Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-725 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 10.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Przybyło
Prowadzący grup: Dorota Hoja-Łukowicz, Marcelina Janik, Ewa Pocheć, Małgorzata Przybyło, Magdalena Surman, Gracjan Świątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

Student zna podstawy procesów glikolizy, cyklu Krebsa, fosforylacji oksydacyjnej i wyjaśnia regulacje ich przebiegu na poziomie komórkowym. Przewiduje i rozumie skutki zaburzeń metabolicznych. Posiada wiedzę z zakresu budowy atomu, wiązań chemicznych, budowy, właściwości i funkcji podstawowych cząsteczek organicznych budujących organizmy żywe. Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biochemicznym. Posiada wiedzę w zakresie poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi.

BIOLOGIA – studia I stopnia:

K_W01+++, K_W06+++, K_W05+++, K_W22++


W zakresie umiejętności

W laboratorium student uzyskuje umiejętności manualne w zakresie biochemii statycznej i stosuje techniki powszechnie wykorzystywane w pracy laboratoryjnej takie jak: ważenie, pipetowanie, wirowanie, przygotowanie roztworów, dokonywanie pomiarów spektrofotometrycznych. Student ocenia i interpretuje otrzymane wyniki oraz przedstawia je w formie tabel i wykresów. Wyżej wymienione czynności wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem opiekuna.

BIOLOGIA – studia I stopnia: K_U01+++, K_U06+++, K_U07+, K_U08+++, K_U09++


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych

Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i pogłębiania wiedzy w związku ze stałym rozwojem nauk biochemicznych (K_K01++). Student potrafi współdziałać i pracować w grupie (K_K02++). Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych , umie postępować w stanach zagrożenia. Student kształtuje postawę odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy, widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

BIOLOGIA – studia I stopnia: K_K01+, K_K02+, K_K06+++, K_K08+Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs Chemia ogólna i nieorganiczna - WBNZ-447

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin pisemny po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń

Ćwiczenia: uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach (brak nieobecności nieusprawiedliwionych, nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim to nie więcej niż 25% czasu ćwiczeń). Ciągła ocena ćwiczeń, na którą składają się: aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywne zaliczenia kolokwiów (min. 60%), pozytywne zaliczenie sprawozdań z tych ćwiczeń, które tego wymagają (min . 60%)

Zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach, ocena aktywności na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z trzech okresowych sprawdzianów pisemnych. W przypadku nie zaliczenia któregoś ze sprawdzianów, po zakończeniu ćwiczeń zaliczenie można uzyskać na podstawie sprawdzianu poprawkowego obejmującego tylko materiał bez zaliczenia.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia, sprawozdania (raporty z ćwiczeń i pracy własnej), ustne i pisemne sprawdzanie wiadomości

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 60 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz.

Przygotowanie raportów: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 40 godz.

Suma: 150 godz.
Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykład

Wykład: 1. Rodzaje wiązań chemicznych, woda i pH; aminokwasy, peptydy, białka – struktura, funkcje i modyfikacje; enzymy – właściwości ogólne, kinetyka, mechanizmy działania i regulacja aktywności; węglowodany – budowa, stereochemia i funkcje; lipidy, błony biologiczne, kwasy nukleinowe – struktura i właściwości. 2. Metabolizm: podstawowe pojęcia, glikoliza, cykl kwasu cytrynowego, transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna, metabolizm glikogenu, metabolizm kwasów tłuszczowych, biosynteza aminokwasów i ich rozkład, cykl mocznikowy, integracja metabolizmu. 3. Sekwencjonowanie białek, techniki chromatograficzne, techniki elektroforetyczne, PCR.

Ćwiczenia laboratoryjne:

zadania rachunkowe – przeliczanie stężeń, krzyż rozcieńczeń, analiza jakościowa aminokwasów, metody oznaczania stężenia białka, rozpuszczalność i denaturacja białek, kinetyka enzymatyczna, techniki chromatograficzne i elektroforetyczne, analiza jakościowa i ilościowa cukrów oraz kwasów nukleinowych, RT-PCR, analiza jakościowa tłuszczów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Styer: Biochemia PWN

2. D. Hames, N.M. Hooper: Biochemia Krótkie Wykłady PWN

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: II rok

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 44 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 11 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Przybyło
Prowadzący grup: Dorota Hoja-Łukowicz, Marcelina Janik, Ewa Pocheć, Małgorzata Przybyło, Magdalena Surman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.