Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-829 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Etologia
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kruczek, Zofia Prokop
Prowadzący grup: Paulina Kosztyła, Paulina Kramarz, Małgorzata Kruczek, Piotr Nowicki, Joanna Palka, Elisa Plazio, Zofia Prokop, Wiktoria Rojek, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student(ka) pozna metody stosowane w badaniach zachowań zwierząt oraz opanuje podstawową wiedzę w zakresie następujących zagadnień: funkcjonowanie narządów zmysłów, uczenie się (mechanizmy i wpływ na dostosowanie), zdobywanie pokarmu (sposoby i przystosowania do nich, optymalizacja pobierania pokarmu), dobór płciowy i konflikt płciowy, neurobiologiczne i hormonalne podstawy zachowania.


Umiejętności:

Stundent(ka) potrafi (1) czytać ze zrozumieniem teksty naukowe (w języku angielskim) dotyczące zachowań zwierząt, (2) przeprowadzić proste obserwacje behawioralne i opracować ich wyniki oraz (3) zaprezentować wyniki badań etologicznych w postaci raportu i krótkiego wystąpienia.


Kompetencje społeczne:

Potrafi współpracować z innymi student(k)ami przy planowaniu, wykonywaniu i opracowywaniu wyników eksperymentów lub obserwacji.

Akceptuje konieczność rygorystycznego przestrzegania wymogów metodologicznych w prowadzeniu i analizie wyników badań empirycznych oraz ostrożności w wyciąganiu wniosków opartych o wyniki analiz.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia:

• Aktywna praca na ćwiczeniach

• Punktacja za przygotowane prezentacje i raporty


Kurs:

• Egzamin końcowy: test + pytania otwarte

• Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie ≥50% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę z zakresu materiału prezentowanego na wykładach

• Prezentacja wybranego artykułu naukowego, sprawdzająca umiejętność przeczytania ze zrozumieniem tekstu naukowego w języku angielskim

• Prezentacja badań wykonanych w ramach ćwiczeń, sprawdzająca umiejętność przeprowadzenia prostych obserwacji oraz przedstawienia ich wyników i wniosków przy pomocy prezentacji multimedialnej

• Raporty z badań wykonanych w ramach ćwiczeń, sprawdzające umiejętność przeprowadzenia prostych badań i przedstawienia ich wyników i wniosków w formie pisemnej.

Metody dydaktyczne:

• Wykłady: 2 godz./tydzień przez cały semestr

• Ćwiczenia praktyczne: 7 x 3.5 godz. zegarowej

• Przygotowanie prezentacji na podstawie artykułu naukowego (praca studentów w parach)

• Przygotowanie prezentacji wyników badań wykonanych w ramach ćwiczeń (praca studentów w parach)

• Przygotowanie raportu z badań wykonanych w ramach ćwiczeń (praca studentów w parach)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 h

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 8 h

Przygotowanie prezentacji danych zebranych na ćwiczeniach: 20 h

Przygotowanie do końcowego egzaminu : 15 h

Razem: 103 h

Pełny opis:

Zakres treści wykładów: Funkcjonowanie narządów zmysłów uczenie się u zwierząt (mechanizmy i wpływ na dostosowanie), zdobywanie pokarmu (sposoby i przystosowania do nich, optymalizacja pobierania pokarmu), dobór i konflikt płciowy, neurobiologiczne i hormonalne podstawy zachowania.

Zakres ćwiczeń:

Metody badawcze stosowane w etologii, zachowania związane z pobieraniem pokarmu, dobór płciowy i zachowania seksualne.

Literatura:

Podstawowe:

P. Martin i P. Bateson. 1986. Measuring behaviour. An introducory guide. Cambridge University Press

Uzupełniające:

- J. Weiner: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. PWN (1998)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.