Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-79 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia ewolucyjna
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 14 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rutkowska
Prowadzący grup: Joanna Rutkowska
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/ekol-ewol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Interpretuje procesy i zjawiska za pomocą praw/narzędzi z pogranicza ekologii i ewolucji [P2A_W01]. Zna teorie i metodologię decydującą o postępie tych nauk [P2A_W02]. Posługuje się prostymi modelami graficznymi i matematycznymi do opisywania zjawisk z zakresu ekologii ewolucyjnej [P2A_W06]. Potrafi formować przewidywania wynikające z hipotez badawczych i planować proste eksperymenty [P2A-W07].

Umiejętności:

Poddaje krytycznemu i konstruktywnemu osądowi prezentowane informacje [P2A_U03]. Potrafi przedstawić w formie prezentacji artykuł naukowy opublikowany w anglojęzycznym czasopiśmie naukowym [P2A_U07, P2A_U08, P2A_U10].

Kompetencje społeczne

Współpracuje z innymi podczas przygotowywania prezentacji [P2A_K02, P2A_K08]. W sposób odpowiedzialny planuje swoją pracę [P2A_K03].


Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs Ewolucjonizmu

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie pisemne na ocenę

Obecność na zajęciach jest wymagana przynajmniej raz w semestrze, ponieważ każdy uczestnik kursu ma obowiązek przedstawić jedną prezentację.

Przez cały semestr można zdobywać punkty, które wliczają się do oceny końcowej. Punkty można uzyskać za: oddanie zadania domowego (1 pkt), zgłoszenie gotowości do prezentacji zadania (1 pkt). Zadań domowych jest 10, co daje szansę zdobycia w ciągu semestru 20 pkt. Za egzamin pisemny, który odbywa się w sesji można maksymalnie uzyskać 30 pkt.

Do zaliczenia kursu na ocenę dostateczną należy zebrać przynajmniej 25 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza sprawdzana jest na egzaminie za pomocą pytań testowych i pytań otwartych, które obejmują zarówno działania matematyczne jak i sporządzenie rysunku. Umiejętność krytycznej i konstruktywnej oceny przedawnionych informacji sprawdzana jest za pomocą tekstu, w którym należy poprawić błędy. Wygłoszenie prezentacji przez zespół składający się z 2-3 osób jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Umiejętność planowania pracy jest weryfikowana poprzez warunki zaliczenia kursu, zgodnie z którymi student albo systematycznie zbiera punkty za robienie zadań domowych w ciągu semestru, albo decyduje się na zaliczenie w oparciu o punkty możliwe do uzyskania na egzaminie. Ponadto, ponieważ połowę punktów za zadnia można uzyskać jeżeli zgłosi się gotowość ich prezentacji, studenci kształtują umiejętność tłumaczenia swojej pracy innym.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Kurs odbywa się przez cały semestr, raz w tygodniu, zajęcia trwają dwie godziny.

Większość zajęć rozpoczyna się od 5-cio minutej prezentacji rozwiązania nieobowiązkowego zadania domowego przez osobę zgłaszającą się na ochotnika. Pozostały czas przeznaczony jest na wykład i konwersatorium. Konwersatoria opierają się na treści wykładów oraz na prezentowanych przez studentów (około 20 minut) orginalnych artykułach naukowych związanych z tematyką wykładu.

Prowadzący są dostępni do konsultacji w godzinach pracy.


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (14h) 10h

Udział w konwersatoriach (16h) 10h

Przygotowanie zadań domowych 15h

Przygotowanie prezentacji 10h

Przygotowanie do egzaminu 15h

Suma 60


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

• Teoria ewolucji jako nauka empiryczna,

• Czynnik bezpośredni i ultymatywny,

• Koncepcja dobra gatunku i dobór grupowy,

• Tragedia wspólnot,

• Optymalizacja ewolucyjna,

• Dobór krewniaczy i dostosowanie włączne,

• Teoria gier, strategie ewoulcyjnie stabilne,

• Altruimz i kooperacja bez pokrewieństwa,

• Zmienność jako adaptacja,

• Genetyczne podstawy zachowań,

• Ewolucja płciowości i dobór płciowy,

• Proporcja płci potomstwa,

• Ewolucja strategii życiowych,

• Ewolucyjne mechanizmy stażenia się,

• Populacja w przestrzeni: metapopulacjia i biogeografia wysp,

• Dynamika liczebności populacji

Powyższe zagadnienia są prezentowane w oparciu o klasyczne eksperymenty i odkrycia, a także przykłady z najnowszej literatury. Część tematów ilustrowana jest modelami matematycznymi. Studenci są zachęcani do logicznego i krytycznego myślenia oraz do żywej dyskusji.

Literatura:

Podstawowe:

• „Ekologia ewolucyjna“ A. Łomnicki

Uzuplełniające:

• „Ewolucja“ DJ. Futuyma – wybrane rozdziały

• „Samolubny gen“ R. Dawkins – wybrane rozdziały

Artykuły naukowe m.in z Trends in Ecology and Evolution, Nature, Science (ok 8-12)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 14 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rutkowska
Prowadzący grup: Joanna Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.