Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tropical ecology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-849 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Tropical ecology
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Environmental Protection and Management: kurs obowiązkowy na I roku
Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Wojciech Fiałkowski, Paweł Koteja, Ryszard Laskowski, Tomasz Pyrcz, Krzysztof Wiąckowski
Strona przedmiotu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/ET_S800.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna najważniejsze tropikalne biomy i rozumie znaczenie czynników środowiskowych dla ich struktury i funkcjonowania; zna obecne zagrożenia dla tropikalnych biomów, główne hipotezy wyjaśniające kulminację różnorodności biotycznej w tropikalnych lasach deszczowych, przystosowania do życia w tropikach. Wie o szczególnym znaczeniu niektórych grup owadów. Zna różne rodzaje mimikry i potrafi wyjaśnić jej ewolucję.


Umiejętności:

Student potrafi wyjaśnić związki między klimatem i procesami zachodzącymi w tropikach i opisać główne zagrożenia dla ekosystemów tropikalnych. Potrafi wytłumaczyć szczególne znaczenie tropikalnych biomów dla zachowania różnorodności biotycznej i dla procesów globalnych.


Postawy:

Student jest świadom szczególnego znaczenia tropikalnych biomów dla różnorodności biotycznej Ziemi i zagrożeń, jakie niesie działalność człowieka.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie dowolnego kursu ekologii, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w konwersatoriach

Forma i warunki zaliczenia:

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest udział w konwersatorium.

• Egzamin końcowy: mini-eseje (5-6 pytań otwartych, na które należy odpowiedzieć słownie i/lub przy pomocy odpowiednio opisanych schematów). Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na egzaminie min. 50% punktów.

• Na ocenę końcową składa się wynik egzaminu (80%) oraz udział w zajęciach (20%).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę (zaliczenie: ≥50% punktów).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

• Wykłady: 2 godz./tydzień x 10 tygodni

• Konwersatorium: 1 godz./tydzień x 10 tygodni

• Zadanie domowe indywidualne (przygotowanie do konwersatoriów)

• Konsultacje indywidualne/grupowe, wg uznania studentów (prowadzący kurs będzie dostępny dla studentów przez minimum 1 godz./tydzień w trakcie trwania zajęć)


UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 kurs wyłącznie w nauczaniu zdalnym!

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 14 godzin

Udział w konwersatoriach: 14 godzin

Przygotowanie do konwersatoriów: 30 godzin

Przygotowanie do końcowego egzaminu 40 godzin

Razem: 98 godzin

Skrócony opis:

Biomy klimatów tropikalnych; równikowe lasy deszczowe - ekosystem o największej różnorodności biologicznej; geograficzne rozmieszczenie owadów w górach stref tropikalnych; termity i mrówki - znaczenie w ekosystemach tropikalnych; mimikra; adaptacje zwierząt do życia w warunkach gorących pustyń; rafy koralowe i namorzyny; niszczenie i ochrona ekosystemów tropikalnych.

Pełny opis:

Zakres treści wykładów:

Wprowadzenie do ekologii tropików: biomy klimatów tropikalnych - występowanie i charakterystyka; niszczenie i ochrona ekosystemów tropikalnych. Równikowe lasy deszczowe - biom o największej różnorodności biotycznej na Ziemi. Bioróżnorodność w tropikach: wzorce i przyczyny; strategie adaptacyjne roślin i zwierząt w warunkach wilgotnego tropiku (lasy deszczowe, lasy mgłowe). Wzorce geograficznego rozmieszczenia owadów w górach rejonów tropikalnych. Termity i mrówki - grupy o szczególnym znaczeniu w ekosystemach tropikalnych; wzajemne relacje drapieżnik-ofiara. Mimikra. Adaptacje zwierząt do życia w warunkach gorących pustyń: gospodarka wodna, behawioralne i fizjologiczne mechanizmy pozyskiwania i oszczędzania wody; termoregulacja behawioralna i fizjologiczna; historie życiowe. Biologia raf koralowych i zespołów namorzynowych: warunki powstawania, specyfika środowiska, bioróżnorodność.

Zakres treści konwersatoriów:

Jak wyżej

UWAGA! Kurs jest obowiązkowy dla kandydatów na zajęcia terenowe z ekologii tropikalnej (WBNZ-850). Kurs jest prowadzony przez pracowników Muzeum Zoologicznego UJ oraz Instytutu Nauk o Środowisku UJ.

Literatura:

1. Książki i artykuły dostępne dla uczestników na stronie: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/ET_S800.htm

2. Adrian Forsyth i Ken Miyata: "Tropical nature: life and death in the rain forests of Central and South America";

3. John Kricher: "A neotropical companion";

4. Alan P. Smith, F. C. Meinzer: "Tropical alpine environments";

5. Steven Hilty i Mimi Hoppe Wolf: "Birds of Tropical America: A Watcher's Introduction to Behavior, Breeding, and Diversity";

6. Steven L. Hilty: "Birds of Venezuela";

7. Louse Emmons i Francois Feer: "Neotropical Rainforest Mammals: A Field Guide".

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Wojciech Fiałkowski, Paweł Koteja, Ryszard Laskowski, Tomasz Pyrcz, Krzysztof Wiąckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.