Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tropical ecology-field course

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-850 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Tropical ecology-field course
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Environmental Protection and Management - kursy do wyboru
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 100 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Ryszard Laskowski, Krzysztof Wiąckowski
Strona przedmiotu: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/ET_S801.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna od strony praktycznej wybrane tropikalne biomy oraz współczesne ich zagrożenia wynikające z działalności człowieka, warunki kształtujące różnorodność biotyczną w tropikach i przystosowania do życia w tropikach. Zna najważniejsze grupy organizmów występujące w tropikach i potrafi określić ich znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów. Zna metody i zasady prowadzenia badań naukowych w tropikach.


Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować zagadnienia ekologiczne o szczególnym znaczeniu w tropikalnych biomach. Umie zaplanować i przeprowadzić badania eksperymentalne lub obserwacyjne nad wybranymi przez siebie zagadnieniami. Potrafi opracować dane od strony statystycznej oraz w świetle współczesnej wiedzy (praca z programami statystycznymi i literaturą), przygotować i przedstawić prezentację multimedialną w języku angielskim oraz napisać artykuł naukowy w języku angielskim.


Postawy:

Student jest świadom szczególnego znaczenia tropikalnych biomów dla różnorodności biotycznej Ziemi i zagrożeń, jakie niesie działalność człowieka.

Prerekwizyt:

Tropical ecology WBNZ-849

Wymagania wstępne:

1. Zaliczenie dowolnego kursu ekologii

2. Zaliczenie kursu "Tropical ecology" (WB-849) lub równoważnego

3. Znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena pracy naukowej prezentującej wyniki badań przeprowadzonych w ramach kursu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Przygotowanie i wygłoszenie referatu na zakończenie w kursu

• Przygotowanie i złożenie pracy naukowej na podstawie badań przeprowadzonych w ramach kursu


Metody dydaktyczne:

• Wykłady: 10 godz., 1 tydzień

• Konwersatorium: 10 godz., 3 tygodnie

• Konsultacje indywidualne/grupowe, wg uznania studentów (prowadzący kurs jest dostępny dla studentów przez cały czas trwania zajęć, tj. 21 dni)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 10 godzin

Udział w konwersatoriach: 10 godzin

Praca w terenie: 100 godzin

Opracowanie danych: 25 godzin

Przygotowanie referatu: 15 godzin

Przygotowanie artykułu naukowego: 80 godzin

Razem: 240 godzin


Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie się z przykładowymi typowymi ekosystemami tropikalnymi: nizinnymi i górskimi lasami deszczowymi, namorzynami, półpustyniami itp.

Pełny opis:

Rok 2015/16 - PATRZ SEKCJA "UWAGI"!

Celem zajęć terenowych jest praktyczne zapoznanie się z przykładowymi typowymi ekosystemami tropikalnymi: nizinnymi i górskimi lasami deszczowymi, namorzynami, półpustyniami itp. Uczestnicy zapoznają się z florą i fauną wybranych ekosystemów, poznają interakcje między organizmami, biorą udział w dyskusjach na temat funkcjonowania ekosystemów tropikalnych oraz zagrożeń wynikających z działalności człowieka.

Zakres treści wykładów:

Seria monograficznych wykładów prezentujących zagadnienia specyficzne dla terenów, w których odbywa się kurs (m.in.: ekosystemy Wenezueli, interakcje rośliny-zwierzęta, jaskinie Wenezueli i ich ekologia, ekstynkcja płazów – czynniki chorobotwórcze i klimatyczne, ekologia tropikalnych plaż i rzecznych terenów zalewowych, specjacja motyli z rodzaju Heliconius, biologia i ekologia jaguara, ekologia tłuszczaków Humboldta)

Zakres treści konwersatoriów:

Tematy związane z badaniami realizowanymi przez studentów.

UWAGA! Kurs odbywa się w krajach tropikalnych (Wenezuela, Borneo, Kostaryka lub Ekwador) i choć samo uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, to uczestnicy pokrywają koszty transportu na miejsce i częściowo koszty pobytu na miejscu (kurs jest w niewielkiej części dofinansowany przez UJ). Ponieważ całkowity koszt wyjazdu zależy w znacznej mierze od aktualnych cen biletów lotniczych, będzie on podawany do wiadomości zainteresowanych na bieżąco.

Kurs odbędzie się wyłącznie pod warunkiem zebrania odpowiednio licznej grupy studentów oraz każdorazowego uzgodnienia z partnerami zagranicznymi (konieczność wynajęcia stacji terenowej). Z tego powodu kurs może nie odbywać się co roku.

Literatura:

Książki i artykuły dostępne dla uczestników na stronie: http://www.eko.uj.edu.pl/laskowski/ET_S800.htm

2. Adrian Forsyth i Ken Miyata: "Tropical nature: life and death in the rain forests of Central and South America";

3. John Kricher: "A neotropical companion";

4. Alan P. Smith, F. C. Meinzer: "Tropical alpine environments";

5. Steven Hilty i Mimi Hoppe Wolf: "Birds of Tropical America: A Watcher's Introduction to Behavior, Breeding, and Diversity";

6. Steven L. Hilty: "Birds of Venezuela";

7. Louse Emmons i Francois Feer: "Neotropical Rainforest Mammals: A Field Guide".

Uwagi:

Więcej informacji w sekcji angielskojęzycznej oraz na stronie http://www.cyfronet.krakow.pl/~uxlaskow/ET_S801.htm

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 100 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Laskowski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Ryszard Laskowski, Tomasz Pyrcz, Krzysztof Wiąckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.