Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia roślin - podstawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-823 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia roślin - podstawy
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Joachimiak
Prowadzący grup: Anna Burda, Andrzej Joachimiak, Robert Konieczny, Monika Kwiatkowska, Dagmara Kwolek, Magdalena Liszniańska, Krzysztof Lustofin, Marzena Popielarska-Konieczna, Aneta Słomka, Natalia Staszecka-Moskal, Klaudia Sychta, Halina Ślesak, Monika Tuleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza

Student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe elementy budujące ciało rośliny, wytłumaczyć ich znaczenie;

potrafi opisać cykl rozwojowy roślin oraz etapy ich wzrostu;

potrafi wymienić najbardziej charakterystyczne cechy roślin na poziomie komórkowym i tkankowym i wytłumaczyć ich rolę w ewolucji i funkcjonowaniu tej grupy organizmów

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_W01 (++), K_W02 (+), K_W09 (+++), K_W12 (+) K_W13 (+++), K_W18 (+), K_W21 (++)

- umiejętności

Student potrafi obsługiwać mikroskop optyczny, wykonać proste preparaty anatomiczne, analizować i rozróżniać pod mikroskopem główne rodzaje tkanek roślinnych;

potrafi sporządzać odręczne szkice przedstawiające budowę anatomiczną organów roślinnych;

posiada zdolność poprawnego wnioskowania

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_U01 (++), K_U02 (++), K_U06 (++), K_U08 (++), K_U10 (+), K_U12 (+)

- kompetencje społeczne

Student wykazuje dbałość o powierzony mu sprzęt ćwiczeniowy, potrafi efektywnie pracować pod kierunkiem prowadzącego ćwiczenia;

jest zdolny do pracy w zespole 2 – 3 osobowym;

przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy własnej i innych

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_K02 (++), K_K06 (++), K_K07 (++)


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu - pisemne zaliczenie na ocenę (1 godz.) w zróżnicowanej formie obejmującej krótkie pytania, uzupełnienia tekstu, opis rysunków, test jednokrotnego wyboru; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów


warunki dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:

- uczestnictwo w wykładach

- obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

laboratoryjnych

- samodzielne prowadzenie dokumentacji rysunkowej analizowanych preparatów oraz staranne opisywanie otrzymanych schematówMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych - pisemny sprawdzian; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie min. 50% punktów

w zakresie umiejętności - sprawdzanie umiejętności wykonywania preparatów anatomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji obrazów mikroskopowych


Metody dydaktyczne:

wykład – 2h tygodniowo - prezentacja multimedialna

ćwiczenia laboratoryjne – 3h tygodniowo


każde zajęcia laboratoryjne poprzedzone krótką prezentacją multimedialną wprowadzającą w tematykę ćwiczeń;

praca studentów z wykorzystaniem mikroskopu;

samodzielne wykonywanie przez studentów najprostszych preparatów cytologicznych/anatomicznych oraz ich analiza mikroskopowa wspólnie z prowadzącym;

analiza mikroskopowa gotowych preparatów pod kierunkiem prowadzącego;

wykonanie przez studentów rysunków spod mikroskopu i właściwe ich opisanie;

poprawne opisanie schematów otrzymanych od prowadzącego


Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

udział w wykładach 30h

udział w ćwiczeniach 45h

przygotowanie się do ćwiczeń 30h

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 15h

przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu… 30h

SUMA 150h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Schemat budowy i swoiste cechy komórek roślinnych. Cykl komórkowy. Mejoza. Pochodzenie i ewolucja komórki roślinnej. Formy organizacji ciała roślin i ich ewolucja. Strukturalne i funkcjonalne zróżnicowanie komórek, funkcjonalne układy tkankowe. Anatomia organów wegetatywnych roślin telomowych. Przekształcenia liści, łodyg i korzeni. Morfologiczne i anatomiczne przystosowanie organizmów do środowiska. Rozwój i budowa anatomiczna nasion. Typy owoców. Kiełkowanie nasion. Systemy rozmnażania i kojarzenia. Obupłciowość i rozdzielnopłciowość u roślin. Rola poliploidalności w ontogenezie i filogenezie roślin.

Literatura:

Literatura podstawowa

Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa

Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Botanika.

Morfologia. Systematyka. PWN, Warszawa

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L.(red.). 2006. Biologia komórki roślinnej. T.1. Struktura. PWN, Warszawa

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L.(red.). 2007. Biologia komórki roślinnej. T.2. Funkcja. PWN, Warszawa.

Woźny A. (red.). 2001. Podstawy biologii komórki roślinnej. UAM. Poznań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Joachimiak
Prowadzący grup: Anna Burda, Andrzej Joachimiak, Robert Konieczny, Monika Kwiatkowska, Dagmara Kwolek, Magdalena Liszniańska, Krzysztof Lustofin, Marzena Popielarska-Konieczna, Aneta Słomka, Natalia Staszecka-Moskal, Klaudia Sychta, Halina Ślesak, Monika Tuleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.