Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-712 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-25 - 2017-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 16 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

wiedza:

- student rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze

- interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

- rozumie związki między osiągnięciami nauk biologicznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem różnorodności biologicznej

- zna podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi

- zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmów ze środowiskiem

- jest świadomy skutków oddziaływania człowieka na środowisko

umiejętności:

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach

- czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim

- wykonuje zlecone proste badania lub obserwacje terenowe pod kierunkiem opiekuna naukowego

kompetencje społeczne:

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

- potrafi realnie oceniać swoje umiejętności, postawy i działania
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w ćwiczeniach terenowych.

Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z tematów objętych wykładami i ćwiczeniami terenowymi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ćwiczenia terenowe: obecność i zaliczenie pisemne (test),

wykłady: zaliczenie pisemne na ocenę (test)


Wagi do poszczególnych części kursu

- aktywny udział i obecność na wykładach – 15%

- test – 85%


skala ocen:

- < 60%: 2.0

- 60 - 66.5%: 3.0

- 67 - 74.9%: 3.5

- 75 - 81.5%: 4.0

- 82 - 89.5%: 4.5

- ≥90%: 5.0


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, ćwiczenia terenowe, pokaz

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach (30 h): 21 h

udział w ćwiczeniach terenowych: 16 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma: 57 h

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy na temat biologii i ekologii wybranych gatunków zwierząt, łownych oraz chronionych. Poznanie podstawowych zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej, a także metod i technik inwentaryzacji zwierząt. Poznanie przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo łowieckie.

Pełny opis:

Wykład:

Biologia i ekologia wybranych gatunków łownych oraz chronionych. Rola ssaków w ekosystemach, czynniki środowiskowe bytowania zwierząt. Ramy prawne i organizacyjne gospodarki łowieckiej w Polsce i na świecie, zagospodarowanie łowisk, techniki badawcze wykorzystywane w biologii łowieckiej. Łowiectwo a ochrona przyrody, podstawy trofeistyki łowieckiej.

Ćwiczenia:

Praktyczne rozpoznawanie oznak bytowania zwierząt łownych i chronionych w terenie, szkody łowieckie, urządzenia łowieckie, sposoby inwentaryzacji zwierząt łownych. Ochrona zagrożonych gatunków.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo. Wydawnictwo H20, Kraków: 1-503.

2. Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN

3. Opracowania Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu http://www.czempin.pzlow.pl

Uwagi:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Zajęcia terenowe planowane są w dniach 28-29.06 - wyjazd do miejscowości Pszczyna. Wizyta w Nadleśnictwie Kobiór, zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie, zagrody z żubrami.

Transport opłaca uniwersytet, zakwaterowanie i bilety we własnym zakresie. Nocleg ok. 30zł, bilety ok. 25 zł. Będzie możliwość skorzystania z cateringu. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 16 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

wiedza:

- student rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze

- interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

- rozumie związki między osiągnięciami nauk biologicznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem różnorodności biologicznej

- zna podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi

- zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmów ze środowiskiem

- jest świadomy skutków oddziaływania człowieka na środowisko

umiejętności:

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach

- czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim

- wykonuje zlecone proste badania lub obserwacje terenowe pod kierunkiem opiekuna naukowego

kompetencje społeczne:

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

- potrafi realnie oceniać swoje umiejętności, postawy i działania
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w ćwiczeniach terenowych.

Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z tematów objętych wykładami i ćwiczeniami terenowymi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ćwiczenia terenowe: obecność i zaliczenie pisemne (test),

wykłady: zaliczenie pisemne na ocenę (test)


Wagi do poszczególnych części kursu

- aktywny udział i obecność na wykładach – 15%

- test – 85%


skala ocen:

- < 60%: 2.0

- 60 - 66.5%: 3.0

- 67 - 74.9%: 3.5

- 75 - 81.5%: 4.0

- 82 - 89.5%: 4.5

- ≥90%: 5.0


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, ćwiczenia terenowe, pokaz

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach (30 h): 21 h

udział w ćwiczeniach terenowych: 16 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma: 57 h

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy na temat biologii i ekologii wybranych gatunków zwierząt, łownych oraz chronionych. Poznanie podstawowych zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej, a także metod i technik inwentaryzacji zwierząt. Poznanie przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo łowieckie.

Pełny opis:

Wykład:

Biologia i ekologia wybranych gatunków łownych oraz chronionych. Rola ssaków w ekosystemach, czynniki środowiskowe bytowania zwierząt. Ramy prawne i organizacyjne gospodarki łowieckiej w Polsce i na świecie, zagospodarowanie łowisk, techniki badawcze wykorzystywane w biologii łowieckiej. Łowiectwo a ochrona przyrody, podstawy trofeistyki łowieckiej.

Ćwiczenia:

Praktyczne rozpoznawanie oznak bytowania zwierząt łownych i chronionych w terenie, szkody łowieckie, urządzenia łowieckie, sposoby inwentaryzacji zwierząt łownych. Ochrona zagrożonych gatunków.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo. Wydawnictwo H20, Kraków: 1-503.

2. Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN

3. Opracowania Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu http://www.czempin.pzlow.pl

Uwagi:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Zajęcia terenowe planowane są w dniach 2-3.06 - wyjazd do miejscowości Pszczyna. Wizyta w Nadleśnictwie Kobiór, zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie, zagrody z żubrami.

Transport opłaca uniwersytet, zakwaterowanie i bilety we własnym zakresie. Nocleg ok. 30zł, bilety ok. 25 zł. Będzie możliwość skorzystania z cateringu. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.