Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-830 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 26 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 2 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 2 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Fiałkowski, Paweł Koteja
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- interpretuje złożoność procesów i zjawisk warunkujących funkcjonowanie ekosystemów raf koralowych i obszarów pustynnych, których wyjaśnienie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

- ma konieczną wiedzę niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w warunkach niedoboru biogenów w ekosystemach raf koralowych.

- ma konieczną wiedzę niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w warunkach wysokiej temperatury i ograniczonego dostępu dowody w ekosystemach pustynnych.


Umiejętności:

- potrafi zaplanować i wykonać proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego,

- poprawnie interpretuje zebrane dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.


Kompetencje społeczne:

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych

Wymagania wstępne:

Zaliczenie prowadzonych przed wyjazdem zajęć na basenie przygotowujących do pracy w terenie.

Forma i warunki zaliczenia:

Uzyskanie pozytywnej oceny z kartkówki zaliczeniowej, aktywny udział w ćwiczeniach terenowych i konwersatoriach, przygotowanie krótkiej prezentacji na konwersatorium podsumowujące.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kartkówka zaliczeniowa.

Ocena aktywności podczas ćwiczeń w terenie.

Ocena prezentacji na konwersatorium podsumowującym.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 12h

udział w ćwiczeniach terenowych: 26h

udział w konwersatoriach: 3h

przygotowanie do konwersatorium podsumowującego: 4h

Suma: 45h


Pełny opis:

Treść kursu:

Warunki abiotyczne warunkujące powstawanie i rozwój raf koralowych (wykład).

Typy raf koralowych spotykane w Morzu Czerwonym (ćwiczenia terenowe).

Formy kolonii koralowców i ich zależność od lokalizacji w obrębie rafy (ćwiczenia terenowe).

Specyfika zarośli namorzynowych (ćwiczenia terenowe).

Fauna litoralna związana z namorzynami (ćwiczenia terenowe).

Problemy ochrony raf koralowych i zarośli namorzynowych (konwersatorium).

Charakterystyka organizmów pustynnych i ich rozmieszczenie przestrzenne (ćwiczenia terenowe).

Literatura:

Duxbury, A.C., Duxbury, A.B., Sverdrup, K.A., (2004) Oceany świata. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. (rozdziały poświęcone rafom koralowym)

Radomski, A., Gasiński, M.A., (2004) Elementy oceanologii. Wprowadzenie do środowisk morskich. Wydawnictwo UJ, Kraków. (rozdziały poświęcone rafom koralowym)

Willmer, P., Swone, G., Johnston, J. (2000). Environmental Physiology of Animals. Blackwell, Oxford (rozdziały poświęcone adaptacjom do życia w specyficznych środowiskach, w szczególności na lini brzegowej oraz w siedliskach suchych)

Uwagi:

1. Od ubiegłego roku akademickiego nie ma prerekwizytów! (=nie trzeba mieć zaliczonej Ekologii Tropikalnej).

2. Prosimy osoby, które nie zmieszczą się na liście USOS, o wpisywanie się na listę rezerwową u koordynatora kursu (najlepiej pocztą elektroniczną).

3. Kurs odbywa się w Egipcie. Uczestnicy pokrywają w całości wszelkie koszty transportu oraz pobytu na miejscu. Kurs będzie się odbywał wyłącznie pod warunkiem zebrania odpowiednio licznej grupy studentów oraz każdorazowego uzgodnienia z partnerami z CTP "Nautica".

4. Biorąc pod uwagę opinie uczestników z lat ubiegłych, a także ze względu na powolne stabilizowanie się sytuacji politycznej w Egipcie, planujemy przesunięcie kursu na miesiące letnie. W tej chwili najdogodniejszy wydaje się wrzesień, ale postaramy sie wziąć pod uwagę preferencje osób zapisanych na kurs.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 26 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 2 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 2 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Fiałkowski, Paweł Koteja
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski, Paweł Koteja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.