Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roślina i człowiek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-832 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Roślina i człowiek
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Köhler
Prowadzący grup: Piotr Köhler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z rolą roślin w szeroko pojętej kulturze człowieka oraz pokazanie złożoności wybranych zjawisk i procesów na styku roślina i człowiek.

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy:

zna rolę roślin w wybranych dziedzinach aktywności człowieka, zna kontekst przyrodniczy i kulturowy wielu zjawisk i procesów zachodzących we wzajemnym powiązaniu przyrody i kultury,

zna wieloaspektowe zależność między światem roślin a człowiekiem.

2. W zakresie umiejętności:

umie zinterpretować złożoność procesów i zjawisk na styku przyroda-kultura, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego,

umie wyjaśnić złożone zjawiska i procesy przyrodniczo-kulturowe w oparciu o logiczne przesłanki i z wykorzystaniem dowodów empirycznych,

potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii i dyscyplin pokrewnych do rozwiązywania problemów badawczych.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemne zaliczenie na ocenę (1 godz.) w formie krótkich esejów na zadane tematy; do zdania egzaminu należy uzyskać co najmniej 50% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemny sprawdzian w formie krótkich esejów na zadane tematy. Efekty kształcenia zostaną uznane za zrealizowane, gdy student wykaże się znajomością przynajmniej połowy omawianych zagadnień. Oceniana będzie poprawność merytoryczna odpowiedzi.

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny),

• metody eksponujące (pokaz zdjęć, wysłuchanie utworów muzycznych itp.)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład 30 h

Praca własna studenta:

nakład pracy studenta: 55 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykład ma charakter interdyscyplinarny. Celem kursu jest ukazanie wielostronnych relacji roślina-człowiek. Powyższa problematyka zostanie naświetlona z punktu widzenia wielu specjalności, zwłaszcza botaniki, historii nauki i sztuki oraz dziejów uprawy roślin. Treść modułu: 1. Roślina i człowiek - zarys problematyki. 2. Zależność człowieka od roślin. 3. Wpływ roślin na poczynania ludzkie, m.in. odkrycia geograficzne, tulipanomania. 4. Symbolika roślinna. 5. Roślina w heraldyce. 6. Roślina w sztuce. 7. Roślina w muzyce. 8. Historia ilustracji botanicznej. 9. Natura i idee - historia nauki a relacje człowiek-przyroda. 10. Ogrody w życiu człowieka i kulturze, rola ogrodu w historii cywilizacji, dawne i współczesne ogrody botaniczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Tymieniecka-Suchanek J. (red.), Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Katowice 2014.

Literatura uzupełniająca:

Marecki J., Rotter L. (red.), Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Kraków 2007.

Mazurczak M.U., Patyra J., Żak M. (red.), Image and Nature. Lublin 2005.

Zemanek A., Zemanek B. (red.), Przyroda Nauka Kultura II. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki. Kraków 2008.

Zemanek A., Zemanek B. Roślina i sacrum w historii cywilizacji. [w:] Domański B., Skiba S. (red.), Geografia i sacrum. Kraków 2005, s. 472-480.

Uwagi:

I rok, studia I stopnia; fakultatywny zalecany

Kurs może być zaliczony w poczet kursów humanistycznych i społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Köhler
Prowadzący grup: Piotr Köhler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.