Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-802 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 29 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: Mariusz Boćkowski, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy na temat teorii decyzyjnej oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w podejmowaniu decyzji w złożonych sytuacjach konfliktowych, które wymagają znalezienia kompromisu między interesami społecznymi, ekonomicznymi oraz środowiskowymi. Uwrażliwienie na trudności w podejmowaniu obiektywnych decyzji w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza tych w które zaangażowanych jest wiele stron o sprzecznych interesach.

Efekty kształcenia:

• wiedza

Student zna i rozumie teorię podejmowania decyzji, opartą o algorytmy matematyczne poszukujące optymalnych rozwiązań. Zna metody krytycznego oceniania metod zastosowanych do podjęcia decyzji oraz podstawowe metody obliczeniowe stosowane do opisania problemu decyzyjnego. Zna aktualne i rozpoznaje nowe zagrożenia środowiska przyrodniczego, a także identyfikuje potencjalne konflikty społeczne i ekonomiczne związane z próbami rozwiązania tych zagrożeń. Zna zasady organizacji pracy w grupie i podstawy komunikacji. Wie jak przygotować prostą prezentację multimedialną i pisemny raport z wykonanego projektu decyzyjnego.

• umiejętności

Potrafi dotrzeć do danych dotyczących dowolnego problemu decyzyjnego a następnie je zebrać, również w oparciu o źródła elektroniczne. Jednocześnie wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji. Uzasadnia na czym polega problem decyzyjny, wyznaczyć cele oraz zaproponować alternatywne rozwiązania. Stosuje techniki matematyczne by wyłonić najlepszą decyzję. Krytycznie analizuje proces podejmowania decyzji i wykazuje czy, oraz jak bardzo zależy on od przyjętych założeń. Organizuje i koordynuje pracę w grupie. Student umie przedstawić wyniki procesu decyzyjnego w formie prezentacji multimedialnej i pisemnego raportu, jednocześnie dostosowując prezentację procesu decyzyjnego do osób nie znających technik podejmowania decyzji. Potrafi dyskutować i zadawać pytania, a także krytycznie ocenić pracę innych oraz zaproponować alternatywne rozwiązania.

• kompetencje społeczne

Student ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów decyzyjnych. Student wykazuje świadomość konieczności zastosowania metod optymalizacyjnych przy podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących środowiska przyrodniczego w sytuacji nacisków społecznych, politycznych i ekonomicznych. Z ostrożnością podchodzi do pochopnego podejmowania decyzji i nawet po zastosowaniu metod decyzyjnych stara się krytycznie oceniać wyniki. Student akceptuje specyfikę pracy zespołowej, rozumie konieczność przyjmowania różnych ról, planowania pracy, zarządzania czasem oraz podziału obowiązków. Akceptuje ocenę swojego wkładu w pracę zespołową na podstawie wyników pracy całej grupy.Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Office

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów zdobywanych zespołowo z 1) prezentacji wykonania zadań na poszczególnych ćwiczeniach (łącznie 20 pkt), 2) prezentacji końcowej (15 pkt), oraz 3) pisemnego raportu końcowego (15 pkt). Dodatkowo studenci otrzymują na zajęciach punkty za aktywność w dyskusjach merytorycznych. Wkład w pracę zespołu jest oceniany przez samych studentów na podstawie anonimowych ankiet. Negatywna ocena pracy studenta w zespole przez innych członków zespołu obniżać będzie ocenę indywidualną studenta. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 50% maksymalnej liczby punktów. Dodatkowo wymagana jest obecność na co najmniej 7 z 9 ćwiczeniach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena stopnia przygotowania do zajęć oraz osiągnięcia założonych efektów na podstawie 1) prezentacji multimedialnych na ćwiczeniach, przedstawiających raport z wykonanych zadań, 2) wkładu w dyskusje merytoryczne na zajęciach, 3) prezentacji multimedialnej przeprowadzonego procesu decyzyjnego, 4) pisemnego raportu z przeprowadzonego procesu decyzyjnego, 5) anonimowych ankiet wśród studentów oceniających wkład w pracę zespołów.

Metody dydaktyczne:

• metody problemowe (wykład problemowy i konwersatoryjny)

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

• metody praktyczne (prezentacje problemów naukowych przez studentów w formie wystąpienia ustnego wspartego prezentacją multimedialną)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6h

Udział w ćwiczeniach: 29h

Spotkania grup miedzy ćwiczeniami celem dyskusji i przygotowania prezentacji i raportu pisemnego: 40h

Praca indywidulana między ćwiczeniami celem zebrania i opracowania danych: 20h

Łączny nakład pracy studenta: 95h


Skrócony opis:

Wykłady 6h: 3 tygodnie (90 minut/tydzień)

Ćwiczenia 29h: 9 tygodni (145 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się serią wykładów które stanowią kompedium wiedzy na temat metod podejmowania decyzji. Wykład wprowadza do sformalizowanych metod stosowanych przy podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, czyli takich które angażują wiele stron o sprzecznych interesach (np. lokalną społeczność, interesy ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, turystyki, grupy biznesowe, polityków itd.). Nadrzędnym celem stosowania omawianych metod jest podjęcie obiektywnej decyzji, która przysporzy najmniejszą liczbę konfliktów przy jednoczesnym osiągnięciu postawionego wcześniej celu nadrzędnego. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie zajęcia praktyczne w ramach których studenci metodą projektową rozwiązują problemy decyzyjne. Projekty przeprowadzane są w niewielkich grupach w czasie między ćwiczeniami, natomiast na ćwiczeniach studenci zdają relację z rezultatów pracy w formie prezentacji multimedialnych i pisemnych raportów oraz odbywają dyskusje.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia: sposoby definiowania problemów decyzyjnych oraz identyfikacja ciał decyzyjnych i stron konfliktu, sposoby budowania hierarchii celów i określania kryteriów według których ocenia się stopień osiągania celów, metody ilościowej analizy konsekwencji alternatywnych decyzji, metody wyznaczana krzywych satysfakcji oraz ważenia kryteriów, algorytm podejmowania decyzji, podstawy teorii optymalizacji kosztów i zysków.

Literatura:

Brak adekwatnej literatury w języku polskim dlatego wykład stanowi podstawę wiedzy. Zalecany podręcznik uzupełniający w języku angielskim:

A primer on environmental decision-making: An integrative quantitative approach. K.L. Seip and F. Wenstøp, Springer, Dordrecht 2006

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Kurs rozpoczyna się trzema wykładami (3x 2h) które stanowią kompendium wiedzy na temat teorii i metod podejmowania decyzji. Wykład wprowadza do sformalizowanych metod stosowanych przy podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych, czyli takich które angażują wiele stron o sprzecznych interesach (np. lokalną społeczność, interesy ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, turystyki, grupy biznesowe, polityków itd.). Nadrzędnym celem stosowania omawianych metod jest podjęcie obiektywnej decyzji, która przysporzy najmniejszą liczbę konfliktów przy jednoczesnym osiągnięciu postawionego wcześniej celu nadrzędnego. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie zajęcia praktyczne (9 ćwiczeń po 145 minut każde) w ramach których studenci metodą projektową rozwiązują problemy decyzyjne, pracując w małych zespołach. Zbieranie danych i ich analiza odbywa się między zajęciami, natomiast na ćwiczeniach studenci zdają relację z rezultatów pracy w formie prezentacji multimedialnych i pisemnego raportu końcowego oraz odbywają dyskusje. Oczekuje się od studentów aktywnego brania udziału w dyskusjach oraz gotowości to zaprezentowania przed grupą osób wybranych problemów, danych empirycznych i koncepcji teoretycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 29 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: Mariusz Boćkowski, Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.