Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia porównawcza kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-819 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Anatomia porównawcza kręgowców
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Żuwała
Prowadzący grup: Rafał Piprek, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student opisuje budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie narządów K_W09; wykazuje znajomość terminologii anatomicznej kręgowców (K_W013); zna tło historyczne rozwoju anatomii porównawczej kręgowców i stosowanych w niej technik badawczych (K_W14); zna metodykę sekcjonowania (K_U01); potrafi pracować w grupie przejmując w niej różne role (K_K02); ma pogłębioną wiedzę z zakresu anatomii porównawczej kręgowców (K_W05 II stopień)

Wymagania wstępne:

Wymagane zaliczenie kursu Zoologia kręgowców

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie wykładu: warunkiem uzyskania dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń.


Termin zaliczenia wykładu podawany jest na ostatnim wykładzie.

Zaliczenie wykładu na ocenę pozytywną to uzyskanie 51% pkt


Zaliczenie końcowe przedmiotu obejmuje 1/3 oceny z ćwiczeń i 2/3 oceny z zaliczenia wykładów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceniania ciągłego (ustnego) oraz kolokwium zaliczeniowego z preparatów omawianych na ćwiczeniach.

Zaliczenie wykładów na podstawie pisemnego kolokwium (pytania testowe do wyboru, mini eseje)

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, wykład, informacyjny, ćwiczenia, pokaz

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godzin

Udział w ćwiczeniach - 30 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń z zalecanych przez prowadzącego pozycji literaturowych - 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin


Suma: 100 h


Pełny opis:

Kurs obejmuje budowę i funkcje narządów kręgowców z uwzględnieniem ich zmian w filogenezie. Omawiane są między innymi budowa skóry i jej pochodne, szkielet, układ oddechowy, pokarmowy, krwionośny, nerwowy, narządy zmysłów. Tematyka ćwiczeń jest w znacznej mierze praktycznym uzupełnieniem wykładów, gdzie demonstrowane są preparaty do omawianych tam pro-blemów. Ćwiczenia obejmują również zajęcia z preparowania narządów.

Literatura:

Anatomia porównawcza kręgowców. red H.Szarski PWN, 1992

Anatomia i embriologia ryb. Z. Grodziński PWRiL, 1981

Vertebrate life. F.H. Pough, Ch.M.Janis, J.B.Heiser, Pearson Pren-tice Hall, 2005;

Zootomia kręgowców. A .Jasiński PWN, 1973

Uwagi:

Kurs odbywa się w latach nieparzystych (co dwa lata).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Żuwała
Prowadzący grup: Rafał Piprek, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.