Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-846 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/ee/spoleko.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania ochroną przyrody i rozwiązywaniem konfliktów człowiek-przyroda.

Efekty kształcenia:

wiedza

• student zna i rozumie podstawowe procesy społeczno-ekonomiczne istotne dla funkcjonowania naturalnych procesów przyrodniczych

• student potrafi szukać i krytycznie oceniać wiarygodność informacji z zakresu problemów na styku człowiek-przyroda

• student zna różne formy i metody włączania różnych grup interesu w zarządzanie przyrodą oraz rozumie konieczność takiego postępowania

• student zna teorie analizy konfliktów na styku przyroda-człowiek i wie jak zarządzać konfliktem przy użyciu prostych metod nauk społecznych

• zna rolę instytucji państwowych i pozarządowych w zarządzaniu i ochronie przyrody.


umiejętności

• student umie znajdywać i korzystać z dostępnych baz danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego,

• student umie wykazać krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk na styku przyroda-społeczeństwo z literatury naukowej, popularnonaukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach polskich i zagranicznych,

• student potrafi sformułować i uzasadnić własną opinię na temat praktycznych problemów środowiskowych,

• student wie jak przygotować i wygłosić prezentację projektu badawczego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów,

• student potrafi zaplanować i przeprowadzić prostą akcję/kampanię edukacyjno-informacyjną z zakresu edukacji ekologicznej

• student potrafi ocenić opinie różnych grup respondentów na temat metod rozwiązywania konfliktów na styku człowiek-przyroda


kompetencje społeczne

• student ma świadomość potrzeby i profitów współdziałania i pracy w grupie jako jej członek, a także kierowania pracami niewielkiego zespołu,

• student rozumie potrzebę konieczności ustalania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania,

• potrafi wchodzić w kontakt z potencjalnymi stronami konfliktów z pogranicza człowiek-przyroda

• student ma świadomość konieczności zarządzania zasobami przyrody w sposób holistyczny


Wymagania wstępne:

Zalecane kursy: Edukacja Ekologiczna, Naukowe Podstawy Ochrony Przyrody

Inne przydatne: czytanie ze zrozumieniem w jęz. angielskim, łatwość pracy w grupie, kontaktu z innymi osobami.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia wykładu: obecność na zajęciach, zaliczenie pisemne na ocenę odbywa się na zakończenie kursu. Ma ono formę testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi i dotyczy problematyki wprowadzanej na kursie. Do zaliczenia mogą przystępować studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia. Na ćwiczeniach studenci wykonują projekt.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: projekt i ćwiczenia praktyczne - nad projektem zaliczeniowym studenci pracują w grupach 4-5 osobowych, ocenianym na bieżąco podczas konwersatoriów. Tematyka projektu ustalana w porozumieniu z prowadzącym skierowana na społeczno-ekonomiczne aspekty bieżących problemów ochroniarskich w Polsce. Zasady pracy oraz kalendarz prac nad projektem podawane są na początku kursu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Student potrafi:

opisać i zinterpretować podstawowe procesy społeczno-ekonomiczne istotne dla funkcjonowania naturalnych procesów przyrodniczych,

wymienić potencjalne grupy interesu mogące brać udział w konflikcie,

zanalizować przyczyny konfliktu i rekomendować metody zarządzania konfliktem


W zakresie umiejętności i kompetencji: projekt, ocena aktywności w dyskusji, ocena pracy w grupie nad zadanymi podczas zajęć ćwiczeniami i sposobu przedstawiania ich rezultatów, aktywność podczas zajęć, ocena przygotowania do zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach– 6 h

Udział w ćwiczeniach - 5 h

Udział w konwersatoriach – 5 h

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym czytanie zaleconych tekstów – 3 h

Przygotowanie do zaliczenia – 5 h

Przygotowanie do egzaminu – 5 h

Suma: 28 h = 1 ECTS

Skrócony opis:

Kurs wyposaża studenta w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne odnośnie zarządzania ochroną i rozwiązywaniem konfliktów na linii człowiek-przyroda.

Pełny opis:

Wykład:

• Podstawy prawne partycypacji społecznej w ochronie przyrody,

• Formy udziału społeczeństwa w ochronie przyrody,

• Konflikty społeczno-środowiskowe – przyczyny, rodzaje, zaangażowane strony,

• Konsultacje społeczno-ekologiczne wokół różnych inwestycji.

Ćwiczenia:

• Europejska Sieć Ekologiczna - NATURA 2000 - przykładem rozwoju partycypacji społecznej w zarządzaniu przyrodą w EU

• Ekonomia ekosystemu i różnorodności biologicznej

Literatura:

• Autorskie wykłady

• Literatura krajowa i międzynarodowa dostarczana studentom podczas kursu na bieżąco w zależności od wybranej tematyki do projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.