Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grzyby i porosty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-715 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Grzyby i porosty
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 90 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Węgrzyn
Prowadzący grup: Patryk Komur, Piotr Mleczko, Piotr Osyczka, Piotr Piszczek, Artur Pliszko, Kaja Rola, Katarzyna Rożek, Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

Znajomość:

· systematyki i ekologii grzybów i śluzowców.

· środowiska życia tych organizmów, metody ich wyszukiwania, obserwacji i zbioru.

· monitoringu biologicznego z wykorzystaniem porostów lichenoindykacja

· metodologia pracy badawczej w terenie.

· podstawowych metod oznaczania grzybów, porostów i śluzowców z wykorzystaniem kluczy.

· literatury dotyczącej identyfikacji wybranych grup grzybów wielkoowocnikowych, porostów i śluzowców oraz metod stosowanych w uprawie grzybów do celów spożywczych.

· podstawowych metod statystycznych służących do analizy zebranych danych mikologicznych, ilościowych i jakościowych

· przepisów obowiązujących na terenie obszarów chronionych

· przepisów prawnych dotyczącymi tematu ochrony gatunkowej oraz ochrony siedlisk


W zakresie umiejętności

· identyfikowania wybranych gatunków grzybów, porostów oraz śluzowców.

· identyfikowania siedlisk występowania grup grzybów

· pracy w trudnym górskim terenie, posługiwanie się mapą, wysokościomierzem, kompasem, odbiornikiem GPS

· odnajdywania w terenie gatunków grzybów, porostów i śluzowców· zbierania, konserwowania oraz przechowywania jako okazów zielnikowych


W zakresie kompetencji społecznych Student:

· jest w stanie udzielić informacji dotyczących trujących dla człowieka gatunków grzybów wielkoowocnikowych oraz zagrożeń związanych · potrafi efektywnie pracować wg wskazówek i jest zdolny do pracy w zespole 2-3 osobowym.

· potrafi zaplanować dzień badań w zespole w trudnym terenie

· potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy zespołowej, przedstawić główne wnioski oraz poddać je dyskusji w szerszym gronie.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu Botanika systematyczna WBNZ-445-AD, WBNZ-445-BC.

Rekomendowane odbycie kursu Mikologia systematyczna WBNZ-828

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania długich górskich wycieczek, pracy w terenie oraz samego pobytu w górach.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę każdej części kursu na podstawie jednej z wybranych form ustanawianych przez nauczyciela akademickiego: test, referat, esej lub zaliczenie praktyczne. Forma zaliczenia może się różnić u nauczycieli tym samym student zarówno musi napisać test wyboru, napisać esej, lub w zespole przygotować i zaprezentować prezentację multimedialną na temat wykonanego zadania w trakcie kursu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest udział we wszystkich zajęciach w trakcie całych zajęć terenowych i aktywny w nich udział

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę każdej części kursu na podstawie jednej z wybranych form ustanawianych przez nauczyciela akademickiego: test, referat, esej lub zaliczenie praktyczne. Forma zaliczenia może się różnić u nauczycieli tym samym student zarówno musi napisać test wyboru, napisać esej, lub w zespole przygotować i zaprezentować prezentację multimedialną na temat wykonanego zadania w trakcie kursu.W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – test jednokrotnego wyboru; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów; w przypadku eseju praca musi być oryginalna, napisana na temat, poprawnie językowo i wyczerpująco ujmująca zadany temat. Prezentacje multimedialne są oceniane przez nauczyciela akademickiego w trakcie dyskusji w której pozostali studenci również mogą zgłaszać swoje uwagi lub zapytania.

Metody dydaktyczne:

10 dni zajęć terenowych i laboratoryjnych

Kurs składa się z trzech części: śluzowce, grzyby, porosty

Każda część obejmuje:

· wykład (prezentacja multimedialna) – ogólna charakterystyka grupy organizmów, podstawy pracy w terenie; zasady zbierania okazów zielnikowych i ich opracowywanie - nauczyciel akademicki

· zajęcia w terenie – (wycieczka całodniowa, lub wycieczki kilkugodzinne), zbieranie okazów zielnikowych, obserwacja środowiska życia, poznawanie siedlisk grzybów oraz samych gatunków, techniki zbierania i preparowania, konserwacji okazów zielnikowych - nauczyciel akademicki

· zajęcia laboratoryjne – oznaczanie zebranych okazów oraz na ich przykładzie dogłębne poznawanie cech taksonomicznych, systematyki i ekologii nauczyciel akademicki

· -warsztaty, prezentacje panelowe - wspólnie nauczyciel akademicki oraz studenci uczestnicy kursu - wspólne omówienie zagadnień tematycznych, problemy naukowe, analizowanie hipotez naukowych

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach i warsztatach 30h

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i terenowych 60h

Przygotowanie się do ćwiczeń 10h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 20h

SUMA 120h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Poznanie przedstawicieli śluzowców, grzybów wielkoowocnikowych oraz porostów (grzybów zlichenizowanych) występujących na terenie Gorców. Obserwacja zróżnicowania tych organizmów w różnych biotopach i zbiorowiskach roślinnych Gorców. Opanowanie techniki zbierania, preparowania, etykietowaniai zabezpieczania zbiorów. Praktyczna nauka oznaczania. Poznanie metod prowadzenia badań taksonomicznych i ekologicznych nad wybranymi grupami grzybów.

Literatura:

Literatura dotycząca porostów:

Nowak J, Tobolewski Z. 1975. Porosty polskie. PWN, Warszawa-Kraków

Irwin M. Brodo, Sylvia Duran Sharnoff, and Stephen Sharnoff. Lichens of North America. Yale University Press, Box 209040, New Haven

Literatura dotycząca grzybów wielkoowocnikowych:

Gumińska B., Wojewoda W. 1988. Grzyby i ich oznaczanie. Wyd. IV. PWRiL, Warszawa

Flora Polska. Grzyby (Mycota). PAN, Instytut Botaniki, Wyd. PWN, Warszawa, Kraków (różni autorzy, tomy dotyczące grzybów wielkoowocnikowych)

Gerhardt E. 2006. Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik. Wyd. Klub dla Ciebie, Warszawa

Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Wyd. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

Chmiel M.A. 2006. Checklist of Polish larger Ascomycetes. Wyd. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

Literatura dotycząca śluzowców:

Krzemieniewska H. 1960. Śluzowce Polski na tle flory śluzowców europejskich. PWN, Warszawa.

Stephenson, S. L. & Stempen, H. 1994. Myxomycetes. A handbook of slime molds. Timber Press, Portland (Print 2000).

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.