Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-731 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Popielarska-Konieczna
Prowadzący grup: Marzena Popielarska-Konieczna, Monika Tuleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

W ramach modułu student pozna i będzie mógł wytłumaczyć znaczenie i wykorzystanie roślinnych kultur tkankowych dla badań podstawowych, celów komercyjnych i zachowania bioróżnorodności. Student zdobędzie informacje o mechanizmach procesów zachodzących w roślinnych kulturach tkankowych. Celem modułu jest także poznanie metodyki planowania i przeprowadzenia doświadczeń z zakresu roślinnych kultur tkankowych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student umie wytłumaczyć znaczenie roślinnych kultur tkankowych dla badań podstawowych, zachowania bioróżnorodności oraz zna przykłady ich komercyjnego wykorzystania. Student umie wymienić biotyczne i abiotyczne czynniki wpływające na warunki roślinnych kultur tkankowych. Umie zdefiniować procesy typowe dla roślinnych kultur tkankowych. Zna zasady planowania doświadczenia w celu uzyskania oczekiwanej odpowiedzi eksplantatu, zna techniki i narzędzia badawcze stosowane w roślinnych kulturach tkankowych.


W zakresie umiejętności student potrafi wykonać pożywkę hodowlaną o określonym składzie, wysterylizować i pobrać eksplantaty. Student potrafi bazując na literaturze przedmiotu zaproponować

i przeprowadzić doświadczenie, aby rozwiązać dany problem, np. potrafi wybrać taki skład pożywki, warunki kultury, typ eksplantatu, aby uzyskać mikropropagację. Student potrafi prowadzić obserwacje i dokumentację fotograficzną kolejnych etapów kultury.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin w formie zadań otwartych;

• warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie powyżej 50% punktów;

• warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wykładach (minimum 80% frekwencja) i zaliczenie ćwiczeń poprzez udział w zajęciach praktycznych (minimum 80% frekwencja) oraz poprawność merytoryczna złożonego sprawozdania.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy efekty zostaną zweryfikowane

za pomocą egzaminu składającego się z: pytań otwartych, testowych (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), opisów rysunków, tekstu wymagającego uzupełnienia. Zostaną one uznane za osiągnięte jeśli student uzyska powyżej 50 % punktów z egzaminu.


W zakresie umiejętności uzyskanie efektów kształcenia zostanie zweryfikowane podczas ćwiczeń oraz na podstawie sprawozdań. Podczas ćwiczeń student powinien wykazać, że potrafi: na podstawie instrukcji wykonać pożywki, założyć i prowadzić roślinne kultury in vitro, zaplanować i przeprowadzić, konsultując się z prowadzącym, doświadczenie. Sprawozdania powinny zawierać merytorycznie poprawny opis i dokumentację prowadzonych na zajęciach doświadczeń oraz prawidłowe wnioski. Wszystkie sprawozdania powinny być w pełni poprawne.


Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny),

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna podczas wykładu i ćwiczeń),

• metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne).

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład 20 godz.

ćwiczenia 40 godz.


Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu 20 godz.

• przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń 20 godz.


w sumie: 100 godz. = 4 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Sposób realizacji: wykład z prezentacjami multimedialnymi oraz ćwiczenia laboratoryjne.

Pełny opis:

Wykłady: 1) zarys najważniejszych odkryć i dokonań w roślinnych kulturach tkankowych, 2) biotyczne i abiotyczne czynniki, a warunki kultury, 3) roślinne komórki macierzyste i totipotencja, 4) tkanka kalusowa jako etap w procesach regeneracyjnych, 5) zmienność somaklonalna korzyści, wady, zastosowanie, 6) embriogeneza somatyczna: indukcja, fizjologiczne i genetyczne podstawy tego procesu, 7) etapy mikropropagacji na wybranych przykładach opublikowanych protokołów, 8) kultury protoplastów, uzyskiwanie mieszańców somatycznych, 9) androgeneza i gynogeneza: indukcja, fizjologiczne i genetyczne podstawy tych procesów, 10) sztuczne nasiona i krioprezerwacja, 11) zapłodnienie i zapylenie in vitro oraz kultury izolowanych zarodków, 12) kultury zawiesinowe, produkcja wtórnych metabolitów, 13) wybrane przykłady zastosowania roślinnych kultur tkankowych w badaniach podstawowych, celach komercyjnych i zachowaniu bioróżnorodności.

Ćwiczenia: I) specyfika pracy z zachowaniem zasad sterylności, przygotowanie pożywek hodowlanych, dobór fitohormonów, makro- i mikroelementów, sterylizacja materiału roślinnego, II) prowadzenie obserwacji, dokumentacja fotograficzna, interpretacja wyników, wyciąganie wniosków, III) założenie i prowadzenie kultur wg podanych instrukcji, 1) indukcja tkanki kalusowej, 2) indukcja zarodków somatycznych, 3) mikropropagacja wybranych gatunków roślin użytkowych, 4) wpływ stężenia i kombinacji fitohormonów na odpowiedz eksplantatów, 5) izolacja i kultura zarodków zygotycznych na różnych etapach rozwoju, 6) zapylenie in vitro, 7) izolacja protoplastów, IV) założenie i prowadzenie kultury z materiału roślinnego i wg planu zaproponowanego przez studenta.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1) Davey MR, Anthonhy P. 2010. Plant cell culture. John Wiley & Sons Inc.

2) Gaj M. 2001. Somatyczna embriogeneza w kulturach in vitro Arabidopsis thaliana L. Heynh. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

3) Mujib A, Samaj J (ed.) 2006. Somatic embryogenesis, Plant Cell Monographs 2., Springer Berlin-Heidelberg

4) Musiał K, Przywara L. 2001. Gynogeneza u roślin. Kosmos 50: 39-48.

5) Wozny A, Przybył K (red.). 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu, t. II: Komórki in vitro. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Uwagi:

Fakultatywny dla ścieżek: Biologia molekularna, Biologia organizmów,

Studia II stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Popielarska-Konieczna
Prowadzący grup: Marzena Popielarska-Konieczna, Monika Tuleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.