Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-725-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Hoja-Łukowicz
Prowadzący grup: Monika Bubka, Dorota Hoja-Łukowicz, Ewa Pocheć, Małgorzata Przybyło, Magdalena Surman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

Student opisuje molekularne podstawy procesów glikolizy, cyklu Krebsa, fosforylacji oksydacyjnej i wyjaśnia regulacje ich przebiegu na poziomie komórkowym. Przewiduje i rozumie skutki zaburzeń metabolicznych. Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biochemicznym. Posiada wiedzę w zakresie poprawnej oceny zagrożeń wynikających z pracy z substancjami chemicznymi.

BIOLOGIA – studia I stopnia:

K_W01+++, K_W06+++, K_W05+++, K_W22++


W zakresie umiejętności

W laboratorium student uzyskuje umiejętności manualne w zakresie biochemii statycznej i stosuje techniki powszechnie wykorzystywane w pracy laboratoryjnej takie jak: ważenie, pipetowanie, wirowanie, przygotowanie roztworów, dokonywanie pomiarów spektrofotometrycznych. Student ocenia i interpretuje otrzymane wyniki oraz przedstawia je w formie tabel i wykresów. Wyżej wymienione czynności wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem opiekuna.

BIOLOGIA – studia I stopnia: K_U01+++, K_U06+++, K_U07+, K_U08+++, K_U09++


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych

Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i pogłębiania wiedzy w związku ze stałym rozwojem nauk biochemicznych (K_K01++). Student potrafi współdziałać i pracować w grupie (K_K02++). Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych , umie postępować w stanach zagrożenia. Student kształtuje postawę odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy, widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej, wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

BIOLOGIA – studia I stopnia: K_K01+, K_K02+, K_K06+++, K_K08+Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs Chemia ogólna i nieorganiczna - WBNZ-447

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin pisemny po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń

Ćwiczenia: uczestnictwo we wszystkich. Ciągła ocena ćwiczeń na którą składają się: aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywne zaliczenia kolokwiów (min. 60%), pozytywne zaliczenie sprawozdań z tych ćwiczeń, które tego wymagają (min. 60%)

Zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach, ocena aktywności na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z trzech okresowych sprawdzianów pisemnych. W przypadku nie zaliczenia któregoś ze sprawdzianów, po zakończeniu ćwiczeń zaliczenie można uzyskać na podstawie sprawdzianu poprawkowego obejmującego tylko materiał bez zaliczenia.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia, sprawozdania (raporty z ćwiczeń i pracy własnej), ustne i pisemne sprawdzanie wiadomości, minimum 60% poprawnych odpowiedzi

Metody dydaktyczne:

wykład: prezentacja multimedialna,

konwersatoria: dyskusja na podstawie dostarczonej literatury naukowej

ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

Aktywność – nakład pracy:

Udział w wykładach: 15 godz.

Udział w konwersatoriach: 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 45 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 25 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów: 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25

Suma: 150 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biologia
biologia

Pełny opis:

Wykład

Wykład: 1. Rodzaje wiązań chemicznych, woda i pH; aminokwasy, peptydy, białka – struktura, funkcje i modyfikacje; enzymy – właściwości ogólne, kinetyka, mechanizmy działania i regulacja aktywności; węglowodany – budowa, stereochemia i funkcje; lipidy, błony biologiczne, kwasy nukleinowe – struktura i właściwości. 2. Metabolizm: podstawowe pojęcia, glikoliza, cykl kwasu cytrynowego, transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna, metabolizm glikogenu, metabolizm kwasów tłuszczowych, biosynteza aminokwasów i ich rozkład, cykl mocznikowy, integracja metabolizmu. 3. Sekwencjonowanie białek, techniki chromatograficzne, techniki elektroforetyczne, PCR.

Ćwiczenia laboratoryjne:

zadania rachunkowe – przeliczanie stężeń, krzyż rozcieńczeń, analiza jakościowa aminokwasów, metody oznaczania stężenia białka, rozpuszczalność i denaturacja białek, kinetyka enzymatyczna, techniki chromatograficzne i elektroforetyczne, analiza jakościowa i ilościowa cukrów oraz kwasów nukleinowych, RT-PCR, analiza jakościowa tłuszczów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Styer: Biochemia PWN

2. D. Hames, N.M. Hooper: Biochemia Krótkie Wykłady PWN

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: II rok

Obowiązkowy dla ścieżki indywidualnego kształcenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.