Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-738 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hejmej
Prowadzący grup: Anna Hejmej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy K_W03- student ma konieczną wiedzę z zakresu fizjologii zwierząt niezbędną dla rozumienia regulacji hormonalnej organizmu. K_W05- student ma pogłębioną wiedzę z zakresu endokrynologii ogólnej, potrzebną do zrozumienia wyspecjalizowanych oddziaływań hormonalnych w gonadzie męskiej oraz do poznania zagadnień związanych z badaniami w andrologii podstawowej i klinicznej. K_W06- student wykorzystuje wiedzę z literatury kierunkowej. K_W13- student zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

W zakresie umiejętności K_U01- student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w endokrynologii i biologii rozrodu. K_U03 - student posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu biologii rozrodu i andrologii. K_U05- student potrafi wykonać doświadczenie i zastosować konkretną technikę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego. K_U09- student potrafi przygotować prezentację multimedialną na zadany temat.

W zakresie kompetencji społecznych: K_K01- student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych zachodzących w gonadzie męskiej i układzie rozrodczym. K_K05- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez opiekuna zadania. K_K10-student zna zagrożenia wynikające ze stosowanych technik badawczych i wykazuje odpowiedzialność w ich ocenie. K_K11- student wykazuje potrzebę aktualizacji wiedzy kierunkowej.


Wymagania wstępne:

Endokrynologia OgólnaForma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie prezentacji z zakresu przedstawionych treści modułu na końcowych 2-3 wykładach w formie konwersatoriów. Praca zespołowa -grupa studentów – 1 temat z wybranego zakresu andrologii – moderowanie dyskusji. Końcowe zaliczenie pisemne modułu w formie testowej na prawach egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pytania i dyskusja podczas wykładów i konwersatoriów

Metody dydaktyczne:

Treści modułu przedstawione w formie prezentacji multimedialnych wraz z prezentacjami wyników własnych zakładu, stanowiących uzupełnienie realizowanej tematyki kursuBilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy studenta

Udział w wykładach (24h) 24h

Udział w konwersatoriach 6h

Przygotowanie się do konwersatoriów 6h

Przygotowanie się do ich zaliczenia 6h

Przygotowanie do egzaminu 12h

Suma 54hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Oś podwzgórze - przysadka mózgowa - jądro; morfologia funkcjonalna komórek jądra; bariera krew - jądro; endo-, para-, i autokrynowe regulatory funkcji komórek Leydiga, komórek Sertoliego, komórek okołokanalikowych-mioidalnych i komórek plemnikotwórczych; interakcje międzykomórkowe w przedziale kanalikowym gonady męskiej oraz w tkance interstycjalnej i ich rola biologiczna; steroidogeneza i spermatogeneza - dwie podstawowe funkcje gonady męskiej; hormonalna regulacja tych procesów; rola białka StAR; molekularny mechanizm jego działania w komórce Leydiga; hormonalna regulacja reakcji stresu; proces aromatyzacji androgenów oraz rola estrogenów w męskim układzie rozrodczym; zaburzenia funkcji rozrodczych - wykładniki starzenia się komórek przy niedoborze androgenów; metody biologii molekularnej w andrologii doświadczalnej - najnowsze osiągnięcia.

Pełny opis:

Oś podwzgórze - przysadka mózgowa – jądro; morfologia funkcjonalna komórek jądra; bariera krew – jądro; endo-, para-, i autokrynowe regulatory funkcji komórek Leydiga, komórek Sertoliego, komórek okołokanalikowych-mioidalnych, komórek plemnikotwórczych i plemników; interakcje międzykomórkowe w przedziale kanalikowym gonady męskiej oraz w tkance interstycjalnej i ich rola biologiczna; steroidogeneza i spermatogeneza - dwie podstawowe funkcje gonady męskiej; hormonalna regulacja tych procesów; rola białka StAR; molekularny mechanizm jego działania w komórce Leydiga; hormonalna regulacja reakcji stresu; proces aromatyzacji androgenów oraz rola estrogenów w męskim układzie rozrodczym; zaburzenia funkcji rozrodczych – wykładniki starzenia się komórek przy niedoborze androgenów; transkrypcyjna i potranskrypcyjna regulacja spermatogenezy, metody biologii molekularnej w andrologii doświadczalnej - najnowsze osiągnięcia

Przedmiot zaliczany do biologii (zakres dziedzinowy)

Treści przedmiotu przedstawione w formie wykładów (prezentacji multimedialnych), wraz z prezentacjami wyników własnych Zakładu Endokrynologii, stanowiących uzupełnienie realizowanej tematyki kursu

Literatura:

Literatura podstawowa (brak, podstawę stanowią wykłady)

Literatura uzupełniająca

1. Podstawy endokrynologii Brook Ch I Marshall (red.) Otto-Buczkowska E (polska red.), 2000;

2. Molekularne podstawy rozrodu. Kurpisz M [red], Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, 2002

3. Andrologia. Wierzbowski S (red.) 2000

4. Molecular mechanisms in spermatogenesis. Cheng Y. (red) 2008 5. Najnowsza literature - czasopisma z zakresu andrologii i endokrynologii rozrodu dostępne online (Elsevier, Springer, Willey)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hejmej
Prowadzący grup: Anna Hejmej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.