Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-730 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Praktyka badań naukowych
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niklińska
Prowadzący grup: Beata Klimek, Maria Niklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Opisuje zjawiska przyrodnicze wykorzystując podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, statystyki i matematyki. Rozumie konieczność interdyscyplinarnego charakteru badań.

Zna zasady wykonywania obserwacji i pomiarów oraz stosowania aparatury badawczej. Zna podstawowe narzędzia i techniki badawcze stosowane w badaniach organizmów i środowiska. Potrafi sformułować problem badawczy i planować proste doświadczenia.

Zna zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i dobrej praktyki naukowej. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności:

Potrafi zaplanować i wykonać prosty eksperyment laboratoryjny. Potrafi wykonać zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego. Potrafi przedstawić otrzymane wyniki doświadczenia w formie odpowiednich wykresów i tabel. Na podstawie otrzymanych wyników potrafi opracować szczegółowy raport zawierający wnioski i dyskusję wyników. Potrafi odpowiednio zacytowac wyszukaną w naukowych bazach danych literaturę.

Kompetencje społeczne:

Potrafi odpowiedzialnie zaplanować pracę w grupie wykonując doświadczenia laboratoryjne. Współpracuje z innymi podczas przygotowywania wspólnego raportu. Dba o rzetelność i wiarygodność wyników uzyskanych w pracy zespołowej oraz o używany w badaniach sprzęt i aparaturę. W pracy laboratoryjnej stosuje zasady BHP.

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne na ocenę

Obecność na co najmniej 5 ćwiczeniach jest obowiązkowa, ponieważ każdy uczestnik kursu ma obowiązek wykonać i opisać wyniki własnego doświadczenia.

Punkty można uzyskać za oddanie sprawozdań cząstkowych z poszczególnych ćwiczeń (3-10 pkt w zależności od rodzaju ćwiczenia oraz opracowanie raportu na podstawie własnego doświadczenia zadania domowego (15 pkt). Łączna maksymalna liczba punktów uzyskanych z raportów z ćwiczeń stanowi 50% oceny końcowej przedmiotu, a 50% ocena uzyskana z pisemnego zaliczenia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza sprawdzana jest na egzaminie za pomocą pytań testowych i pytań otwartych, które obejmują podstawową wiedzę niezbędną dla prowadzenia terenowych i laboratoryjnych badań przyrodniczych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest przygotowanie raportu z co najmniej pięciu ćwiczeń, w tym własnego zaplanowanego i wykonanego w małej (3-4 osobowej) grupie doświadczenia.

Metody dydaktyczne:

Kurs odbywa się przez cały semestr, raz w tygodniu, zajęcia trwają łącznie 5 godzin (2 godz. wykładu + 3 godz. cwiczeń).

Zajęcia rozpoczynają się wykładami, stanowiącymi podstawę do przeprowadzenia cwiczeń i zaplanowanego własnego, wykonywanego w grupie doświadczenia. Konwersatoria stanowią podsumowanie uzyskanych wyników i ich dyskusję.

Prowadzący jest dostępny do konsultacji przede wszystkim w wyznaczonych godzinach.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (10 godz.): 10h

Udział w konwersatoriach (2 godz.): 2h

Udział w ćwiczeniach (18godz.): 18h

Przygotowanie własnego doświadczenia: 5h

Przygotowanie raportu z minimum 5 ćwiczeń: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 5h

Suma godzin pracy studenta: 55h


Pełny opis:

Zasady i metody prowadzenia prac badawczych w laboratorium i terenie (procedury pobierania i przechowywania próbek, wybór metody analitycznej, stosowanie materiałów referencyjnych, przygotowywanie roztworów standardowych i szeregów rozcieńczeń, standardy czystości, normy obowiązujące w laboratoriach). Zasady wykonywania obserwacji i pomiarów oraz stosowania aparatury analitycznej (AAS, analiza elementarna, spektrometria mikropłytkowa, respirometria, chromatografia gazowa, wstrzykowa analiza przepływowa, rozwory buforowe, oznaczanie pH). Analiza źródeł i typów błędu pomiarowego (precyzja, dokładność, powtarzalność, liniowość, błąd systematyczny, błąd standardowy).

Wyznaczanie limitu detekcji metody.

Opracowanie instrukcji użytkowania sprzętu oraz opisu procedury analitycznej.

Metody gromadzenia, zapisywania i przedstawiania danych doświadczalnych, tworzenie efektywnych i bezpiecznych baz danych z wykorzystaniem programów komputerowych.

Prawidłowa forma pracy naukowej (tabele, wzory matematyczne, typy wykresów)

Poszukiwanie i prawidłowe wykorzystanie informacji naukowej (posługiwanie się bazami danych bibliotecznych za pośrednictwem Internetu, cytowanie piśmiennictwa). Prawa twórcy a swoboda wymiany myśli naukowej. Prawa autorskie dla naukowców (cytat, plagiat).

Literatura:

Literatura podstawowa

Nauki o środowisku- ćwiczenia praktyczne. A. Jones, R.Duck, R.Reed, J. Weyers, PWN, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

Practical Field Ecology, A Project Guide. C.Ph. Wheater, J. R. Bell, P.A. Cook., Wiley, Balckwell, 2011.

Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Adam Łomnicki, PWN, Warszawa.2010.

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. January Weiner, PWN, Warszawa 2009.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niklińska
Prowadzący grup: Beata Klimek, Maria Niklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.