Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-824 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0500) Natural sciences, mathematics and statistics
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ziomkiewicz-Wichary
Prowadzący grup: Beata Cienkosz-Stepańczak, Anna Ziomkiewicz-Wichary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych K_W02 +, rozumie znaczenie metod statystycznych oraz metod numerycznych w interpretacji zjawisk procesów biologicznych K_W03 ++.

wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach K_U05 ++. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych K_U07 ++. Potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski K_U09 + . Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach K_U10 +


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (test), zaliczenie ćwiczeń (kolokwium/zaliczenie praktyczne).

Uwagi: Efekty kształcenia są weryfikowane w formie egzaminu pisemnego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych, umiejętność poprawnego przeprowadzenia wnioskowania statystycznego, a także oceny takiego wnioskowania. Zaliczenie ćwiczeń to sprawdzenie czy student nabył umiejętność wyboru odpowiedniego testu statystycznego do struktury danych i obróbki tych danych przy użyciu programu STATGRAPHIC CENTURION.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, praca na komputerach.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 10 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.

Łącznie 40 godz


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biologia

Pełny opis:

Kurs poświęcony zostanie zapoznaniem się podstawowym metodom statystycznym. W części ćwiczeniowej będzie realizowany w oparciu o praktyczne wykorzystanie pakietu STATGRAPHIC CENTURION w tym:

• Zapoznanie się ze skalami pomiarowymi, wprowadzenie do statystyki opisowej, miary tendencji centralnej i miary zmienności

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez naukowych, falsyfikacja) statystyka indukcyjna, jako narzędzie do testowania hipotez. Błędy I i II rodzaju.

• parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, testy dla frakcji)

• prosta i wielokrotna analiza regresji, test Chi2,

Obok samego zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizy danego rodzaju wolno jest wykonać, interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz.

Uwagi:

Student potrafi przeprowadzić wnioskowanie statystyczne wykorzystując odpowiednie testy statystyczne (test t-Studenta, analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona, test serii, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi 2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Efektem kursu będzie zastosowanie adekwatnych do problemu badawczego analiz statystycznych z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHIC CENTURION. Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi. Potrafi przeprowadzić testy statystyczne. Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski. Wykazuje podstawową znajomość posługiwania się programami statystycznymi.

Literatura:

• Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

• Blalock – Statystyka dla socjologów. PWN.

• A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.