Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Płachno
Prowadzący grup: Bartosz Płachno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza

· Student wykazuje znajomość podstawowej terminologii oraz aktualnego stanu wiedzy dotyczącego anatomii roślin;


- umiejętności

· Student umie ocenić, do której grupy ekologicznej zaliczyć dany gatunek oraz w jakich warunkach powinien być uprawiany;


- kompetencje społeczne

· Student potrafi efektywnie pracować wg wskazówek i jest zdolny zarówno do pracy indywidualnej oraz w zespole 2 – 3 osobowym. W sposób prosty i zrozumiały potrafi przekazać nie biologowi informacje o modyfikacji ciała roślin, jako adaptacji do warunków środowiska

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Botanika ogólna lub Biologia roślin-podstawy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne (1 godz.)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie i analiza preparatów anatomicznych i rysunków anatomicznych wykonanych przez studentów w trakcie ćwiczeń, sprawdzanie wiedzy studentów – tematy przygotowane jako prace domowe

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Metody dydaktyczne:

Kurs obejmuje 14 tygodni ćwiczeń laboratoryjnych (4 godziny tygodniowo) i jedną wizytę w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Każde zajęcia laboratoryjne poprzedzone krótką prezentacją multimedialną wprowadzającą w tematykę ćwiczeń.

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych Studenci samodzielnie wykonują i barwią preparaty anatomiczne, Analiza obrazów mikroskopowych wspólnie z prowadzącym zajęcia, studenci dyskutują z prowadzącym na temat ewolucji roślin w stosunku do warunków środowiska. Wizyta w Ogrodzie Botanicznym ułatwiająca zapoznanie się z roślinami należącymi do różnych grup ekologicznych,Konsultacje indywidualne w zależności od zainteresowania studentów

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 60 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności 20 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 10 godz.

Suma: 90 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Modyfikacje ciała roślin, jako adaptacje do warunków środowiska i sposobu wzrostu. Morfologia i anatomia hydro-, higro-, helo-, kserofitów (sklerofitów, sukulentów) tropofitów; epifitów, lian; halofitów i namorzynów. Oznaczanie drewien. Rozwój i budowa domacjów i galasów. Przykłady symbiozy bakterii i glonów z paprociami oraz z roślinami nago- i okrytonasiennymi. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rośliny mięsożerne, pasożyty i półpasożyty.

Literatura:

Podbielkowski Z, Podbielkowska M. 1992. Przystosowanie roślin do środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Braune W. i in. 1975. Praktikum z anatomii roślin. PWN, Warszawa.

Heide-Jorgensen HS. 2008. Parasitic flowering plants. Brill.

Bell AD, Bryan A. 2008. Plant Form: An Illustrated Guide to Flowering Plant Morphology. Timber Press.

Peroutka M., Adlassnig W., Lendl T., K. Pranjić, Lichtscheidl. I. K. 2008. Functional biology of carnivorous plants. [w:] Teixeira da Silva J. A. (red.): Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology. Advances and Topical Issues. Vol. 5 Global Science Books, UK, s. 266-286.

McPherson S. 2008. Glistening Carnivores. The Sticky-Leaved Insect-Eating Plants. Redfern Natural History Production, Poole, Dorset, England, U.K.

McPherson S. 2009. Pitcher Plants of the Old World – T. 1 - 2 (red. A. Robinson & A. Fleischmann). Redfern Natural History Publications Ltd, Dorset.

Juniper B.E., Robins R.J., Joel J.M. 1989. The carnivorous plants. Academic Press.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Płachno
Prowadzący grup: Krzysztof Lustofin, Bartosz Płachno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.