Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-808 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurofizjologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Marian Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

-student zna budowę komórki nerwowej, funkcję jej poszczególnych elementów składowych (K_W01).

- student posiada wiedzę zakresu podstawowych mechanizmów leżących u podstaw funkcjonowania komórki nerwowej (K_W08, K_W09).

- student rozumie mechanizmy jonowe leżące u podstaw potencjału spoczynkowego, generowania potencjału czynnościowego i przekaznictwa synaptycznego.

zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach struktury i funkcji fizjologicznych organizmów wielokomórkowych (K_W18).


Umiejętności:

- student potrafi wyjaśnić na czym polega integracyjna funkcja ośrodkowego układu nerwowego.

- student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim (K_U02).

- student czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim (K_U03).

- student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnieniu podłoża procesów neurobiologicznych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski (K-U09).

- student potrafi komunikować się z innymi biologami wykorzystując różne kanały komunikacji i posługując się poprawnym językiem biologicznym (K_U12).


Kompetencje społeczne:

Student potrafi współpracować w grupie i kierować małym zespołem (K_K02), a także konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych (K_K05).Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wykładu:

Egzamin pisemny w formie testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test wyboru, rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych, opis schematów i podpisy do rysunków.

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny, połączony z krótkimi filmowymi animacjami, pokazującymi elektrofizjologiczne procesy zachodzące na poziomie pojedynczych komórek nerwowych.

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Aktywność:

Udział w wykładach (30h) 30 h

Przygotowanie do egzaminu 15 h

Suma 45 hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Morfologia komórki nerwowej w zależności od miejsca jej występowania i pełnionych funkcji. Rodzaje komórek glejowych i ich funkcje.

Budowa poszczególnych elementów komórki nerwowej - związek z ich funkcją. Perikarion, akson, dendryty, cytoszkielet, rodzaje transportu wewnątrz komórki nerwowej.

Elektrotoniczne właściwości aksonów i dendrytów. Metody rejestracji elektrofizjologicznej.

Budowa błony komórki nerwowej. Przewodnictwo i prądy błonowe, jonowa siła napędowa, potencjał równowago jonów.

Potencjał błonowy i potencjał czynnościowy. Napięciowozależne kanały jonowe.

Neuroprzekaźnictwo chemiczne i elektryczne. Neuroprzekaźniki klasyczne (aminy, aminokwasy) i nieklasyczne (peptydy). Neuroprzekaźniki niekonwencjonalne (gazy, endokanabinoidy).

Synteza i uwalnianie neuroprzekaźników.

Receptory postsynaptyczne (jonotropowe, metabotropowe). Mechanizmy jonowe. Receptory pozasynaptyczne.

Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa. Receptory sprzężone z białkami G i wtórne przekaźniki. Kinazy i fosfatazy. Regulacja ekspresji genów.

Pobudzające i hamujące potencjały postsynaptyczne. Integracja potencjałów postsynaptycznych. Sumowanie czasowe i przestrzenne. Hamowanie oboczne.

Przetwarzanie informacji w dendrytach i aksonie neuronu.

Krótkotrwała i długotrwała plastyczność synaptyczna (LTP). Mechanizmy komórkowe i molekularne. Plastyczność strukturalna.

Układy niespecyficzne mózgowia, udział w torowaniu informacji wzrokowych.

Mechanizm reakcji wzbudzenia (arousal) mózgowia.

Sen i jego patologie (narkolepsja – katapleksja).

Neuronalny mechanizm zegara biologicznego ssaków.

Literatura:

NEUROSCIENCE Exploring the Brain M. Bear, B.W. Connors, M.A. Paradiso Williams & Wilkins 2005.

NEUROPHYSIOLOGY R.H.S. Carpenter Arnold 2003.

MÓZG A ZACHOWANIE T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka PWN 1997, 2000, 2005

NEUROBIOLOGIA Krótkie wykłady. Longstaff 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Marian Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.