Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny zarodnikowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-717 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rośliny zarodnikowe
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 90 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Węgrzyn
Prowadzący grup: Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Osyczka, Kaja Rola, Joanna Zalewska-Gałosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Znajomość:

• systematyki i ekologii paprotników, mszaków, glonów

• środowiska życia tych organizmów, metody ich wyszukiwania, obserwacji i zbioru.

• metodologia pracy badawczej w terenie.

• podstawowych metod oznaczania paprotników, mszaków, glonów z wykorzystaniem kluczy.

• literatury dotyczącej identyfikacji wybranych grup paprotników, mszaków, glonów

• przepisów obowiązujących na terenie obszarów chronionych

• przepisów prawnych dotyczącymi tematu ochrony gatunkowej oraz ochrony siedliskBIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_W01+, K_W03+, K_W10+, K_W11+, K_W15+


W zakresie umiejętności:

• identyfikowania wybranych gatunków paprotników, mszaków, glonów

• pracy w trudnym górskim terenie, posługiwanie się mapą, wysokościomierzem, kompasem, odbiornikiem GPS

• odnajdywania w terenie gatunków paprotników, mszaków, glonów

• zbierania, konserwowania oraz przechowywania jako okazów zielnikowych


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07


W zakresie kompetencji społecznych:

• jest w stanie udzielić informacji dotyczących trujących dla człowieka gatunków glonów produkujących toksyczne związki

• potrafi efektywnie pracować wg wskazówek i jest zdolny do pracy w zespole 2-3 osobowym.

• potrafi zaplanować dzień badań w zespole w trudnym terenie

• potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy zespołowej, przedstawić główne wnioski oraz poddać je dyskusji w szerszym gronie.


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_K02+, K_K03+, K_K06+
Wymagania wstępne:

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania długich górskich wycieczek, pracy w terenie oraz samego pobytu w górach.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę każdej części kursu na podstawie jednej z wybranych form ustanawianych przez nauczyciela akademickiego: test, referat, esej lub zaliczenie praktyczne. Forma zaliczenia może się różnić u nauczycieli tym samym student zarówno musi napisać test wyboru, napisać esej, lub w zespole przygotować i zaprezentować prezentację multimedialną na temat wykonanego zadania w trakcie kursu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach w trakcie całych zajęć terenowych i aktywny w nich udział.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ZW zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – test jednokrotnego wyboru; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów; w przypadku eseju praca musi być oryginalna, napisana na temat, poprawnie językowo i wyczerpująco ujmująca zadany temat.

Prezentacje multimedialne są oceniane przez nauczyciela akademickiego w trakcie dyskusji w której pozostali studenci również mogą zgłaszać swoje uwagi lub zapytania.


Metody dydaktyczne:

• 10 dni zajęć terenowych i laboratoryjnych.

• Kurs składa się z trzech części poświęconych poznawaniu: mszaków (4 dni), glonów (3 dni) i paprotników (2 dni).

• Każda część obejmuje:

- wykład (prezentacja multimedialna) – ogólna charakterystyka grupy organizmów, podstawy pracy w terenie; zasady zbierania okazów zielnikowych i ich opracowywanie - nauczyciel akademicki

- zajęcia w terenie – (wycieczka całodniowa, lub wycieczki kilkugodzinne), zbieranie okazów zielnikowych, obserwacja środowiska życia, poznawanie siedlisk mszaków, paprotników i glonów oraz samych gatunków, techniki zbierania i preparowania, konserwacji okazów zielnikowych - nauczyciel akademicki

- zajęcia laboratoryjne – oznaczanie zebranych okazów oraz na ich przykładzie dogłębne poznawanie cech taksonomicznych, systematyki i ekologii - nauczyciel akademicki

- warsztaty, prezentacje panelowe - wspólnie nauczyciel akademicki oraz studenci uczestnicy kursu

- wspólne omówienie zagadnień tematycznych, problemy naukowe, analizowanie hipotez naukowych.Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach i warsztatach 30h

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i terenowych 60h

Przygotowanie się do ćwiczeń 10h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 20h

SUMA 120h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Poznanie przedstawicieli paprotników, mszaków oraz glonów występujących na terenie Gorców. Obserwacja zróżnicowania tych organizmów w różnych biotopach i zbiorowiskach roślinnych Gorców. Opanowanie techniki zbierania, preparowania, etykietowaniai zabezpieczania zbiorów. Praktyczna nauka oznaczania. Poznanie metod prowadzenia badań taksonomicznych i ekologicznych nad wybranymi grupami roślin zarodnikowych.

Literatura:

Literatura dotycząca glonów:

· Kawecka B., Elorantha V., P. 1994. – Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych.

· Starmach K. 1989. – Plankton roślinny wód słodkich.

· Metody badania i klucze do oznaczania gatunków występujących w wodach Europy Środkowej.

Literatura dotycząca mszaków:

· Mierzeńska M. (npbl.). Klucz do oznaczania wątrobowców (Marchantiophyta).

· Rejment-Grochowska I. 1971. Hepaticae - Watrobowce. Flora słodkowodna Polski. T. 17. PWN. Kraków.

Literatura dotycząca paprotników:

· Szafran B. 1957. Mchy. I i II. PWN. Warszawa.

· Podbielkowski, Rejment-Grochowska, Skirgiełło: Rośliny zarodnikowe, PWN (wiele wydań).

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

W trakcie zajęć na terenie Stacji Górskiej UJ mogą przebywać jedynie uczestnicy kursu.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania wycieczek terenowych w górach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 90 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Węgrzyn
Prowadzący grup: Agnieszka Nobis, Marcin Nobis, Piotr Osyczka, Kaja Rola, Joanna Zalewska-Gałosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.