Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne problemy ekologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-840 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Globalne problemy ekologii
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Ryszard Laskowski, Łukasz Sobczyk
Strona przedmiotu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/Globalne_problemy.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna najważniejsze globalne problemy ekologiczne i rozumie ich źródła oraz skutki.


Umiejętności:

Student potrafi poszukiwać rzetelnych informacji naukowych, posługując się profesjonalnymi bazami publikacji.

Umie prowadzić merytoryczną dyskusję na omawiane tematy, posługując się twardymi argumentami naukowymi.

Potrafi sformułować i uzasadnić własną opinię na temat praktycznych problemów środowiskowych.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie.


Kompetencje:

Student jest świadom najpoważniejszych globalnych problemów ekologicznych.

Ma krytyczny stosunek do informacji i wie, że każdą informację powinno się weryfikować w oparciu o wiarygodne źródła.

Wykazuje potrzebę systematycznego poszerzania i pogłębiania wiedzy.

Zna i docenia zasady kulturalnej dyskusji.

Wymagania wstępne:

zaliczenie podstawowego kursu ekologii

Forma i warunki zaliczenia:

• Aktywny udział w konwersatoriach;

• Wykonanie zadań domowych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena merytorycznego przygotowania do omawianych tematów oraz umiejętności prowadzenia dyskusji.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• Wykłady: 1 godz. tydzień x 8 tygodni

• Konwersatorium: 2 godz./tydzień x 11 tygodni

• Zadanie domowe indywidualne (przygotowanie materiałów do udziału w dyskusji)

• Zadanie domowe zespołowe: przygotowanie prezentacji na wybrany temat

• Konsultacje indywidualne/grupowe, wg uznania studentów (prowadzący kurs będzie dostępny dla studentów przez minimum 1 godz./tydzień w trakcie trwania zajęć)


UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 zajęcia wyłącznie w nauczaniu zdalnym!


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 8 godzin

Udział w konwersatoriach: 22 godziny

Zadania domowe indywidualne: 30 godzin

Razem: 60 godzin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych globalnych problemów ekologicznych. Poszukiwanie informacji, przygotowywanie prezentacji i dyskusja nad omawianymi problemami: demografia, problemy energetyczne, globalne ocieplenie, deforestacja, skażenie środowiska i GMO, kryzys bioróżnorodności, ozon, pandemie.

Pełny opis:

Tematyka konwersatoriów:

W ramach kursu omawianych jest kilka wybranych najważniejszych współczesnych globalnych problemów ekologicznych. Tematy wybierane są na drodze dyskusji z uczestnikami kursu. Prowadzący zajęcia przygotowują krótkie wprowadzenie do każdego z wybranych tematów (w formie wykładu), po którym uczestnicy kursu samodzielnie poszukują informacji na omawiany temat. Kurs polega na samodzielnym ale zespołowym poszukiwaniu przez studentów wiarygodnych informacji na temat wybranych problemów ekologicznych (internet i inne media, biblioteka, roczniki statystyczne itd) i dokonywaniu ich właściwej, naukowej oceny (także ilościowej), poprzez szacunkowe obliczenia i symulacje, z wykorzystaniem wiedzy i narzędzi obliczeniowych opanowanych na kursach ekologii. Wyniki pracy studentów są prezentowane i omawiane na kowersatoriach. Przykładowe problemy do opracowania to: stan populacji i prognozy demograficzne, źródła i zużycie energii przez biosferę i cywilizację, biopaliwa i inne źródła energii odnawialnej, globalne zmiany klimatu, zagrożenia katastrofami ekologicznymi, zagrożenia dla bioróżnorodności, wylesianie, zanieczyszczenie środowiska.

Literatura:

Czasopisma naukowe; bazy artykułów naukowych (SCOPUS, ISI)

Uwagi:

Kurs obowiązkowy dla I roku studiów II stopnia kierunku Biologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Ryszard Laskowski, Łukasz Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.