Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-824 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0500) Natural sciences, mathematics and statistics
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ziomkiewicz-Wichary
Prowadzący grup: Anna Ziomkiewicz-Wichary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych K_W02 +, rozumie znaczenie metod statystycznych oraz metod numerycznych w interpretacji zjawisk procesów biologicznych K_W03 ++.

wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach K_U05 ++. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych K_U07 ++. Potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski K_U09 + . Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach K_U10 +


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (test), zaliczenie ćwiczeń (zaliczenie praktyczne).

Uwagi: Efekty kształcenia są weryfikowane w formie egzaminu pisemnego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych, umiejętność poprawnego przeprowadzenia wnioskowania statystycznego, a także oceny takiego wnioskowania. Zaliczenie ćwiczeń to sprawdzenie czy student nabył umiejętność wyboru odpowiedniego testu statystycznego do struktury danych i obróbki tych danych przy użyciu programu Excel.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu oraz pozytywnie zaliczyć ćwiczenia

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, praca na komputerach.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 10 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.

Łącznie 40 godz


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Kurs poświęcony zostanie zapoznaniem się podstawowym metodom statystycznym. W części ćwiczeniowej będzie realizowany w oparciu o praktyczne wykorzystanie pakietu Excel i Statistica w tym:

• Zapoznanie się ze skalami pomiarowymi, wprowadzenie do statystyki opisowej, miary tendencji centralnej i miary zmienności

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez naukowych, falsyfikacja) statystyka indukcyjna, jako narzędzie do testowania hipotez. Błędy I i II rodzaju.

• parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA,)

• korelacja i prosta analiza regresji, test Chi2,

Obok samego zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na warunki, w których należy je stosować, interpretację oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz.

Student potrafi stworzyć bazę danych do przeprowadzenia analiz statystycznych. Jest w stanie przeprowadzić wnioskowanie statystyczne wykorzystując proste testy statystyczne (test t-Studenta, jednoczynnikowa analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Efektem kursu będzie zastosowanie adekwatnych do problemu badawczego analiz statystycznych z wykorzystaniem pakietu Excel.

Literatura:

A. Stanisz Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem statistica.pl, tom 1, Wydawnictwo Statsoft

Red. A. Stanisz: Biostatystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ziomkiewicz-Wichary
Prowadzący grup: Anna Ziomkiewicz-Wichary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.