Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy ewolucji w świecie roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-732 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Słomka
Prowadzący grup: Iwona Chłosta, Aneta Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student na podstawie posiadanej wiedzy z innych kursów w połączeniu z wiedzą jaką zdobędzie na kursie potrafi interpretować złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie. Znajomość mechanizmów zmienności roślin pozwoli ocenić wpływ różnych czynników zewnętrznych, w tym skażonego środowiska, fragmentacji siedlisk, zmian klimatycznych, na zmienność populacji roślinnych, procesy specjacji, bioróżnorodność, wymieranie gatunków. Wiedza na temat interakcji roślin z mikroorganizmami, organizmami zwierzęcymi (koewolucja) pozwala lepiej zrozumieć procesy zachodzące w ekosystemach naturalnych jak i kształtowanych działalnością człowieka. Znajomość technik badawczych wykorzystywanych do badania zmienności pozwala ocenić postęp w naukach biologicznych.


W zakresie umiejętności:

Student zapoznaje się z metodami analizy różnych cech (makro- i mikroskopowych) do badania zmienności, poznaje techniki cytologiczne, metody barwienia materiału roślinnego, zdobywa umiejętność interpretowania obrazów mikroskopowych, analizy danych, opracowań statystycznych, prezentacji wyników. Poznaje i posługuje się terminologią w j. polskim i angielskim. W trakcie ćwiczeń student nabiera umiejętności przygotowania i przedstawiania prezentacji na wybrane tematy stanowiące poszerzenie wiadomości z zakresu kursu, studiowania literatury naukowej w j. polskim i angielskim, selekcji informacji, oraz dyskusji. Student potrafi wyciągać wnioski natury ewolucyjnej na podstawie wyników badań, krytykować hipotezy i teorie, uzasadniać swoje poglądy.


W zakresie kompetencji społecznych:

Prowadzona jest przez studentów ocena formy i wartości merytorycznych wystąpień, co uczy samokrytycyzmu i wyciągania wniosków na podstawie autoanalizy. Student potrafi efektywnie pracować wg wskazówek i jest zdolny do pracy w kilkuosobowych zespołach.

Wymagania wstępne:

Warunkiem wstępnym jest zaliczenie kursu: Biologia roślin - podstawy.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest zdanie pisemnego sprawdzianu w formie testu po zakończeniu kursu – uzyskanie 50% + 1 punktów uznane jest za ocenę dostateczną. Warunkiem przystąpienia do pisemnego sprawdzianu końcowego jest zaliczenie na ocenę ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie 1 prezentacji przez każdego studenta/semestr na określony temat; zaliczenie końcowego kolokwium pisemnego. Ocena z ćwiczeń jest brana pod uwagę w ostatecznej ocenie kursu.

Dodatkowo za udział w wykładach (80% obecności) dodawane są 2 punkty.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady: zaliczenie końcowe z materiału prezentowanego na wykładach w formie pisemnego sprawdzianu obejmującego: test jedno- i wielokrotnego wyboru, uzupełnienia, opis rysunków, wykresów.

Ćwiczenia: ocenianie ciągłe (zdobywanie punktów na każdym ćwiczeniu), ocena z przygotowanej przez studenta prezentacji, końcowe kolokwium z materiału ćwiczeń obejmujące część praktyczną (rozpoznanie preparatów) oraz teoretyczną w formie krótkich pytań.

Metody dydaktyczne:

Wykład – przedstawienie w sposób uporządkowany mechanizmów ewolucji roślin z odwoływaniem się do wiedzy studentów z innych kursów, przedstawienie najnowszych badań, koncepcji naukowych, uzupełnionych własnymi komentarzami. Prowadzenie dyskusji ze studentami podczas zajęć, możliwość poszerzenia materiału o problematykę interesującą studentów.

Ćwiczenia – praca studentów z wykorzystaniem mikroskopu, samodzielne wykonywanie preparatów cytologicznych, barwień, testów histochemicznych; planowanie eksperymentu, interpretacja obrazów mikroskopowych, przedstawianie wyników; studiowanie literatury w j. polskim i angielskim; przygotowanie prezentacji na wybrany temat.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 20 godz.

(udział w wykładach jest zalecany;

wykłady oparte są na licznych pracach szczegółowych; z

a uczestnictwo dodatkowo 2 punkty będą doliczane do punktacji końcowej)


Udział w ćwiczeniach 40 godz.

(udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy)


Przygotowanie się do ćwiczeń 6 godz.

(każdy student –raz na semestr– przygotowuje prezentację na wybrany temat,

co wymaga zapoznania się z zagadnieniami na podstawie literatury w j. polskim i angielskim

oraz przygotowanie prezentacji; na każdych ćwiczeniach student samodzielnie pracuje,

co wymaga wcześniejszego zapoznania się z materiałem ćwiczeń)


Przygotowanie się do zaliczenia 15 godz.

(student w ciągu semestru przygotowuje się do poszczególnych ćwiczeń,

co powoduje, że przygotowanie się na zakończenie

ćwiczeń do końcowego kolokwium nie wymaga dużego nakładu pracy)


Przygotowanie do egzaminu 30 godz.

Suma 120 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Kurs jest uzupełnieniem kursu Ewolucjonizm o zjawiska ewolucyjne charakterystyczne dla roślin.

Obejmuje zagadnienia:

1) metody badania zmienności (analiza cechy morfologiczno-anatomicznych, chromosomów, chemicznych, markerów DNA jądrowego i pozajądrowego);

2) mechanizmy zmienności ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych translokacji, mutacji genomów, wielkości genomu;

3) zmienność modyfikacyjną, zmienność epigenetyczną;

4) ewolucyjne znaczenie różnych systemów rozmnażania roślin;

5) znaczenie naturalnej hybrydyzacji i poliploidyzacji w ewolucji roślin;

6) interakcje między organizmami roślinnymi a mikroorganizmami i organizmami zwierzęcymi (koewolucja)Kurs połączony jest z ćwiczeniami na których studenci zapoznają się z metodami badania zmienności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Baluska F. (red.) 2009. Plant-environment interactions. Springer, Berlin, Heidelberg.

Arnold M. L. 1997. Natural hybridization and evolution. Oxford University Press, New York.

Briggs, D., Walters S. M. 1984. Plant variation and evolution. Cambridge University Press, Cambridge - Sydney.

Futuyma D. 2008. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Klekowski E. J. jr. 1988. Mutation, developmental selection and plant evolution. Columbia University Press, New York.

Grant V. 1981. Plant speciation. Columbia University Press, New York.

Krzanowska H., A. Łomnicki , J. Rafiński, H. Szarski, J. M. Szymura. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Levin D.A. 2000. The origin, expansion, and demise of plant species. Oxford University Press, New York, Oxford

Levin D.A. 2002. The role of chromosome change in plant evolution. Oxford University Press, New York, Oxford.

Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M.J. 2005. Podstawy cytogenetyki roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stace C. A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stuessy T., F. 2009. Plant taxonomy. The systematic evaluation of comparative data. Columbia University Press, New York.

Literatura uzupełniająca:

Avise J.C. 2008. Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Lewis W. H. 1980. Polyploidy, biological relevance. Plenum Press, New York.

Soltis D. E., Soltis P. S., Endress P. K., Chase M. W. 2005. Phylogeny and evolution of Angiosperms. Sinauer Associates, Inc. Publishers – Sunderland, Massachusetts.

Deniziak, M., Barciszewski J. 1995. Diagnostyka molekularna roślin. Postępy Biologii Komórki 22 supl. 6: 1-12.

GENETICA 2001 tom 112-113 tom poświęcony procesom mikroewolucyjnym w świecie roślin i zwierząt.

Ingrouille M.J., Eddie B. 2006. Plants Diversity and evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

Jones R. N. 1995. B chromosomes in plants. New Phytologist 131: 411-434.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Słomka
Prowadzący grup: Iwona Chłosta, Aneta Słomka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.