Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-816 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knapczyk-Stwora, Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Małgorzata Brzoskwinia, Małgorzata Duda, Michał Duliban, Małgorzata Grzesiak, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Elżbieta Kołaczkowska, Marian Lewandowski, Sylwia Marek, Małgorzata Opydo-Chanek, Katarzyna Palus-Chramiec, Anna Ptak, Agnieszka Rak, Michał Santocki, Gracjan Świątkiewicz, Zbigniew Tabarowski, Magdalena Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zaznajomienie studenta z podstawowymi procesami fizjologicznym i ich mechanizmami na poziomie komórkowym i całego organizmu zwierzęcego.

Efekty kształcenia:

Posiada wiedzę wystarczającą do zrozumienia podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących u zwierząt kręgowych i bezkręgowych oraz interpretacji wyników badań służących do oceny stanu poszczególnych układów. Zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach struktury i funkcji fizjologicznych organizmów wielokomórkowych. Posiada umiejętności niezbędne do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych monitorujących stan procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach zwierzęcych.

Wykazuje akceptującą postawę wobec stosowania w nauczaniu podstaw fizjologii metod alternatywnych (symulacji komputerowych) wobec doświadczeń na żywych zwierzętach laboratoryjnych.


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane umiejętności praktyczne i znajomość poznawanych zagadnień z zakresu fizjologii zwierząt; zaliczenie każdego ćwiczenia na podstawie testu po kolejnych ćwiczeniach. Warunkiem dopuszczającym do zaliczenia pisemnego odbywającego się na końcu cyklu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach.

• Dopuszczenie do egzaminu studentów, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń (na podstawie punktacji za testy po kolejnych ćwiczeniach).

• Egzamin pisemny, czas trwania 1,5 godziny. Test jedno- i wielokrotnego wyboru, pytania problemowe, analiza i opis rysunku.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wymagania obecności - Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Warunki zaliczenia i oceny końcowej – Z każdego tematu ćwiczeń przewidywany jest test za maksymalnie 10 punktów; warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 60% wszystkich punktów. Stanowi to I termin zaliczenia ćwiczeń. W razie nieuzyskania 60 % punktów - przewidywany jest test zaliczeniowy będący jednocześnie II terminem zaliczenia ćwiczeń. Egzamin pisemny – czas zdawania 1,5 godziny. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem środków multimedialnych. Ćwiczenia laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu badawczego i multimedialnych programów komputerowych z zakresu fizjologii zwierząt; interaktywne ćwiczenia komputerowe w oparciu o urządzenie BIOPAC, metody aktywizujące: omawianie zagadnień problemowych (problem-based studies).

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 30h

Udział w ćwiczeniach 60h

Przygotowanie się do kolokwiów 20h

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego 20h

Przygotowanie do egzaminu 50h

Suma 180h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

WYKŁADY: Neurofizjologia Fizjologia komórki nerwowej. Potencjał spoczynkowy i czynnościowy. Przekaźnictwo synaptyczne i nerwowo-mięśniowe. Funkcje mózgowia i rdzenia kręgowego. Narządy zmysłów. Endokrynologia Klasyfikacja hormonów i główne mechanizmy ich działania. Oś podwzgórze - przysadka - gruczoł; hormony podwzgórza i przysadki. Hormony tarczycy, nadnerczy i trzustki oraz endokrynna regulacja homeostazy wapnia (parathormon, kalcytonina i kalcytriol). Hormonalna regulacja funkcji męskiego i żeńskiego układu rozrodczego. Krew i hematopoeza. Komórki krwi i ich powstawanie i funkcje.

Fizjologia serca i krążenia. Komórkowa geneza automatyzmu serca kręgowców, regulacja przez układ autonomiczny. Cykl sercowy. Mikrokrążenie. Ciśnienie tętnicze i jego regulacja. Odruch z baroreceptorów. Układ renina-angiotensyna-aldosteron. Wymiana gazowa. Narządy oddechowe zwierząt. Wentylacja płuc ssaków, transport gazów oddechowych Wydalanie. Narządy wydalnicze zwierząt. Fizjologia nerki ssaka Fizjologia odżywiania. Układy pokarmowe zwierząt. Motoryka, wydzielanie i trawienie u ssaków.

Ćwiczenia: Wykonywanie i barwienie rozmazu krwi. Analiza jakościowa krwinek czerwonych i białych. Skład odsetkowy krwinek białych. Oznaczanie liczby krwinek metodami komorowymi. Wskaźnik hematokrytowy, zawartość hemoglobiny, wskaźniki czerwonokrwinkowe. Grupy krwi w układzie ABO i Rh. Hemostaza i metody diagnostyczne. Podstawy elektroencefalografii. Podstawy elektrokardiografii. Spirometria. Doświadczenia wirtualne: fizjologia mięśnia szkieletowego, serce żaby i szczura, fizjologia nerek i podstawy funkcjonowania układu endokrynnego.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Układ nerwowy:

„Neurobiologia Krótkie wykłady” A. Longstaff: Sekcja A, B, C, D, F, G, H, J, K.

„Fizjologia człowieka w zarysie” W. Z. Traczyk, wyd. VI: rozdz. 2, 3.

Hematologia:

„Hematologia” Wyd. polskie pod redakcją Kazimierza Sułka z 1998: rozdz. 12, str. 126-134 pt. „Przetaczanie krwi”, Waterbury L.

„Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych”, pod red. Maciej Krzakowski, Krzysztof Warzocha, tom 1, 2013: rozdz. pt. „Transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystych”, Sebastian Giebel, str. 525-534.

Układ krwionośny i serce:

„Fizjologia Zwierząt” pod redakcją T. Krzymowskiego i J. Przały, rozdz. VI pt. „Krążenie krwi i przepływ chłonki” T. Krzymowski, S. Stefańczyk - Krzymowska.

“Human Physiology: an integrated approach" D.U. Silverthorn: rozdz. 14 pt. „Cardiovascular physiology”

"Fizjologia zwierząt - adaptacja do środowiska" K. Shmidt-Nielsen: rozdz. 3 pt. „Krążenie”

Układ oddechowy:

„Anatomia i Fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby” Ross & Wilson, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012, rozdz. pt. „Układ oddechowy” A. Waugh, A. Gran,

„Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej” PZWL, Warszawa 2015, W. Traczyk, A. Trzebski, rozdz. „Fizjologia oddychania”.

Endokrynologia:

"Podstawy endokrynologii" Brooks & Marshall rozdz. 1-5, 7-8.

"Fizjologia człowieka w zarysie" W. Traczyk rozdz. pt. „Kontrola środowiska wewnętrznego”

Układ rozrodczy:

„Fizjologia człowieka w zarysie” W. Z. Traczyk, wyd. VI: rozdz. 9.

„Podstawy endokrynologii” Brook i Marshall: rozdz. VI pt. "Endokrynologia układu rozrodczego".

Układ pokarmowy:

"Fizjologia człowieka" Elsevier Urban & Partner, 2007, rozdz. "Fizjologia układu pokarmowego" S.J. Konturek.

Układ wydalniczy:

"Fizjologia człowieka" Elsevier Urban & Partner, 2007, rozdz. "Fizjologia nerek” Ewa Szczepańska-Sadowska.

Uwagi:

obowiązkowy; III rok - studia pierwszego stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Knapczyk-Stwora, Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Małgorzata Brzoskwinia, Małgorzata Duda, Michał Duliban, Małgorzata Grzesiak, Anna Hejmej, Grzegorz Hess, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Elżbieta Kołaczkowska, Marian Lewandowski, Sylwia Marek, Małgorzata Opydo-Chanek, Katarzyna Palus-Chramiec, Anna Ptak, Agnieszka Rak, Michał Santocki, Gracjan Świątkiewicz, Zbigniew Tabarowski, Magdalena Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.