Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-804 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Turnau
Prowadzący grup: Janusz Fyda, Maria Niklińska, Przemysław Ryszka, Katarzyna Turnau, Dominika Włoch-Salamon
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pll/mycorrhiza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza: znajomość charakterystyki poszczególnych grup mikroorganizmów, podstawowych technik badawczych mikrobiologii; umiejętność powiązania etapów rozwoju mikroorganizmów i wirusów w organizmie gospodarza; znajomość typów i charakterystyki symbioz, praw Kocha, podstawowych faktów z historii mikrobiologii, podstaw mikrobiologii i wirusologii medycznej, znajomość podstawowych terminów w języku polskim i angielskim

- umiejętności: rozróżnianie i charakterystyka grup mikroorganizmów; przewidywanie znaczenia mikroorganizmów w różnych siedliskach; umiejętność izolacji mikroorganizmów i utrzymania kultur mikroorganizmów i przeprowadzenia dowodu na znaczenie mikroorganizmów w zróżnicowanych warunkach siedliskowych; umiejętność graficznego prezentowania obserwowanego materiału.

- kompetencje społeczne: zdolność do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania przy prowadzonych eksperymentach, zdolność do komentowania zjawisk związanych z mikroorganizmami, świadomość możliwości zastąpienia nawozów i antybiotyków przez umiejętne wykorzystanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie na podstawie obecności, zaliczenia kolokwiów, sprawdzianu praktycznego oraz prezentacji wybranych zagadnień przez studentów; zaliczenie kursu na podstawie egzaminu pisemnego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Znajomość materiału z wykładów (egzamin końcowy), jakość prezentacji studenckich w czasie seminariów, stopień poznania praktycznych metod na ćwiczeniach (kolokwia i praktyczne zaliczenie ćwiczeń).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykłady obejmujące obok prezentacji krótkie animacje, seminaria, ćwiczenia praktyczne.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 20 godzin

Udział w ćwiczeniach – 30 godz

Udział w seminariach – 10 godz

Przygotowanie do ćwiczeń – 14 godz

Przygotowanie do zaliczenia - 16 godz

Przygotowanie do egzaminu - 40 godz

Przygotowanie prezentacji na seminarium - 4 godz

Suma: 134 godz

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykład: Budowa i funkcje struktur komórki prokariotycznej. Molekularne kryteria klasyfikacji mikroorganizmów, systematyka bakterii. Charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów. Wymagania odżywcze i typy procesów metabolicznych. Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Struktura genomu bakterii, plazmidy i ekspresja informacji genetycznej. Budowa i namnażanie wirusów, bakteriofagi. Genetyczne podłoże zmienności mikroorganizmów - mutacje, rekombinacje i przenoszenie materiału genetycznego u bakterii. Zastosowanie drobnoustrojów w biotechnologii, oczyszczanie środowiska, elementy inżynierii genetycznej. Molekularne mechanizmy działania antybiotyków i modele odporności bakterii na antybiotyki. Wpływ czynników środowiska na drobnoustroje. Naturalne środowiska bytowania bakterii. Rola bakterii w kształtowaniu biosfery. Wzajemne oddziaływanie między drobnoustrojami a innymi organizmami, patogenność drobnoustrojów, elementy immunologii infekcyjnej.

Seminaria: wybrane zagadnienia mikrobiologii

Ćwiczenia: izolacja i hodowla mikroorganizmów, genetyka mikroorganizmów, sposoby barwienia bakterii, kolumna Winogradskiego, hodowle grzybów, mikrobiologia żywności, symbiozy zwierząt i/lub roślin z mikroorganizmami, opis kultur, badanie wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki, testy mikrobiologiczne na obecność grup bakterii, mikrobiologia gleby, mikroorganizmy w oczyszczaniu ścieków

Literatura:

Dostępne podręczniki do mikrobiologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Turnau
Prowadzący grup: Janusz Fyda, Maria Niklińska, Przemysław Ryszka, Katarzyna Turnau, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.