Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Naukowe podstawy ochrony przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-710 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Naukowe podstawy ochrony przyrody
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Okarma
Prowadzący grup: Henryk Okarma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

wiedza

- rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze

- interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

- rozpoznaje globalne problemy cywilizacyjne w odniesieniu do środowiska przyrodniczego

- rozumie związki między osiągnięciami nauk biologicznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem różnorodności biologicznej

- śledzi aktualną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych

- zna podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi

- jest świadomy skutków oddziaływania człowieka na środowisko

umiejętności

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach

- czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim

- potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

kompetencje społeczne

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy konwersatoryjnej (eseju).

Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z tematów objętych wykładami.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Konwersatorium: esej pisemny na zaliczenie

Wykłady: zaliczenie pisemne na ocenę (test)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach (24 h): 18 h

konwersatorium: przygotowanie eseju: 24 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma: 62 h


Skrócony opis:

Historyczne i współczesne zagadnienia ochrony przyrody. Podstawy prawne i organizacyjne, cele i formy ochrony przyrody, sieć NATURA 2000, różnorodność biologiczna, obce gatunki, GMO

Pełny opis:

Wykład:

ochrona przyrody (historia, rozwój i współczesność), zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej oraz najważniejsze dla nich zagrożenia, podstawy prawne i organizacyjne ochrony przyrody w Polsce, formy ochrony przyrody, sieć Natura 2000, metody ochrony populacji, czerwone księgi, różnorodność biologiczna, inwazyjne gatunki obce,GMO. trwały rozwój.

Konwersatorium:

własne przemyślenia i synteza wiadomości na jeden z kilku podanych tematów dotyczących aktualnych problemów ochrony przyrody w Polsce i na świecie przedstawione w formie pisemnego eseju.

Literatura:

Literatura podstawowa

Pullin A.S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa: 1-393.

Literatura uzupełniająca

1. Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 1-605.

2. Grzegorczyk M. (red.). 2007. Integralna Ochrona Przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-528.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Okarma
Prowadzący grup: Henryk Okarma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.