Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-712 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie zasad i uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony i gospodarowania zasobami zwierząt łownych

Efekty kształcenia:

wiedza:

-student rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze

-interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

-rozumie związki między osiągnięciami nauk biologicznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem różnorodności biologicznej

-zna podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi

-zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmów ze środowiskiem

-jest świadomy skutków oddziaływania człowieka na środowisko


umiejętności:

-wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach

-czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim

-wykonuje zlecone badania lub obserwacje terenowe pod kierunkiem opiekuna naukowego


kompetencje społeczne:

-ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

-rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

-ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

-potrafi realnie oceniać swoje umiejętności, postawy i działania.
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w ćwiczeniach terenowych.

Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z tematów objętych wykładami i ćwiczeniami terenowymi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia terenowe: obecność i ocena ciągła poprawności wykonania zleconych obserwacji i badań

Wykład, ćwiczenia: test zaliczeniowy złożony z pytań otwartych i zamkniętych. Używając właściwej terminologii student potrafi opisać poznane metody i sposoby ochrony zwierząt łownych, metod kontroli ich populacji, sposoby rozwiązywania problemów powodowanych przez zwierzęta, konflikty między administracją państwową a ludnością i zasady uzyskiwania odszkodowań za szkody powodowane przez zwierzynę łowną.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, ćwiczenia terenowe, pokaz

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach 30 godz.

udział w ćwiczeniach terenowych 16 godz.

przygotowanie do egzaminu: 10 h

Suma: 56 h

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy na temat biologii i ekologii wybranych gatunków zwierząt, łownych oraz chronionych. Poznanie podstawowych zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej, a także metod i technik inwentaryzacji zwierząt. Poznanie przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo łowieckie.

Pełny opis:

Wykład:

Biologia i ekologia wybranych gatunków łownych oraz chronionych. Rola ssaków w ekosystemach, czynniki środowiskowe bytowania zwierząt. Ramy prawne i organizacyjne gospodarki łowieckiej w Polsce i na świecie, zagospodarowanie łowisk, techniki badawcze wykorzystywane w biologii łowieckiej. Łowiectwo a ochrona przyrody, podstawy trofeistyki łowieckiej.

Ćwiczenia:

Praktyczne rozpoznawanie oznak bytowania zwierząt łownych i chronionych w terenie, szkody łowieckie, urządzenia łowieckie, sposoby inwentaryzacji zwierząt łownych. Ochrona zagrożonych gatunków.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo. Wydawnictwo H20, Kraków: 1-503.

2. Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN

3. Opracowania Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu http://www.czempin.pzlow.pl

Uwagi:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Zajęcia terenowe planowane są w weekend (przypuszczalnie dwie soboty).

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu ostatecznej liczby kursantów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.