Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-847 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami przyrody
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 40 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

wiedza

- student objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia organizmów

- rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze

- zna podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi

- rozpoznaje i opisuje kluczowe elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

- ma wiedzę niezbędną do rozpoznawania roślin, zwierząt oraz podstawowej grupy minerałów i skał

umiejętności

- posiada umiejętność prowadzenia obserwacji

i badań terenowych, umie ocenić stan zagrożenia obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej

- wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach

- czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim

- potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

kompetencje społeczne

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w ćwiczeniach terenowych oraz napisanie raportu.

Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z tematów objętych wykładami i ćwiczeniami terenowymi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ćwiczenia terenowe: obecność i zaliczenie pisemne (test),

raport (inwentaryzacja przyrodnicza i raport ooś)

wykłady: zaliczenie pisemne na ocenę (test)


Wagi do poszczególnych części kursu

- aktywny udział i obecność na wykładach – 15%

- raport - 20%

- test – 65%


skala ocen:

- < 60%: 2.0

- 60 - 66.5%: 3.0

- 67 - 74.9%: 3.5

- 75 - 81.5%: 4.0

- 82 - 89.5%: 4.5

- ≥90%: 5.0


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, ćwiczenia terenowe, pokaz

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 15 h

ćwiczenia terenowe: 30 h

przygotowanie do egzamin: 20 h

Suma: 65 h

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy na temat zasobów przyrodniczych Polski i sposobów nimi zarządzania. Sytuacje konfliktowe między zwierzętami a człowiekiem. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów oraz podstawowych gatunków ssaków i ptaków. Rozpoznawanie śladów bytowania zwierząt w terenie.

Zajęcia terenowe: wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz mini raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); przygotowanie prezentacji streszczającej w/w raport

Pełny opis:

Wykład:

Zasoby przyrodnicze Polski (przyroda nieożywiona, rośliny, zwierzęta). Sposoby zarządzania zasobami przyrodniczymi (różne rodzaje gospodarowania oraz ochrony). Natura 2000 (założenia, zarządzanie, oceny oddziaływania na środowisko, konflikty).

Sytuacje konfliktowe między zwierzętami a człowiekiem.

Rozpoznawanie podstawowych grup taksonomicznych roślin i zwierząt.

Ćwiczenia terenowe:

Rozpoznawanie podstawowych grup taksonomicznych roślin i zwierząt. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów oraz wybranych gatunków zwierząt. Rozpoznawanie śladów bytowania zwierząt w terenie (tropy, odchody, żerowanie).

Przygotowanie prezentacji przedstawionej podczas zajęć terenowych oraz raportu dotyczącego oddziaływania potencjalnego przedsięwzięcia na środowisko (praca zespołowa)

Literatura:

Kurs jest autorskim opracowaniem bazującym na rozproszonych źródłach, materiałach niepublikowanych i wiedzy autora. Dlatego nie podaje się obowiązującej literatury do zaliczenia przedmiotu.

Uwagi:

Udział w zajęciach terenowych jest obowiązkowy.

-Zajęcia terenowe trwają cztery dni, wyjazd do gminy Sękowa.

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu ostatecznej liczby kursantów. Koszty przejazdu pokrywa uniwersytet, koszty pobytu we własnym zakresie .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 40 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Henryk Okarma, Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.