Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia zbiorowisk roślinnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-688 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia zbiorowisk roślinnych
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stachurska-Swakoń
Prowadzący grup: Józef Mitka, Rita Rakowska, Alina Stachurska-Swakoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami ekologicznymi na poziomie zbiorowisk roślinnych, zapoznanie z podstawowymi typami zbiorowisk roślinnych środkowej Europy oraz problemami ich ochrony.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna i rozumie procesy ekologiczne na poziomie zbiorowisk oraz w skali krajobrazu. Zna główne typy roślinności środkowej Europy oraz problematykę ich ochrony.

Umiejętności:

Student potrafi analizować zróżnicowanie roślinności w skali lokalnej, sporządzić jej zwięzły opis i zidentyfikować główne typy zbiorowisk roślinnych i ekosystemów.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Ekologii ogólnej lub Podstaw ekologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na wykładach i ćwiczeniach (80%), opracowanie pisemnego raportu z ćwiczeń terenowych, zdanie pisemnego sprawdzianu w formie testu, w przypadku którego należy uzyskać co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy zostaną sprawdzone za pomocą testu jednokrotnego wyboru. Oceniana będzie poprawność merytoryczna odpowiedzi. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest co najmniej 55% punktów.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności będą sprawdzane za pomocą pisemnego raportu z ćwiczeń. Zostaną one uznane za osiągnięte jeśli student wykaże, że potrafi prawidłowo opisać i zidentyfikować główne typy zbiorowisk roślinnych.


Metody dydaktyczne:

Wykład prezentacje multimedialne

Ćwiczenia w terenie


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 25 godz.

Udział w ćwiczeniach terenowych - 15 godz.

Lektura wskazanej literatury - 7 godz.

Opracowanie pisemnego raportu z ćwiczeń 3 godz

Przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.

Suma 60 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Czynniki i procesy decydujące o składzie i bogactwie gatunkowym zbiorowisk roślinnych. Przemiany roślinności pod wpływem działalności człowieka. Znaczenie wyspowych siedlisk we współczesnym krajobrazie dla zachowania lokalnego bogactwa gatunkowego i utrzymania różnorodności zbiorowisk. Spontaniczna kolonizacja, ekologiczna sukcesja i odtwarzanie zbiorowisk roślinnych. Metody wyróżniania i klasyfikacji jednostek roślinności oraz ich wykorzystanie do określania i identyfikacji ekosystemów. Przegląd i ekologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych Polski i środkowej Europy. Mapy roślinności. Wykorzystanie danych fitosocjologicznych we współczesnych programach ochrony przyrody.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1977. Przegląd zbiorowisk roślinnych lądowych i słodkowodnych. W: Szata roślinna Polski. Tom I. W. Szafer, K. Zarzycki (red.). PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań.

Faliński J.B. 1990. Kartografia geobotaniczna. Część 2. Kartografia fitosocjologiczna. PPWK, Warszawa - Wrocław.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Uwagi:

studia pierwszego stopnia, II, III rok, ścieżki: Biologia organizmów, Biologia środowiskowa; fakultatywny

Pierwszy wykład odbędzie się 9.03.2021 godz. 13.30 (wtorek),

poprzez platformę PEGAZ.

Ćwiczenia terenowe przewidziane są w dn. 25.05.2021 oraz 1.06.2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Stachurska-Swakoń
Prowadzący grup: Józef Mitka, Rita Rakowska, Alina Stachurska-Swakoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.