Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka populacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-708 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka populacyjna
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Babik
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Adrian Piróg, Katarzyna Tomala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawami współczesnej genetyki populacyjnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

• zna najważniejsze modele opisujące działanie mechanizmów ewolucyjnych na skład genetyczny populacji

• rozumie podstawy teoretyczne metod stosowanych do wnioskowania o działaniu procesów ewolucyjnych na podstawie zmienności sekwencji DNA


Umiejętności:

Student:

• potrafi przewidzieć, w jaki sposób podstawowe procesy ewolucyjne będą wpływały na skład genetyczny populacji

• potrafi interpretować wzorce zmienności genetycznej w kontekście działania głównych mechanizmów ewolucyjnych

• potrafi czytać ze zrozumieniem i interpretować publikacje wykorzystujące metody genetyki populacyjnej do wnioskowania o procesach historycznych i adaptacjach


Kompetencje społeczne:

Student:

• ma świadomość fundamentalnego znaczenia genetyki populacyjnej dla współczesnej biologii ewolucyjnej

• docenia znaczenie modeli genetyczno-populacyjnych dla interpretacji danych genetycznych u człowieka i innych organizmów, także w kontekście medycznym

• potrafi wyjaśnić niespecjalistom korzyści, jakie wynikają ze zrozumienia genetyki populacyjnej• Testy wyboru

• Indywidualne rozwiązywanie zadań

• Indywidualne i grupowe prezentacje, omawiające najważniejsze aspekty czytanych przez studentów artykułów


Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru,

• warunkiem zaliczenia egzaminu będzie uzyskanie 50% + 1 poprawnych odpowiedzi,

• warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie zaliczenie konwersatorium,

• zaliczenie konwersatorium będzie wymagało zdobycia określonej liczby punktów, które będą przyznawane za aktywność, krótkie sprawdziany pisemne oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Testy wyboru

• Indywidualne rozwiązywanie zadań

• Indywidualne i grupowe prezentacje, omawiające najważniejsze aspekty czytanych przez studentów artykułów


Metody dydaktyczne:

• metody podające: wykład informacyjny,

• metody problemowe: wykład konwersatoryjny,

• metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, prezentacje własne studentów,

• metody praktyczne: ćwiczenia rachunkowe.

• egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru,

• warunkiem zaliczenia egzaminu będzie uzyskanie 50% + 1 poprawnych odpowiedzi,

• warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie zaliczenie konwersatorium,

• zaliczenie konwersatorium będzie wymagało zdobycia określonej liczby punktów, które będą przyznawane za aktywność, krótkie sprawdziany pisemne oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacjiBilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h

konwersatorium – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10 h

• przygotowanie do egzaminu – 25 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 100 h = 4 pkt ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykłady:

• zmienność genetyczna i jej pomiar

• prawo Hardy’ego-Weinberga

• sprzężenie i nierównowaga sprzężeń

• dryf genetyczny i jego konsekwencje

• koalescencja

• mutacje i teoria neutralna

• modele doboru naturalnego

• struktura genetyczna populacji i migracje

• interpretacja wzorców zmienności sekwencji DNA (wnioskowanie o historii demograficznej, wykrywanie adaptacji na poziomie molekularnym)

• genetyka populacyjna człowieka

• genetyka populacyjna w medycynie i ochronie zdrowia

Konwersatoria:

• dyskusja zagadnień poruszanych na wykładach wraz z przykładami, zadaniami rachunkowymi i wyprowadzeniami najważniejszych wzorów

• omawianie publikacji prezentujących najważniejsze koncepcje genetyki populacyjnej, oraz prac ilustrujących zastosowanie tych koncepcji w badaniach na człowieku

• prezentacje studentów dotyczące zagadnień poruszanych na kursie, w oparciu o publikacje

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

• Futuyma, D.J. Ewolucja. Warszawa, 2008

• Hartl, D.L., Clark, A.G. Podstawy Genetyki populacyjnej. Warszawa, 2008

Uwagi:

Obowiązkowy; II stopień, II rok

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Babik
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Adrian Piróg, Katarzyna Tomala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.