główne typy zbiorowisk roślinnych i ekosystemów.


W zakresie kompetencji społecznych:

Student potrafi efektywnie pracować w terenie w małym zespole badawczym.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu ekologii ogólnej lub podstaw ekologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na ćwiczeniach, wykazanie się umiejętnością samodzielnego wykonywania zdjęć fitosocjologicznych i zdanie pisemnego sprawdzianu w formie testu, w przypadku którego należy uzyskać co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady: zaliczenie końcowe na podstawie pisemnego testu ze znajomości i zrozumienia tematyki omawianej i dyskutowanej na wykładach.Ćwiczenia: poprawnie wykonane zdjęcia fitosocjologiczne i szkice do map roślinności.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Ćwiczenia w terenie, podczas których studenci pod kierunkiem prowadzącego oraz samodzielnie analizują, opisują i kartują wybrane płaty roślinności leśnej, łąkowej i murawowej.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 25 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia 30 godz.

Suma 75 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Czynniki i procesy decydujące o składzie i bogactwie gatunkowym zbiorowisk roślinnych. Przemiany roślinności pod wpływem działalności człowieka. Znaczenie wyspowych siedlisk we współczesnym krajobrazie dla zachowania lokalnego bogactwa gatunkowego i utrzymania różnorodności zbiorowisk. Spontaniczna kolonizacja, ekologiczna sukcesja i odtwarzanie zbiorowisk roślinnych. Metody wyróżniania i klasyfikacji jednostek roślinności oraz ich wykorzystanie do określania i identyfikacji ekosystemów. Przegląd i ekologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych Polski i środkowej Europy. Mapy roślinności. Ocena warunków środowiska na podstawie stanu roślinności i składu gatunkowego fitocenoz. Wykorzystanie danych fitosocjologicznych we współczesnych programach ochrony przyrody.

Literatura:

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań.Faliński J.B. 1990. Kartografia geobotaniczna. Część 2. Kartografia fitosocjologiczna. PPWK, Warszawa - Wrocław.Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1977. Przegląd zbiorowisk roślinnych lądowych i słodkowodnych. W: Szata roślinna Polski. Tom I. W. Szafer, K. Zarzycki (red.). PWN, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.