Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia przemysłowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-734 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia przemysłowa
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zakrzewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student potrafi opisać wpływ zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka oraz omówić główne źródła emisji. Potrafi wyjaśnić rolę mikroorganizmów w aspekcie ochrony środowiska, omówić znaczenie rekultywacji oraz zieleni w środowisku miejskim. Potrafi omówić zadania i działalność instytucji związanych z monitoringiem środowiska na podstawie działalności WIOŚ w Krakowie. Zna stan środowiska w województwie małopolskim.

Umiejętności: Rozumie problemy środowiskowe związane z procesami technologicznymi zwiedzanych zakładów przemysłowych. Potrafi omówić zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka wynikające z działalności tych zakładów a także wskazać ich działalność na rzecz ochrony środowiska.

Kompetencje społeczne: Potrafi uzasadnić i wyjaśnić potrzebę działania społeczeństwa i zakładów przemysłowych na rzecz ochrony środowiska. Wykazuje postawę prośrodowiskową.

Wymagania wstępne:

Konieczność posiadania ubezpieczenia NNW

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

obecność na zajęciach terenowych,

zaliczenie w formie pisemnej – na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie w formie pisemnej (test oraz krótkie eseje na zadane tematy) – zaliczenie na ocenę.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacje multimedialne; prelekcje

Metody praktyczne - zajęcia na terenie zakładów przemysłowych

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 20h

Udział w zajęciach terenowych: 25h (obowiązkowe)

Przygotowanie do zaliczenia: 10h

Suma: 55h

Pełny opis:

Główne źródła emisji do atmosfery, gleb i wód z różnych gałęzi przemysłu; stan środowiska w Polsce; zadania i działalność WIOŚ w Krakowie; wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców; alergeny naturalne a czynniki środowiskowe; zanieczyszczenia komunikacyjne, wpływ autostrad na środowisko; gospodarka leśna; fitoremediacja; wykorzystanie mikroorganizmów w aspekcie ochrony środowiska; rekultywacja składowisk odpadów; znaczenie zieleni w kształtowaniu środowiska miejskiego.

Część praktyczna odbywa się na terenie trzech wybranych zakładów przemysłowych (proponowane np. Zakład Termicznego Przekształcenia Odpadów, Elektrownia w Skawinie, oczyszczalnia ścieków, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”, Rafineria w Trzebini) – wycieczki w maju i czerwcu.

Literatura:

1. Artykuły proponowane przez poszczególnych wykładowców związanie bezpośrednio z ich prezentacją

2. Forman R.T.T i in. 2009: Ekologia dróg. Związek Stowarzyszeń „Polska Zielona Sieć”

3. Nowicki M. 2014: 25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce. Agencja Wydawnicza ALTER. Warszawa.

4. Kokocińska S., Maternik M., Matuszewski P. (red.) 2014: 25 lat ochrony środowiska w Polsce. Wydawca ABRYS Sp. z o.o., Poznań

5. http://www.krakow.pios.gov.pl/

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zakrzewska
Prowadzący grup: Dorota Myszkowska, Przemysław Ryszka, Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.