Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-844 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/ekotoksykologia2.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student rozumie oddziaływanie substancji toksycznych na organizmy, populacje, zespoły i ekosystemy, zna podstawowe testy ekotoksykologiczne i metody oceny skutków skażenia środowiska.

Umiejętności:

Student potrafi zaplanować i wykonać podstawowe testy ekotoksykologiczne, umie analizować wyniki testów stosując odpowiednie metody statystyczne, potrafi oszacować i cenić wskaźniki ryzyka ekologicznego.

Potrafi przygotować raport z wyników uzyskanych w ramach ćwiczeń.

Kompetencje:

Student jest świadomy zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska, potrafi krytycznie oceniać wyniki testów i publikowane materiały.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przynajmniej podstawowego kursu ekologii

Forma i warunki zaliczenia:

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

- Zaliczenie ćwiczeń – krótkie testy sprawdzające przygotowanie do ćwiczeń;

- Aktywny udział w ćwiczeniach;

- Wykonanie zadań domowych: (raporty z ćwiczeń).

• Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na egzaminie >55% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Raporty z ćwiczeń

• Egzamin pisemny (6 pytań otwartych)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

• Wykłady: 2 godz./tydzień x 10 tygodni

• Ćwiczenia praktyczne: indywidualne i zespołowe: łącznie 20 godzin lekcyjnych; czas trwania poszczególnych zajęć od 2 do 4 godzin, w zależności od realizowanego tematu.

• Zadanie domowe indywidualne (przygotowanie raportów z ćwiczeń)

• Zadanie domowe zespołowe: wykonanie analiz statystycznych i raportu pisemnego na podstawie wyników uzyskanych w przeprowadzonym wspólnie eksperymencie.

• Konsultacje indywidualne/grupowe, wg uznania studentów (prowadzący kurs będzie dostępny dla studentów przez minimum 1 godz./tydzień w trakcie trwania zajęć)


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 16 godzin

Udział w ćwiczeniach: 20 godzin

Zadania domowe indywidualne: 12 godzin

Zadanie domowe zespołowe (analiza danych i przygotowanie raportu z ćwiczeń): 12 godzin

Przygotowanie do końcowego egzaminu: 20 godzin

Razem: 80 godzin

Pełny opis:

Zakres treści wykładów:

Podział substancji toksycznych pod kątem ich oddziaływania na organizmy: pierwiastki, związki nieorganiczne i organiczne. Mechanizmy oddziaływania substancji toksycznych: biochemiczne i fizjologiczne. Czynniki środowiskowe i ich wpływ na intoksykację. Mechanizmy obronne organizmów intoksykowanych. Parametry ekologiczne w ocenie oddziaływania substancji toksycznych. Wpływ substancji toksycznych (zanieczyszczeń, pestycydów) na populacje, zespoły organizmów i funkcjonowanie ekosystemów. Metody badania wpływu substancji toksycznych na populacje (testy ekotoksykologiczne, układ eksperymentalny, analiza i prezentacja wyników). Znaczenie abiotycznych i biotycznych czynników środowiskowych. Wpływ na pulę genową populacji; ekstynkcje - interakcja działania substancji toksycznych i zjawisk losowych. Wpływ substancji toksycznych na ekosystemy (układy wielogatunkowe, procesy dekompozycji materii organicznej); przykłady zaburzeń na poziomie funkcjonowania ekosystemów - np. "osobliwe zamieranie lasów" itp.; ocena ryzyka ekologicznego i skutków zanieczyszczenia środowiska.

Tematyka ćwiczeń:

Standardowe testy ekotoksykologiczne (mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta), ocena wpływu zanieczyszczeń na różnorodność biotyczną, ocena wpływy zanieczyszczeń na procesy ekosystemowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ekotoksykologia: od komórki do ekosystemu, R. Laskowski i P. Migula. PWRiL 2004.

Literatura uzupełniająca:

Podstawy ekotoksykologii, C. H. Walker, S. P. Hopkin, R. M. Sibly i D. B. Peakall, PWN 2002.

Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, A. Łomnicki. PWN.

Statistics in ecotoxicology. Red. T. Sparks. Wiley and Sons.

Uwagi:

Uprzejmie prosimy o wpisywanie się w pierwszej kolejności do pierwszej grupy ćwiczeniowej. W wypadku braku wystarczającej liczby chętnych konieczna może się okazać likwidacja drugiej grupy, zatem i tak wszyscy uczestnicy kursu musieliby się przenieść do grupy pierwszej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Ryszard Laskowski, Renata Świergosz-Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.